Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til de enkelte bestemmelsene

11.1 Ferieloven

Til § 7

§ 7 nr. 3 andre ledd første punktum blir endret, slik at det fremgår at også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal overføres til det påfølgende året. § 7 nr. 3 andre ledd andre punktum blir opphevet, mens tredje punktum blir nytt andre punktum og for øvrig blir videreført uendret.

Til § 9

Kravet til seks dagers arbeidsuførhet i § 9 nr. 1 andre ledd første punktum blir tatt bort. Bestemmelsen vil dermed gi arbeidstakerne rett til å få utsatt ferie, uavhengig av hvor mange virkedager arbeidsuførheten har vart. § 9 nr. 1 andre ledd andre punktum blir videreført uendret.

§ 9 nr. 1 tredje ledd blir opphevet. Dette blir gjort for å presisere at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, skal overføres til det påfølgende året, jf. § 7 nr. 3 andre ledd første punktum.

Henvisningen til sivil plikttjeneste i § 9 nr. 3 tredje ledd blir fjernet som følge av at reglene om sivil plikttjeneste er opphevet.

Til § 10

§ 10 nr. 5 første ledd bokstav b blir opphevet som følge av at reglene om sivil plikttjeneste er opphevet. § 10 nr. 5 første ledd bokstav c blir ny bokstav b.

Til § 11

§ 11 nr. 2 andre ledd blir opphevet, slik at det ikke lenger vil være adgang til å utbetale feriepenger for ferie som verken er avviklet i løpet av ferieåret, eller overført til det påfølgende ferieår. Ferie som ikke er avviklet eller overført på grunn av sykdom, skal isteden overføres til det påfølgende året, jf. ny § 7 nr. 3 andre ledd første punktum.

11.2 Aksje- og allmennaksjeloven mv.

11.2.1 Til aksjeloven § 6-5

Det blir tatt inn et nytt første ledd som gir konsernet og et flertall av de ansatte, eller en eller flere lokale fagforeninger som omfatter et flertall av de ansatte, adgang til å inngå skriftlig avtale om konsernordning. For en nærmere redegjørelse vises det til punkt 8.6.

Det blir tatt inn en presisering i andre ledd om at det kun kan søkes Bedriftsdemokratinemnda om innføring av konsernordning, dersom det ikke er inngått avtale om dette. Det blir også gjort en endring når det gjelder hvor stor andel av de ansatte de lokale fagforeningene må omfatte for å kunne fremme søknad om konsernordning. De lokale fagforeningenes representasjonsgrad blir redusert fra to tredjedeler til et flertall av de ansatte.

I bestemmelsens tredje ledd blir det gjort en endring i hjemmelshenvisningene som følge av de øvrige endringene.

11.2.2 Til allmennaksjeloven

Allmennaksjeloven § 6-5

Se merknaden til aksjeloven § 6-5.

Allmennaksjeloven § 6-35

Det blir tatt inn et nytt femte ledd i bestemmelsen som åpner for at konsernet eller gruppen og et flertall av de ansatte, eller en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte, kan inngå en skriftlig avtale om at de ansatte i konsernet eller gruppen skal regnes med ved anvendelsen av første og fjerde ledd i bestemmelsen.

I sjette ledd blir det presisert at det kun kan søkes om konsernordning dersom det ikke er inngått avtale om dette. Det blir også gjort en endring med hensyn til hvor stor andel av de ansatte de lokale fagforeningene må representere for å kunne fremme søknad om konsernordning. Representasjonsgraden reduseres fra to tredjedeler til et flertall av de ansatte.

I syvende ledd blir det gjort en endring i hjemmelshenvisningen som følge av at det blir et nytt ledd i bestemmelsen.

11.2.3 Til selskapsloven § 2-10

Det blir føyd til et nytt tredje ledd i bestemmelsen som gir konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som omfatter et flertall av de ansatte, adgang til å inngå skriftlig avtale om innføring av en konsernordning. Det blir gjort en endring i fjerde ledd vedrørende hvilken representasjonsgrad de lokale fagforeningene må ha for å kunne fremme søknad om konsernordning. Det er etter forslaget tilstrekkelig at de representerer et flertall av de ansatte. I femte ledd blir det gjort en endring i hjemmelshenvisningene ettersom det blir tatt inn et nytt ledd i bestemmelsen.

11.2.4 Til statsforetaksloven § 20

Det blir tatt inn et nytt fjerde ledd i bestemmelsen som åpner for at konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som omfatter et flertall av de ansatte, kan inngå skriftlig avtale om en konsernordning.

I bestemmelsens femte ledd blir det gjort en endring med hensyn til kravet til de lokale fagforeningenes representasjonsgrad ved søknad om konsernordning. Den blir redusert fra å omfatte to tredjedeler av de ansatte til et flertall.

Som følge av at det blir tatt inn et nytt ledd i bestemmelsen, blir det gjort enkelte endringer i hjemmelshenvisningene i sjette ledd.

11.2.5 Til samvirkelova § 68

Det blir tatt inn et nytt første ledd i bestemmelsen som gir konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som omfatter et flertall av de ansatte, mulighet til å inngå en skriftlig avtale om konsernordning.

I andre ledd blir det gjort en endring knyttet til hvor stor de lokale fagforeningenes representasjonsgrad må være for å fremme søknad om konsernordning. Kravet til hvor stor andel av de ansatte de må omfatte blir redusert fra to tredjedeler til et flertall.

Det blir videre gjort en endring i hjemmelshenvisningen i tredje ledd i tråd med de øvrige endringene i bestemmelsen.

11.2.6 Til arbeidsmiljøloven § 7-1

Bestemmelsens første punktum, som pålegger arbeidsgiver en plikt til å gi melding til det lokale arbeidstilsyn når arbeidsmiljøutvalg er opprettet, blir opphevet.

Til dokumentets forside