Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i ferieloven

2.1 Bakgrunn

Forslagene til endringer i ferieloven har sin bakgrunn i artikkel 7 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 03/88/EF om visse aspekter ved organiseringen av arbeidstiden (arbeidstidsdirektivet), som er innlemmet i EØS-avtalen. Her fastsettes krav om at arbeidstaker skal sikres en årlig betalt ferie på minst fire uker. EU-domstolen har de siste årene avsagt flere dommer vedrørende artikkel 7 i direktivet som gjør det nødvendig med enkelte endringer i ferieloven for å styrke arbeidstakernes rett til ferie.

Etter ferieloven kan arbeidstaker som blir arbeidsufør i løpet av fastsatt ferie bare kreve ferien utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks virkedager. Denne begrensningen i ferieloven foreslås opphevet med bakgrunn i EU-domstolens praksis. Ferieloven gir en videre adgang til å få utbetalt feriepenger enn det er anledning til etter arbeidstidsdirektivet artikkel 7, og denne muligheten foreslås derfor opphevet. Ferielovens bestemmelser om overføring av ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon fremstår dessuten som uklare og foreslås presisert.

2.2 Departementets høringsforslag

Arbeidsdepartementet sendte 9. oktober 2012 på høring et forslag til endringer i ferieloven. Høringsfristen var 10. januar 2013. Høringen inneholdt forslag om å:

 • fjerne vilkåret om seks virkedagers arbeidsuførhet i ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd, slik at arbeidstaker som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien allerede fra første arbeidsuføre virkedag kan kreve at et tilsvarende antall dager ferie utsettes og gis som ny ferie senere, eventuelt overføres til påfølgende år.

 • oppheve ferieloven § 11 nr. 2 andre ledd og § 7 nr. 3 andre ledd andre setning, slik at det ikke lenger er adgang til å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Departementet ba om høringsinstansenes syn på hvorvidt det, for lovbestemt ferie utover direktivets minimumskrav, fortsatt bør være adgang til utbetaling for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon.

 • presisere i loven at all ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal overføres til påfølgende år.

 • fjerne henvisningen til sivil plikttjeneste i ferieloven § 9 nr. 3 tredje ledd og oppheve ferieloven § 10 nr. 5 første ledd bokstav b om sivil plikttjeneste.

2.3 Høringsinstanser

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Statsministerens kontor

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Departementenes servicesenter

 • Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

 • Kystverkets hovedkontor

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norsk Kulturråd

 • Petroleumstilsynet

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Riksmekleren

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • Økokrim

 • Arbeidsretten

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Akademikerne

 • ALT

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter)

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Coop Norge SA

 • Den Norske Jordmorforening

 • Finansnæringens arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • HivNorge

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lederne

 • Luftfartens funksjonærforening

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Apotekerforening NAF

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norskog

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • SAMFO

 • Sparebankforeningen

 • Unio

 • Velferdsalliansen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt 37 høringssvar, hvorav følgende 22 høringsinstanser har hatt merknader:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Arbeidstilsynet

 • STAMI

 • Akademikerne

 • Bedriftsforbundet

 • Coop Norge SA

 • Finans Norge

 • JURK

 • KS

 • LO

 • NHO

 • NITO

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Journalistlag

 • SAMFO

 • Spekter

 • Unio

 • Virke

 • YS

2.4 Generelt om høringsinstansenes syn

Høringsinstansene har ikke hatt innvendinger til høringsforslagene som sådan, ettersom de legger til grunn at de er nødvendige for at ferieloven skal være i tråd med arbeidstidsdirektivet artikkel 7. Flere høringsinstanser mener imidlertid at forslagene ikke bør gjelde for lovbestemt ferie utover direktivets minimumskrav til fire uker årlig ferie. Enkelte har også pekt på forslagenes betydning for avtalefestet ferie. Departementet vil derfor innledningsvis understreke at forslagene til endringer kun gjelder lovbestemt ferie.

Til dokumentets forside