Regionale utviklingstrekk 2014

Regionale utviklingstrekk 2014 (RUT 2014) inneholder en oversikt over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier.

Regionale utviklingstrekk 2014 inneholder en oversikt over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2007.

Rapporten belyser følgende hovedtemaer

  • Befolkningsutvikling og demografi
  • Arbeidsmarked og inntekt
  • Økonomisk vekst og verdiskaping
  • Næringsstruktur, spesialisering og sårbarhet
  • Kompetanse, kunnskap, kapital og innovasjon

Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrek­kene. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukere om mulige forbedringer. Kontaktpersoner er Hans Henrik Bull (tlf. 22 24 70 29) og Vidar Jensen (tlf. 22 24 70 15).

 

 Dokumentet i EPUB-format

Figurer

3.1 Befolkningstetthet i europeiske fylker anno 2013 (jpg) 

3.2 Befolkningstetthet per individuell km2 i Europa anno 2011 (pdf)

3.3 Prosentandel av den nordiske befolknin bosatt i tettsted. Utviklingslinjer 1664-2014 (pdf)

3.4 Prosentandel av befolkningen i ulike bosettingstyper i Norden, 2014 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.4 (xlsx)

3.5 Befolkningsutvikling i Norden 1960-2080 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.5 (xlsx)

3.6 Folketilvekst i Norge 1816-2013. Absolutte tall og prosent (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.6 (xlsx)

3.7 Befolkningsendring 1.1.1993-1.1.2014 (1993=100) (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.7 (xlsx)

3.8 Årlig netto innenlandsk flytting etter sentralitet i pst. av middelfolkemengden samt årlig vekst i sysselsetting på landsbasis 1977-2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.8 (xlsx)

3.9 Gjennomsnittlig årlig nettoflytting i promille av middelfolkemengden for perioden 1.1.2007 - 1.1.2014 etter sentralitet og alder (etterårsgrupper) (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.9 (xlsx)

3.10 Gjennomsnittlig årlig inn- og utflytting i promille av middelfolkemengden for perioden 1.1.2007 - 1.1.2014 etter sentralitet og alder (etterårsgrupper) (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.10 (xlsx)

3.11 Nettoflytting 1.1.2004 1.1.2014 etter kjønn (jpg)

3.12 Kjønnskvotienten (antall kvinner per 100 menn) i aldersgruppen 15-44 år etter sentralitet 1.1.1981-1.1.2014 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.12 (xlsx)

3.13 Relativ kategorisering av BA-regioner etter eldreandel og andel kvinner per 1.1.2014 (jpg)

3.14 Barnebefolkningens (0-17 år) relative fordeling etter sentralitet, 1.1.1981–1.1.2014 (årlig sum = 100 pst.) (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.14 (xlsx)

3.15 Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.2014. Indeks, Norge i alt = 100 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.15 (xlsx)

3.16 Forsørgerrater etter sentralitet, 1981–2040. Antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.16 (xlsx)

3.17 Forsørgerrate for Norge, 1846–2100. Antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.17 (xlsx)

3.18 Prosentvis vekst i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter sentralitet 1.1.1986–1.1.2014 (1986=100) (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.18 (xlsx)

3.19 Befolkningsutvikling landsdelsvis 1.1.2009-1.1.2014. Tall i pst (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.19 (xlsx)

3.20 Befolkningsutvikling etter sentralitet 1.1.2009-1.1.2014. Tall i pst (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.20 (xlsx)

3.21 Befolkningsutvikling etter sentralitet per 1000 innbyggere i 1966–2013. Med og uten innvandring (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.21 (xlsx)

3.22 Årlig befolkningsutvikling i småbyregionene per 1000 innbyggere, 1.1.1980–1.1.2014 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.22 (xlsx)

3.23 Befolkningsutvikling i småsenterregioner og spredtbygde områder per 1000 innbyggere, 1.1.1980–1.1.2014 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 3.23 (xlsx)

3.24 Befolkningsendring 1.1.2004–1.1.2014 etter nettoflytting og naturlig tilvekst. BA-regioner (jpg)

4.1 Sysselsettingsrate i europeiske landsdeler (NUTS 2) i 2013 (jpg)

4.2 Arbeidsledighet i europeiske landsdeler (NUTS 2) i 2013 (jpg)

4.3 Sysselsettingsvekst etter arbeidssted og sentralitet i perioden 1986–2013. Indeks, 1986=100 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 4.3 (xlsx)

4.4 Sysselsettingsvekst i BA-regionene sortert etter landsdeler og regiontyper, tall for perioden 2003-2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 4.4 (xlsx)

4.5 Sysselsettingsvekst i pst. etter arbeidssted fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2013 - BA-regioner (jpg)

4.6 Sysselsatte i pst. av befolkningen (20-66) per fjerde kvartal 2013. BA-regioner (jpg)

4.7 Arbeidsledighet i BA-regionene sortert etter landsdeler og regiontyper. Årsgjennomsnitt for 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 4.7 (xlsx)

4.8 Arbeidsledighet i pst. i 2013 (årsgjennomsnitt). BA-regioner (jpg)

4.9 Tilgjengelighet i europeiske regioner uavhengig av transportform, 2011 (pdf)

4.10 Vegtetthet per kvadratkilometer (kommunal-. fylkes- og riksveger, 2013) (jpg)

5.1 Nivå og variasjon i brutto regionalprodukt per capita etter land, 2011. Beløp i Euro (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 5.1 (xlsx)

5.2 Økonomisk vekst etter sentralitet - målt etter lønnssum etter arbeidssted (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 5.2 (xlsx)

5.3 Produktivitet (lønn per arbeidstaker etter arbeidssted) etter sentralitet i 2012 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 5.3 (xlsx)

5.4 Produktivitet 2012 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted i forhold til landsgjennomsnittet (ekskl. Oslo). BA-regioner (jpg)

5.5 Regional arbeidskraftsproduktivitet 2002 og vekst i regional arbeidsproduktivitet fra 2002 til 2012. BA-regioner (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 5.5 (xlsx)

6.1 Næringsstruktur. Næringens1 sysselsettingsandel i ulike europeiske land, 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 6.1 (xlsx)

6.2 Sysselsatte i offentlig sektor1 i europeiske landsdeler, 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 6.2 (xlsx)

6.3 Utvikling i antall statsansatte i ulike regiontyper, 1980-2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 6.2 (xlsx)

6.4 Prosentvis vekst i antall statsansatte i ulike regiontyper, 1980-2013. Indeks: 1980=100 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 6.4 (xlsx)

6.5 Sårbarhet i ulike regioner, 2011 (pdf)

7.1 Prosentandel av befolkningen i alderen 25-64 år med høyere utdanning i Europa i 2013 og spredningen mellom regionene (NUTS 2) med høyest og lavest andel (jpg)

7.2 Prosentandel av befolkningen i alderen 25-64 år med høyere utdanning i europeiske regioner (NUTS 2), 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.2 (xlsx)

7.3 Prosentandel av befolkningen (16 år og over) etter sentralitet med høyere utdanning i perioden 1970–1980 (stiplet) og 1980–2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.3 (xlsx)

7.4 Utdanningsnivå (prosentandel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning) i BA-regioner i 1980 og vekst i utdanningsnivå 1980-2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.4 (xlsx)

7.5 Utdanningsnivå (prosentandel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning) i BA-regioner i 2013 og studietilbøyelighet for aldersgruppen 19-24 år i 2009-2013 etter bosted ved 16 års alder (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.5 (xlsx)

7.6 Norske privateide bedrifters andel av verdiskaping for Norges fylker. 2003 og 2009 (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.6 (xlsx)

7.7 Lån til ikke-finansielle foretak i 2013 per sysselsatte i privat sektor i 4. kvartal etter type finansforetak. Fylker (pdf)
Grunnlagsdata for Figur 7.7 (xlsx)

7.8 Geografisk intensitet for lavrisikolån (andel av antall utlån i kommunen 2004-2012) vs. lokalbank (andell av antall banklån 2011) del A (jpg)

7.8 Geografisk intensitet for lavrisikolån (andel av antall utlån i kommunen 2004-2012) vs. lokalbank (andell av antall banklån 2011) del B (jpg)

Figur 8.2 Kart over bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge (jpg)

Figur 8.2 Kart over bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge (jpg)

____________________________________________________

Tabeller

2.1 Kategorisering av BA-regioner etter sentralitet (pdf)

2.2 Kategorisering av fylkene i en landsdelsinndeling (pdf)

2.3 Kategorisering av økonomiske regioner etter sentralitet (pdf)

3.1. Befolkningstetthet i Norden og Europa (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.1 (xlsx)

3.2 Befolkning per 1.1.2014 etter sentralitet og landsdel (pdf)

3.3 BA-regioner med størst vekst i befolkningen og størst befolkningsnedgang (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.3 (xlsx)

3.4 Netto innenlandsk flytting 1.1.2004–1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden - BA-regioner med mest innflytting og størst utflytting (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.4 (xlsx)

3.5 Netto innenlandsk flytting 1.1.2004-1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.5 (xlsx)

3.6 Nettoinnvandring 1.1.2004–1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.6 (xlsx)

3.7 Nettoinnvandring 1.1.2004-1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden – BA-regioner med mest og minst innflytting (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.7 (xlsx)

3.8 Fødselsoverskudd 1.1.2004–1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.8 (xlsx) 

3.9 Fødselsoverskudd 1.1.2004-1.1.2014 i pst. av middelfolkemengden – BA-regioner med størst overskudd og størst underskudd (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.9 (xlsx)

3.10 Gjennomsnittlige fruktbarhetsrater (SFT)  for perioden 1.1.2008–1.1.2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.10 (xlsx)

3.11 Gjennomsnittlige fruktbarhetsrater (SFT) for perioden 1.1.2008–1.1.2013 – BA-regioner med høyest og lavest fruktbarhetsrate (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.11 (xlsx)

3.12 Forsørgerrater etter sentralitet og landsdeler i hhv. 1981, 2014 og 2040 (pdf)

3.13 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2014 etter sentralitet og landsdel (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 3.13 (xlsx)

4.1 Sysselsettingsvekst i pst. etter arbeidssted, sentralitet og landsdel, 2003–2013, tall per fjerde kvartal (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.1 (xlsx)

4.2 Vekst i sysselsetting i pst. etter arbeidssted fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2013 – BA-regioner med høyest og lavest vekst (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.2 (xlsx)

4.3 Sysselsatte etter bostedskommune i pst. av befolkningen (20–66 år) i 2013 etter sentralitet og landsdel (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.3 (xlsx)

4.4 BA-regioner med størst og lavest andel sysselsatte i pst. av befolkningen (20–66 år) i 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.4 (xlsx)

4.5 Arbeidsledighet i pst. i 2013 (årsgjennomsnitt) – etter sentralitet og landsdel (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.5 (xlsx)

4.6 Arbeidsledighet i pst. i 2013 (årsgjennomsnitt) – BA-regioner med størst og lavest ledighet (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.6 (xlsx)

4.7 Avvik i pst. fra gjenomsnittlig bruttoinntekt i 2012 på landsbasis for personer over 17 år, etter sentralitet og landsdelArbeidsledighet i BA-regionene sortert etter landsdeler og regiontyper. Årsgjennomsnitt for 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.7 (xlsx)

4.8 BA-regioner med størst og lavest bruttoinntekt i 2012 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 4.8 (xlsx)

4.9 Pendling til og fra ulike regiontyper, 2012 (pdf)

4.10 BA-regioner med størst netto innpendling, 2012 (pdf)

4.11 BA-regioner med størst positiv og negativ differanse mellom innpendlingsrate og utpendlingsrate i 2012 (pdf)

5.1 Fylkesfordelt bruttoprodukt per landsdel 2011 (pdf)

5.2 Verdiskaping i 2011 etter sentralitet med lønnssummer som indikator (pdf)

5.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping i pst. 2000-2012 med lønnssummer som indikator - BA-regioner med høyest og lavest verdi (pdf)

5.4 Regional arbeidsproduktivitet 2012 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted– BA-regioner med høyest og lavest verdi (pdf)

5.5 Vekst i regional arbeidsproduktivitet fra 2002 til 2012 (pdf)

6.1 Næringsstruktur. Næringens sysselsettingsandel i ulike regiontyper, fjerde kvartal 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 6.1 (xlsx)

6.2 Næringsstruktur. Næringens sysselsettingsandel i ulike landsdeler, fjerde kvartal 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 6.2 (xlsx)

6.3 Ti på topp i et utvalg næringer, næringens sysselsettingsandel i BA-regionen, 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 6.3 (xlsx)

6.4 Endringer i næringsstruktur i ulike regiontyper målt etter sysselsetting, prosentvis vekst fra 2008 til 2013 (pdf)
Grunnlagsdata for Tabell 6.4 (xlsx)

7.1 Prosentandel av befolkningen (16 år og over) etter sentralitet og landsel med høyere utdanning i 2013 (pdf)

7.2 Prosentandel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning i 2013 - BA-regioner med høyest og lavest andel (pdf)

7.3 Studietilbøyelighet for aldersgruppen 19-24 år i 2013 etter bosted ved 16 års alder. Prosentandel studenter etter sentralitet og landsdeler (pdf)

7.4 Andel innovative bedrifter etter sentralitet (produkt- eller prosessinnovasjon). Tall for perioden 2010-2012 (pdf)

7.5 Samarbeid om innovasjon i ulike regiontyper, 2010-2012 (pdf)

7.6 Egenutførte FoU-investeringer i 2012 i næringslivet per sysselsatt i privat sektor fjerde kvartal 2012 - etter sentralitet og landsdel (pdf)

7.7 Ti på topp - FoU per sysselsatt i privat sektor i 2012 i økonomiske regioner (FoU- og innovasjonsundersøkelsen) (pdf)

7.8 Endringer i foretakspopulasjonen etter landsdel og sentralitet i perioden 1.1.2009-1.1.2014 i pst (pdf)

7.9 Endringer i foretakspopulasjonen i perioden 1.1.2009-1.1.2014 i pst. - BA-regioner med høyest og lavest vekst (pdf)

7.10 Andel kvinnelige eiere i nyetablerte personlige foretak (ANS, DA eller ENK), 2012 (pdf)

7.11 Andel kvinnelige eiere i personlig eide foretak (ANS, DA eller ENK), 2013 (pdf)

8.1 Bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter landsdeler og regiontyper (pdf)

8.2 Folkemengde i bo- og arbeidsmarkedsregioene per 1.1.2014 og i største tettsted per 1.1.2013 (pdf)