Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forelegging av planprogram – IKEA/Furuset idrettspark

Vi viser til Oslo kommunes oversendelse av 18. juni d.å., vedrørende forelegging av forslag til fastsatt planprogram for reguleringsarbeid for Strømsveien 303/Tevlingveien 5. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av IKEA på Furuset og av Furuset idrettspark.

Det pågår for tiden planarbeider for flere større handelsetableringer i området rundt IKEA, i tillegg til planene for utvidelse av IKEA. Sammen vil disse planene medføre en vesentlig utvidelse av handelstilbudet i området. Miljøverndepartementet forutsetter at det i konsekvensutredningen tas hensyn til alle disse planene når trafikk-, handels- og miljømessige konsekvenser skal vurderes.

I utgangspunktet må en slik omfattende utvidelse av handelstilbudet i dette området anses å være i strid med lokaliseringskriteriene gitt kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner i Oslo, vedtatt av Oslo bystyre 27. november 2002 og godkjent av Miljøverndepartementet 9. april 2003. Departementet ber derfor om at forholdet til kommunedelplanen blir grundig belyst.

Miljøverndepartementet ber videre om at konsekvensutredningen redegjør for reisemiddelfordelingen til IKEA fordelt på bil, kollektiv og syklende/gående. Det må utredes alternativer til økt parkeringskapasitet i planområdet, jf. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, pkt. 3.5, og utformes reguleringsbestemmelser/rekkefølgekrav som stiller maksimumskrav til parkering i området.

For å unngå problemer med trafikkavvikling i Strømsveien bør det vurderes tiltak for å øke andelen kollektivreisende og syklende/gående til området, og om nødvendig knytte dette opp mot rekkefølgebestemmelser. Videreutvikling av kollektivgate i Strømsveien med god tilknytning til byens kollektivsystem, forbedring av IKEAs tilbud om lokal hjemtransport av varer og IKEA-bussen er eksempler på tiltak som bidrar til at flere kunder kommer til IKEA med på andre måter enn ved bruk av egen bil.

Gjennomføring av konkrete tiltak for å øke kollektivandelen og innføring av maksimumsbestemmelser for parkering i området bør vurderes som avgjørende for eventuelt å akseptere en utvidelse av IKEA som ikke er i samsvar med kommunedelplan for lokalisering av varehandel og annen servicevirksomhet i Oslo.

Med hilsen

Stig Roar Husby (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Knut Grønntun
rådgiver