Gjensidig godkjenning av yrkeskompetanse

Gjensidig godkjenning av yrkeskompetanse

EU har utarbeidet ulike ordninger for å lette godkjenningen av yrkeskompetanse for personer som ønsker å utøve yrket sitt i andre medlemsland. Ordningene har form av direktiver og gjelder ferdig utdannende personer i yrker hvor det kreves offentlig godkjenning (autorisasjon) for å utøve yrket. Gjennom EØS-avtalen er også Norge omfattet av disse direktivene.

Norge er med i flere komiteer for gjennomføringen av dette samarbeidet. KD er nasjonal koordinator for å fremme ensartet gjennomføring av de generelle direktivene for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for regulerte yrker i norsk lovgivning. Dette gjelder:

  1. Første generelle direktiv (høyere utdanning med 3 års varighet eller mer)
  2. Andre generelle direktiv (utdanning med varighet tilsvarende inntil 3 års høyere utdanning)
  3. Tredje generelle direktiv (avløser liberaliserings- og overgangsdirektivene og supplerer 1. og 2. generelle direktiv)
  4. Andre spørsmål vedrørende direktiver, f.eks. klagesaker og statusrapport for de generelle direktivene der UFD er nasjonal koordinator

I tillegg kommer sektordirektivene (avgrenset til spesielle yrker som advokater, leger, veterinærer m.fl.). De forvaltes av ansvarlig fagdepartement.

Arbeidsmarkedspolitikk og Europa

Aetat utdanning Europa får støtte av KD, AAD og EU for å drive sitt ressurssenter for veiledning. Senteret tilbyr informasjon om utdanning, yrker og veiledning i Europa. Målgruppen er rådgivere og veiledere i Aetat og utdanningssektoren både i Norge og Europa. Senteret er en del av et europeisk nettverk ( Euroguidance Network)