Gruppe F Mobilitet

Arbeidsgruppe for mobilitet og europeisk samarbeid

Arbeidsgruppen om mobilitet og europeisk samarbeid har to hovedoppgaver:

  1. å bistå medlemslandene i utformingen av nasjonale rapporter om gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsresolusjon 2001/613/EF av 10. juli 2001 om mobiliteten mellom landene i Fellesskapet for studenter, lærlinger, frivillige, lærere og instruktører, og, i den grad det er mulig og hensiktsmessig, av Rådets handlingsplan for mobilitet av 14. desember 2000 (2000/C 371/03)
  2. å følge opp Lisboaprosessens arbeidsprogram for de fremtidige målene i utdanningssystemene ('Future Objectives of Education and Training Systems') med hensyn til mål 3.4: øke mobilitet og utveksling og mål 3.5: styrke det europeiske samarbeidet.

Gruppen har vedtatt en mal for de nasjonale rapportene om gjennomføringen av resolusjonen og handlingsplanen for mobilitet. Leveringsfristen for rapportene er 30. juni 2003.

Når det gjelder Lisboaprosessens utdanningspolitiske mål 3.4 og 3.5, skal gruppen bidra til den interimsrapporten som Kommisjonen skal overlevere Rådet for Den europeiske union våren 2004. For å unngå overlapping med de andre arbeidsgruppene på utdanningsområdet, har det blitt bestemt at gruppe F i den sammenheng skal konsentrere seg om følgende tre temaer:

  1. Adgang til mobilitet, herunder finansieringsordninger og sosiale ulikheter
  2. Kvalitet i mobilitet – stikkord: forberedelse, tilrettelegging, oppfølging, godkjenning
  3. Utenom europeisk mobilitet – et mål og redskap for attraktiviteten til europeiske utdanninger.