Historisk arkiv

Likestilling mellom kjønnene - midtveisrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplanen Likestilling 2014 ble lansert i november 2011 og er den første handlingsplanen for likestilling på alle samfunnsområder som har blitt lagt frem på 20 år. Planen gjelder for perioden 2011-2014 og konkretiserer regjeringens politiske målsettinger for likestillingsfeltet. 

Planen inneholder totalt 86 tiltak. I tillegg beskrives eksisterende politikk, i planens del 2.

Denne midtveisrapporten gir en gjennomgang av hvert av planens 86 tiltak og status for arbeidet. Gjennomgangen viser at de fleste tiltak er i gang eller gjennomført.

 Les midtveisrapport for Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene - Likestilling 2014