NOU 1995: 10

Reformer innen injurielovgivningen

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Andenæs 1971 - Andenæs, Johs.: Av strafferettens spesielle del. Referat av Professor Andenæs’ forelesninger vårsemesteret 1964 ved Mads Andenæs. Andre utgave – andre opplag. Oslo 1976.

Andenæs 1989 - Andenæs, Johs.: Alminnelig strafferett. Tredje utgave. Oslo 1989.

Andenæs 1990 - Andenæs, Johs.: Statsforfatningen i Norge. Syvende utgave. Oslo 1990.

Andenæs 1994 I – Andenæs, Johs.: Norsk straffeprosess bind I. Andre utgave. Oslo 1994.

Andenæs 1994 II – Andenæs, Johs.: Norsk straffeprosess bind II. Andre utgave. Oslo 1994.

Andenæs/Bratholm – Andenæs, Johs. og Bratholm, Anders: Spesiell strafferett. Andre utgave. Oslo 1990.

Bratholm – Bratholm, Anders: Plikten til å trykke dom i ærekrenkelsessak etter strl. § 430 a. LoR 1979 s. 318-325.

Bratholm i Lov og Frihet – Bratholm, Anders: Massemedia og ytringsfrihet, i Lov og Frihet s. 67-79. Festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. Oslo 1982.

Danelius – Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter. Femte upplagan. Norstedts Juridik. Stockholm 1993.

Gatley – John.C.C.Gatley: On libel and slander. 8th ed. by Philip Lewis. London 1981.

Kjerschow – Kjerschow, P.: Almindelig borgerlig straffelov med kommentarer. Oslo 1930.

Mæland – Mæland, Henry John: Ærekrenkelser. Bergen 1984.

Skeie - Skeie, Jon: Om ærekrænkelser efter norsk ret. Kristiania 1910.

Skeie II – Skeie, Jon: Den norske strafferett. Bind II. Andre utgave. Oslo 1946.

Urbye – Urbye, Andreas: Norsk strafferett. Kristiania 1909.

Lover og konvensjoner med forkortelse

dmstl. – Lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5.

EMK – Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon) av 4. november 1950.

fl. – Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18.

Grl. – Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvoll den 17de Mai 1814.

skl. – Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26.

strl. – Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.

strpl. – Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25.

tvml. – Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) av 13. august 1915 nr. 6.

Lovforarbeider:

Innstilling 1969 – Innstilling om Rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomitéen. Avgitt i juni 1969.

Innst. O. III (1939) – Innstilling fra justiskomitéen om forandringer i: 1) straffeloven, 2) straffelovens ikraftredelseslov, 3) straffeprosessloven og 4) domstolsloven.

Innst. O. XIX (1963-64) – Innstilling fra justiskomitéen om endring av straffelovens bestemmelser om mortifikasjon av ærekrenkelser m. v.

Innst. O. nr. 5 (1993-94) – Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

NOU 1992: 23 – Ny Straffelov – alminnelige bestemmelser. Straffelovkommisjonens delutredning V.

NOU 1993: 18 – Lovgivning om menneskerettigheter.

Ot.prp. nr. 37 (1938) – Om forandringer i straffelovgivningen.

Ot.prp. nr. 49 (1962-63) – Om endring av straffelovens bestemmelser om mortifikasjon av ærekrenkelser m. v.

Ot.prp. nr. 4 (1994-95) – Om lov om endringer i straffeloven m m.

SKI 1934 – Innstilling om lovbestemmelser om ærekrenkelser med motiver fra Straffelovkomiteen av 1934. Avgitt 7. desember 1936.

SRI 1960 – Innstilling fra Straffelovrådet om begrensninger i adgangen til mortifikasjon av ærekrenkelser. Avgitt 10. mars 1960

Andre forkortelser:

Innst. O. – Innstilling til Odelstinget.

JV – Jussens Venner. Oslo 1952-.

LoR – Lov og Rett. Oslo 1962-.

NOU – Norges offentlige utredninger.

Ot.prp. – Odelstingsproposisjon.

Rt. – Norsk Retstidende.

St.meld – Stortingsmelding.

UfR – Ugeskrift for Retsvæsen. Afdeling A. København 1867-.

Til dokumentets forside