NOU 1995: 10

Reformer innen injurielovgivningen

Til innholdsfortegnelse

Til Det kongelige justis- og politidepartement

Justisdepartementet ga ved brev av 11. august 1993 Straffelovrådet i oppdrag å utrede spørsmål om endringer i injurielovgivningen på bakgrunn av et forslag fra Den norske redaktørforening. Straffelovrådet legger med dette frem sin utredning.

I utredningen foreslås det enkelte mindre endringer i injurielovgivningen. Videre foreslås det at mortifikasjonsinstituttet overføres til sivilprosessens former, samt at det ikke skal være adgang til å reise privat straffesak for ærekrenkelser.

Utredningen er avgitt under dissens, idet Pål W. Lorentzen slutter seg til Redaktørforeningens forslag og begrunnelse. Karenanne Gussgard slutter seg til Redaktørforeningens forslag om opphevelse av mortifikasjonsinstituttet.

Bergen/Oslo, 21. mars 1995

Henry John Mæland

Elsbeth Bergsland

Karenanne Gussgard

Tor Geir Myhrer

Pål W. Lorentzen

Asbjørn Strandbakken

Til forsiden