NOU 1995: 10

Reformer innen injurielovgivningen

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser av rådets forslag

I kapittel 5 har Straffelovrådet foreslått noen mindre endringer i injurielovgivningen. Endringene vil ikke medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. Forslagene innebærer stort sett en klargjøring og presisering av enkelte bestemmelser.

Rådet har foreslått at overtredelser av strl. § 248 skal undergis offentlig påtale på begjæring av fornærmede. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at forslaget innebærer noen merkbar økning i politiet og påtalemyndighetens arbeidsbelastning. Det vil neppe forekomme mange slike saker, og etterforskningen vil sannsynligvis heller ikke være særlig omfattende i disse saker. Er straffeloven § 248 først anvendelig, ligger gjerne bevisene i dagen.

Overføring av mortifikasjonssøksmål til ­sivilprosessens former, vil medføre en forenkling av prosessen. Det er imidlertid lite sannsynlig at dette vil gjøre nevneverdige utslag i domstolenes arbeidsbyrde. Lovutkastet innebærer også en kodifikasjon av enkelte domstolsskapte regler, og en utvidelse av vernet mot mortifikasjonssøksmål bl.a. for offentlige tjenestemenn. Konsekvensene av forslaget må imidlertid antas å være beskjedne, da det etter gjeldende rett forekommer få saker av denne type.

At mortifikasjonssøksmål fremmes etter sivil­prosessen, medfører at det må betales rettsgebyr på linje med andre sivile søks­mål. Dette vil medføre en økning i statens inntekter sammenlignet med dagens situasjon hvor mortifikasjon følger straffeprossens former. Inntektsøkningen er imidlertid ubetydelig.

Rådet foreslår også at adgangen til å reise privat straffesak faller bort. Det må av den grunn antas at påtalemyndigheten må påtale noen flere ærekrenkelsessaker enn i dag. Dette vil imidlertid neppe medføre særlig stor økning i politiets og påtalemyndighetens arbeidsbyrde, selv om rådet forutsetter at det foretas en mer grundig vurdering av om vilkårene for ­offentlig påtale foreligger. Også i dag skal injurier forfølges av det offentlige når det foreligger privat påtalebegjæring og allmenne hensyn. Ved gjentatte injurier som ikke lar seg stoppe uten gjennom straff, vil imidlertid politiet og påtalemyndigheten måtte ta det arbeid som fornærmede i dag i stor grad må utføre som ledd i forberedelsen av den private straffesak. Heller ikke slike saker forekommer ofte.

Til dokumentets forside