NOU 1998: 6

Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

4 Undervisning i høgskolesektoren

4.1 Innledning

De statlige høgskolene skal gi høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, det vises i den forbindelse til vedlegg 3 der §2 i lov om universiteter og høgskoler er gjenngitt. Andre styringsdokumenter som også er med på å styre/regulere virksomheten ved de statlige høgskolene er listet opp i vedlegg 3.

I dette kapittelet gis en oversikt over studenttallsutviklingen i høyere utdanning generelt og i høgskolesektoren spesielt. For å beskrive utviklingen i høyere utdanning er det viktig at det ikke bare fokuseres på kvantitative forhold, dvs utviklingen i antall søknader, studenter, kandidater osv, men også på kvalitet. Det vises i den forbindelse til at hovedmålsettingen med bl a Norgesnettet og høgskolereformen var økt kvalitet i både utdanning og forskning. Utvalget har i kapittel 4.2 drøftet kvalitetsbegrepet i høyere utdanning med vektlegging på kvalitet innenfor undervisning. I kapittel 5, som tar for seg forskning, blir kvalitetsaspektet innenfor forskning belyst. I kapittel 4.5 har utvalget sett på utviklingen i antall studenter sammenholdt med utviklingen i undervisningspersonalet. I kapittel 4.6 ser utvalget på studentgjennomstrømningen innenfor ulike fagområder, og til slutt i kapitlet følger det en redegjørelse om omfanget av søknader til KUF om opprettelse av nye studier i 1997.

4.2 Kvalitetsbegrepet innenfor høyere utdanning

Kvalitet innenfor høyere utdanning ble drøftet i NOU 1988:28 Med viten og vilje. Det ble her ikke gjort noe forsøk på å gi en allmenn, sammenfattende formulering eller definisjon av hva kvalitet i høyere utdanning betyr, men kvalitetsbegrepet ble knyttet opp til ulike forhold som:

  • kjennetegn ved studietilbud, undervisning og læringsmiljøer

  • ressurser og organisatoriske forhold som skaper betingelser for studier og undervisning

  • beskrivelser av ideelle læringsresultater

Høsten 1989 ble Studiekvalitetsutvalget oppnevnt. Utvalget fikk i forlengelsen av Hernesutvalgets arbeid i oppdrag å vurdere forbedring av studieopplegg, undervisning og læring ved universiteter og høgskoler med sikte på et kvalitativt bedre utdanningsresultat og bedre studentgjennomstrømning. Utvalget foretok en analytisk oppdeling av kvalitetsbegrepet, som skilte mellom:

  • Rammekvalitet (ressurser, strukturer, regler mv)

  • Inntakskvalitet (forkunnskaper og andre forutsetninger hos deltakerne)

  • Programkvalitet (knyttet til studietilbud, undervisning og kunnskapskontroll)

  • Resultatkvalitet (sluttprodukt i form av læringsresultater)

For en utdyping av ovennevnte punkter vises det til NIFU-rapport nr 3/93 «Å organisere kvalitet».

Kvalitetssikring av forskning og utdanning har alltid vært en sentral del av virksomheten ved universiteter og høgskoler. Kompetansekrav og prosedyrer ved ansettelse av personale, krav til kompetanse ved opptak til studier, godkjenningsordninger for studieplaner, og eksamensordninger hvor en i stor grad bruker eksterne sensorer, er eksempler på tradisjonelle kvalitetstiltak.

En vanlig måte å sikre kvaliteten på undervisningen, er å stille krav til kompetansen hos undervisningspersonalet. Innenfor de ulike stillingskategoriene gjelder nå de samme kompetansekravene både ved universitetene, de vitenskaplige høgskolene og de statlige høgskolene.

Fastsettelse av nasjonale rammeplaner for enkelte typer studier er også med på å sikre kvaliteten innenfor høyere utdanning. Sentrale utdanningsmyndigheter gir med en slik plan rammene for det faglige innholdet i en utdanning, og oppgir målene for kandidatenes sluttkompetanse. Flere helsefagutdanninger, ingeniør- og lærerutdanningene er regulert på denne måten. Ved siden av å bidra til å sikre visse kvalitetsmål gir dette også den aktuelle utdanningen en nasjonal standard.

I tillegg til kvalitetssikringsmetodene som er nevnt ovenfor, gjennomføres det nasjonale evalueringer av utvalgte fagområder ved universiteter og høgskoler. Siden 1992 er det gjennomført fem evalueringer. Fagområdene som er evaluert er økonomisk-administrative fag, sosiologi, elektronikk, matematikk og musikk ved universiteter og høgskoler. Norge har også deltatt i evalueringsprosjekter innenfor OECD og EU.

Departementet har pålagt institusjonene å ha rutiner for studentevaluering av undervisningen. Hensikten med både den nasjonale og den lokale evalueringsvirksomheten er å stimulere institusjonene til kritisk refleksjon over egen virksomhet.

Det er vanskelig å konkretisere kvalitetsbegrepet innenfor høyere utdanning gjennom gode kvalitetsindikatorer.

Både Høgskolerådet, Studentenes landsforbund og Landslaget for norske lærerstudenter har i møte med utvalget tatt opp problemstillinger knyttet til kvalitet. Studentene mente at studiekvaliteten er blitt lavere, bl a i form av mindre veiledning pr student i praksisundervisningen, reduksjon i mengden av fagtilbud, og flere studenter pr lærer i klasseromsundervisning. Som målbare indikatorer foreslo studentene endringer i praksisordninger, klassestørrelse, tilgjengelig utstyr (PC, laboratorium, bibliotek), samt antall fagtilbud. Representanter for Høgskolerådet mente følgende kvalitetsindikatorer kunne være interessante: Antall studenter pr lærer, bevilgninger til utstyr, karakternivå, strykprosent og ikke godkjente praksisperioder.

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å innhente sammenliknbare data som kan belyse kvalitet, selv for en del av de indikatorene som i utgangspunktet burde være målbare. Dette skyldes dels måleproblemer og dels at tiden til rådighet har vært for kort. Utvalget har ikke fått data fra høgskolene om karakternivå og strykprosent, til tross for at det ble stilt spørsmål om dette i forbindelse med SNFs spørreundersøkelse, jf omtale i kapittel 7. Utvalget har heller ikke hatt tilgang til data for ikke godkjente praksisperioder. Når det gjelder utvikling i klassestørrelser og opplegg for gjennomføring av praksisperioder, har det ikke vært mulig å finne tall for dette innenfor den tiden utvalget har hatt til rådighet. En står derfor hovedsakelig igjen med indikatoren antall studenter pr faglig ansatt, se kapittel 4.5 og kompetansenivå hos de faglige ansatte, se kapittel 4.5 og 5.3.

Det innebærer at utvalget i liten grad, ut over de to indikatorene som er nevnt ovenfor, har kunnet vurdere om det har skjedd endringer i undervisningens kvalitet, eller om undervisningskvaliteten er ulik ved de forskjellige institusjonene.

4.3 Hovedtrekk i studenttallsutviklingen i høyere utdanning

Det vises til tabell 3.2 i kapittel 3, som viser utviklingen i måltall og registrerte studenter innenfor høgskolesektoren og universitetssektoren fra 1992 til 1998 1.

Siden slutten av 1980-årene har antall studieplasser i høyere utdanning i Norge økt kraftig. Fra høsten 1988 til høsten 1997 er totalt antall studieplasser økt med vel 70 pst, fra vel 100 000 i 1988 til om lag 175 000 i 1997. Disse totaltallene inkluderer også de private høgskolene, som ikke er inkludert i tabell 3.2 i kapittel 3. Etter at universitetssektoren og de vitenskapelige høgskoler hadde en sterk vekst fra slutten av 1980-tallet og fram til 1992, har veksten flatet ut etter 1992. Etter 1992 har studentveksten ved de statlige høgskolene vært større enn ved universitetene.

Samordningen av studentopptaket til høyere utdanning skjer gjennom Samordnet opptak. Ved opptaket i 1997 var alle de 26 statlige høgskolene med, i tillegg til universitetene, fem av de vitenskapelige høgskolene og enkelte private høgskoler. Tabell 4.1 fra Samordnet opptak viser en oversikt over antall søkere og antall kvalifiserte søkere uten tilbud om studieplass i årene fra 1992 til 1997.

Tabell 4.1 Nøkkeltall for opptak til universiteter og høgskoler 1992-97

199219931994199519961997
Antall søkere96 094106 925109 054101 255101 28890 002
Antall kvalifiserte søkere uten tilbud23 22325 05425 51414 84112 4338 867

Kilde: Samordnet opptak

Høsten 1997 var det ca 90 000 søkere til høyere utdanning. Dette var en nedgang på om lag 11 000 fra året før, se tabell 4.1. Antall kvalifiserte søkere uten tilbud har gått ned med om lag 65 pst fra 1994 til 1997.

Helse- og sosialfagutdanningene hadde en høy søkning i 1997. Det var 4,4 kvalifiserte primærsøkere pr plass til medisinstudiet, 4 søkere pr plass til barnevernspedagogikk- og sosionomstudiet og 3 søkere pr plass til sykepleierstudiet. Til førskolelærer- og allmennlærerutdanning ved høgskolene, var det henholdsvis 1,5 og 2,2 søkere pr plass i 1997. Den laveste søkningen hadde ingeniør- og realfagsstudiene på universitetet, med henholdsvis 1,3 og 1,1 søker pr plass.

I følge befolkningsfremskrivninger 2 vil antall ungdom i alderen 19-24 år gå ned med 9 pst fra 1996 til år 2000, for så å flate ut. Aldersgruppen 25-29 år anslås å bli redusert med nær 17 pst fra 1996 til år 2004. Den demografiske utviklingen indikerer isolert sett en nedgang i studenttallet i høyere utdanning i de nærmeste årene. Bedringene på arbeidmarkedet, og flere i yrkesfag som følge av Reform 94, trekker i samme retning. En større andel av årskullene begynner imidlertid i videregående skole, og stadig flere av de unge har planer om å studere, så det er vanskelig å gi en enhetlig prognose om søkningen til høgere utdanning i de nærmeste årene.

4.4 Studentutviklingen ved høgskolene

Det er stor ulikhet i størrelsen på de statlige høgskolene. Samisk høgskole har et måltall på 165 studenter i 1997, mens Høgskolen i Oslo har et måltall på 7 992 i 1997. 9 høgskoler har et måltall på mer enn 3 000 studenter, 6 høgskoler har et måltall på mellom 2-3 000 studenter, mens 11 høgskoler har et måltall på under 2 000 studenter.

Tabell 4.2 Måltall for antall studenter (heltidsekvivalenter) ved de statlige høgskolene. 1992-1998

Høgskole1992199319941995199619971998Endring 92-97 Pst
Samisk1551651651651651651656,5
Agder4 9695 4255 7295 8165 9245 9945 95420,6
Akershus1 2921 3611 9471 9502 0052 0352 01057,5
Bergen3 6363 9754 1844 3604 3494 4504 50522,4
Bodø2 6452 9242 9582 9903 1043 2123 23321,4
Buskerud1 6731 7861 8041 7961 8061 8061 7867,9
Finnmark1 4951 6321 7331 7971 8571 9171 91728,2
Gjøvik1 2781 3431 4231 3971 3571 3571 3326,2
Harstad64674283388993797797751,2
Hedmark2 5792 9373 2083 3123 4403 5603 61238,0
Lillehammer1 2101 4691 5491 6321 7621 8791 87955,3
Molde1 2151 3081 3321 3161 3211 3211 3218,7
Narvik75079092692292292286222,9
Nesna56768171973679889093257,0
Nord-Trøndelag2 3272 5172 7772 8852 9452 9552 90527,0
Oslo7 0007 4717 5237 7077 8198 0487 99215,0
Sogn og Fjordane1 8052 0212 1682 1832 2412 2912 32326,9
Stavanger5 0615 5805 8035 8725 9876 0726 07220,0
Stord/Haugesund1 6181 7391 8151 8671 9201 9882 01122,9
Sør-Trøndelag4 4284 8715 0515 1385 1325 2175 19517,8
Telemark3 3993 7824 0534 1154 1554 1854 15523,1
Tromsø1 7531 9552 0622 0732 1362 1892 21224,9
Vestfold1 8622 0752 1852 2502 3752 4802 53033,2
Volda1 8092 0582 2062 2212 2212 2212 19622,8
Østfold2 8843 1173 3243 4193 4863 5263 51122,3
Ålesund9491 0241 1221 1671 1921 2271 22729,3
Ymse7211 460825713667657637-8,9
Sum59 72666 20869 42470 68872 02373 54173 45123,1

1) Omfatter bl a etterutdanning for lærere, hovedfagsplasser, desentraliserte vernepleierutdanning.

Kilde: St prp nr 1 (1997-98)

Fra 1992 til 1997 har det vært en økning i antall studenter ved de statlige høgskolene på om lag 23 pst. Høgskolene i Akershus, Nesna, Lillehammer og Harstad har hatt en økning på mellom 50 og 60 pst fra 1992 til 1997. Høgskolene i Molde, Buskerud og Gjøvik har hatt den svakeste veksten med mellom 6 og 9 pst flere studenter i perioden. Det vises i den forbindelse til drøfting av nye studieplassers virkning på de ulike utdanningskategoriene i kapittel 3.

De statlige høgskolene har ulike typer flerårige yrkesrettede utdanninger, fagstudier som ofte svarer til grunn- og mellomfag ved universitetene, en rekke videreutdanningstilbud, og en del har også hovedfagstilbud på spesielle fagfelter, samt sivilingeniør- eller siviløkonomutdanning. Tabell 4.3 viser utviklingen i opptak til de forskjellige utdanningene ved de statlige høgskolene fra 1994 til 1996.

Tabell 4.3 Opptak ved statlige høgskoler fordelt på utdanning. 1994-19961)

199419951996
Allmennlærerutdanning2 5372 6972 904
Audiografutdanning2121
Barnevernutdanning640679673
Bibliotekutdanning125
Bioingeniørutdanning236260268
Døvetolkutdanning1420
Ergoterapiutdanning178180180
Examen philosophicum1 5311 4561 544
Faglærerutdanning538573346
Fysioterapiutdanning271307306
Førskoleutdanning1 9312 4912 836
Hovedfag317215333
Høgskolekandidatutdanning5 5395 5965 530
Ingeniørutdanning3 3912 9222 981
Journalistutd./(foto)188201172
Maritim utdanning194199194
Ortopediingeniørutdanning12
Praktisk-pedagogisk utdanning785684762
Radiografutdanning114109122
Reseptarutdanning333336
Sivilingeniørutdanning428359278
Siviløkonomutdanning235228264
Sosionomutdanning648718778
Sykepleierutdanning2 9063 1113 207
Tannpleierutdanning121213
Vernepleierutdanning459556611
Årsenheter/halvårsenheter16 21615 43413 704
Sum39 36039 03438 208

1) Tallene gjelder antall opptatte personer, i tillegg kommer opptak til forkurs

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Database over statistikk om høyere utdanning (DBH).

Opptaket til de prioriterte utdanningene innen helse- og sosialfag, allmennlærer- og førskolelærerutdanning har økt de senere år. Blant de største profesjonsstudiene, har opptakskapasiteten for førskolelærere økt med 68 pst fra 1992 til 1997. For sykepleieutdanningen har opptakskapasiteten økt med 15 pst, mens for allmennlærerutdanningen har opptakskapasiteten økt med 22 pst. Opptaket til ingeniørutdanningen ble redusert med 4 pst i perioden.

I 1996 var de største utdanningskategoriene; høgskolekandidatutdanningen med 12 000 studenter, allmennlærerutdanningen med 9 000 studenter, sykepleierutdanningen med 8 900 studenter, ingeniørutdanningen med 8 300 studenter og førskolelærerutdanningen med 7 000 studenter se tabell 1.9 a i vedlegg 1. Disse utdanningene utgjør nær 2/3 av det samlede studenttallet ved de statlige høgskolene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet statistikk for antall studenter fordelt etter fagfelt i perioden 1992 til 1996, se tabell 3.6 og 3.7 i kapittel 3.5. En nærmere oppdeling i ulike fagfelt (førskolelærer, allmennlærer, sykepleie m m) er vist i vedleggstabell 1.9. Ovennevnte tabeller viser en oversikt over registrerte studenter regnet i antall personer fordelt på fag. SSB-tallene vil avvike noe fra andre tabeller hvor antall registrerte studenter er angitt i heltidsekvivalenter. Dette forhold vil imidlertid ikke endre på de konklusjoner som trekkes ut av tallene.

Utdanninger med 3-4 års varighet har økt med 18 pst fra 1992 til 1996. Av disse har antall studenter innen undervisning økt med 23 pst. Den sterkeste veksten innen undervisning har vært etter 1994, hvorav noe skyldes overgangen fra treårig til fireårig allmenlærerutdanning. Helsefag har økt med 18 pst fra 1992 til 1996, over halvparten av veksten var i siste del av perioden. Antall studenter innen naturvitenskap og teknikk har gått ned med 8 pst fra 1994 til 1996. Dette skyldes hovedsakelig den dårlige søkningen til ingeniørutdanningen. Utdanningene innen økonomisk/administrative fag og samfunnsfag har økt med 27 pst fra 1992 til 1996, hvorav mesteparten av veksten kom før 1994.

På de statlige høgskolene uteksamineres det stadig flere kandidater innenfor utdanningene helse-og sosialfag, allmennlærer-og førskolelærerutdanning. Tabell 4.4 viser kandidater ved statlige høgskoler fordelt på utdanning.

Tabell 4.4 Kandidater ved statlige høgskoler fordelt på utdanning 1994-1996

1994199519961)
Allmennlærerutdanning1 7685752)1 876
Audiografutdanning191518
Barnevernutdanning269504526
Bibliotekutdanning11111284
Bioingeniørutdanning140159161
Døvetolkutdanning006
Ergoterapiutdanning131132166
Examen philosophicum775841777
Faglærerutdanning575505323
Fysioterapiutdanning186223235
Førskoleutdanning9901 3651 614
Hovedfag96142106
Høgskolekandidatutdanning2 5933 1603 054
Ingeniørutdanning2 1132 0702 097
Journalistutdanning151153152
Maritim utdanning957655
Ortopediingeniørutdanning1000
Praktisk-pedagogisk utdanning814274719
Radiografutdanning727977
Reseptarutdanning362431
Sivilingeniørutdanning244332379
Siviløkonomutdanning237209191
Sosionomutdanning376485531
Sykepleierutdanning2 0722 3112 458
Tannpleierutdanning0010
Vernepleierutdanning272421485
Årseksamener3)9 6549 2189 106
Sum23 79923 38525 237

1) Høgskolefinansiert andel av eksternt finansierte kandidater er inkludert i tallene, og omfatter totalt 568 kandidater/årseksamener.

2) Nedgangen i 1995 skyldes overgang fra 3-årig til 4-årig studium

3) Gjelder avlagte eksamener for studenter som tar enkeltfag, omregnet til 20-vektallsenheter

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Database over statistikk om høyere utdanning (DBH).

4.5 Undervisningspersonalet ved høgskolene

Utviklingen i undervisningspersonalet, eksklusive teknisk personale og administrativt ansatte, kan, sammenholdt med studentutviklingen, gi en indikasjon på endringer i undervisningsforholdene.

Tabell 4.5 Undervisningspersonalet og vitenskapelig ansatte i høyere utdanning. 1992-1996

Endringer
199219931994199519961992-96
AbsPst
Universiteter og vitenskapelige høgskoler1)3 6723 8213 9174 1164 30663417
Rektor, inspektører89665-3
Styrer, avd leder m m1611811741841953421
Lærer, hoved-/over-/spesiallærer, adjunkter55532-3
Lektor, hs-lektor, førstelektor7912146154
Høgskolelærer, universitetslærer87119105165244157180
Amanuensis, førsteamanuensis2 0611 9161 8951 9341 912-149-7
Professor, dosent, høgskoledosent1 3011 5401 6651 7501 82952841
Andre undervisningsstillinger42425560581638
Statlige høgskoler2)4 3454 6004 9544 8864 94860314
Rektor, inspektører159148895636-123-77
Styrer, avd leder m m168163134138106-62-37
Lærer, hoved-/over-/spesiallærer, adjunkter1219121010-2-17
Lektor, hs-lektor, førstelektor1 8561 9962 2222 3002 44458832
Høgskolelærer, universitetslærer1 0991 1181 1561 0341 036-63-6
Amanuensis, førsteamanuensis9521 0291 1811 1821 14819621
Professor, dosent, høgskoledosent991271601661686970
Andre undervisningsstillinger-------
Stipendiat, forsker og vit. assistent
Universiteter og vitenskapelige høgskoler3)
Forsker, vitenskapelig assistent556556556556585295
Stipendiat1 7191 7191 7191 7191 783644
Statlige høgskoler
Forsker, vitenskapelige assistent1413131318429
Stipendiat4846696457919

1) Statlige kunsthøgskoler er ikke inkludert

2) Økonomisk College i Oslo er inkludert i de statlige høgskolene fra 1994. Før 1994 omfatter tallene distriktshøgskoler, pedagogiske høgskoler, ingeniørhøgskoler, sosialhøgskoler og helsefaghøgskoler

3) Pga manglende tall for stipendiater, forskere, vitenskapelige assistenter som tidligere hadde Norges forskningsråd som arbeidsgiver (ikke universitetene), er tall for 1995 benyttet for årene 1992-1994

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Statens tjenestemannsregister)

Ved de statlige høgskolene har det vært en vekst i undervisningspersonalet (inklusive administrative lederstillinger) på 600 årsverk eller 14 pst fra 1992 til 1996, se tabell 4.5. Den sterkeste veksten har det vært i stillingsgruppen lektorer (ulike kategorier) med en vekst på 590 årsverk eller vel 30 pst. Antallet i gruppen amanuensis/førsteamanuensis har økt med nær 200 eller vel 20 pst, mens antallet i gruppen professor/dosent har økt med nær 70 årsverk eller 70 pst. Antallet høgskolelærere er redusert med 63 årsverk. Likeledes er antallet i administrative lederstillinger redusert. Antallet i gruppen rektor/inspektører er redusert fra 160 til 39 årsverk fra 1992 til 1996, mens antallet i stillingsgruppen styrer, avdelingsleder m m er redusert fra nær 170 til vel 100 årsverk.

Samlet sett indikerer tallene at kompetansen har økt ved de statlige høgskolene. F eks har andelen personell i ulike kategorier lektorer, amanuensis, dosent samt professor, økt fra en prosentandel på om lag 67 pst i 1992 til om lag 76 pst i 1996, se drøftingene i kapittel 5.3.

I forhold til universitetene og de vitenskapelige høgskolene var det færre som var ansatte som stipendiater, forskere og vitenskapelige assistenter ved de statlige høgskolene. Antallet stipendiater omfattet 57 årsverk i 1996 mot 48 i 1992, mens det var 18 forskere og vitenskapelige assistenter i 1996 mot 14 i 1992.

Det har vært en vekst i undervisningspersonalet ved universitetene og de vitenskaplige høgskolene på 630 årsverk eller 17 pst fra 1992 til 1996. Antallet i stillingene professor/dosent har økt med 530 årsverk, mens antallet i stillingene amanuensis/førsteamanuensis er redusert med 149 årsverk. Antallet universitetslærere har økt med nær 160 årsverk.

Antallet stipendiater ved universitetene og de vitenskaplige høgskolene utgjorde i 1996 nær 1 800 årsverk mens antallet forskere og vitenskapelig assistenter utgjorde 585 årsverk. Det var en vekst i disse stillingsgruppene på 4-5 pst fra 1995 til 1996. For årene før 1995 mangler det sammenlignbare tall, se fotnote 3) i tabell 4.5.

Tabell 4.6 Undervisningspersonalet og antall studenter i høyere utdanning. 1992-1996

199219931994199519961992-96
Undervisningsårsverk1)
Universiteter og vitenskapelige høgskoler4 1024 2514 3474 5464 752650
Statlige høgskoler4 3574 6124 9714 9024 962605
Studenter (registrerte heltidsekvivalenter)
Universiteter og vitenskapelige høgskoler2)75 40782 08477 14980 98583 2877 880
Statlige høgskoler3)60 07965 65969 16171 11371 80611 727
Studenter pr årsverk
Universiteter og vitenskapelige høgskoler18,419,317,717,817,5-0,9
Statlige høgskoler i alt13,814,213,914,514,50,7

1) Inkluderer 25 pst av antall stipendiater (forutsatt at 25 pst av full stilling benyttes til undervisning). Pga manglende tall for stipendiater som tidligere hadde Norges forskningsråd som arbeidsgiver (ikke universitetene), er tall for 1995 benyttet for universitetssektoren for årene 1992-1994. Forskere og vitenskapelige assistenter er ikke inkludert da det antas at disse hovedsakelig er knyttet til forskning og ikke undervisning. Statlige kunsthøgskoler er ikke inkludert.

2) Inklusive høgskoler under andre departementer enn KUF (Landbrukshøgskolen, Veterinærhøgskolen m m)

3) Studenttallene er eksklusive eksternt finansiert kurssted. Økonomisk College i Oslo er inkludert i de statlige høgskolene fra 1994

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Statens tjenestemannsregister) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (studenttall)

I høgskolesektoren var det 14,5 registrerte studenter pr undervisningsårsverk i 1996, se tabell 4.6. I 1992 var det 13,8 studenter pr årsverk, mens det i 1994 var 13,9. I tabellen er det lagt til grunn at stipendiater bidrar med 25 pst av full stilling til undervisning. Forskere og vitenskapelige assistenter er holdt utenom når det gjelder undervisningsaktivitet.

Ved universitetene var det 17,5 studenter pr undervisningsårsverk i 1996, noe som er om lag 1 student pr årsverk lavere enn i 1992, da det var 18,4 studenter pr ansatt.

Det utarbeides i dag ikke løpende statistikk for høgskolesektoren om utviklingen i antallet studenter pr årsverk for ulike avdelinger ved de statlige høgskolene. I SNF-analysen, se kapittel 7, er det innhentet slike data for årene 1994-1996. SNF har mottatt svar fra 23 av 26 høgskoler. Det er ikke data for Høgskolen i Nord-Trøndelag, Samisk høgskole, avdeling for lærerutdanning i Oslo 3, avdeling for figurteater ved høgskolen Østfold og avdeling for sikkerhetsopplæring ved høgskolen i Stord/Haugesund. Høgskolen i Nesna har kun rapportert tall for høgskolen i alt (ikke fordelt på avdeling) og kun for 1996. Inntrykket er at datakvaliteten er best for 1996-tallene, og disse vil derfor bli benyttet i beskrivelsen nedenfor.

Utvalget vil understreke at det vil være usikkerhet i tallgrunnlaget. Høgskolene har fått relativ kort tid til å besvare spørreskjemaene fra SNF. Det legges allikevel til grunn at tallgrunnlaget indikerer enkelte hovedtrekk i variasjoner mellom høgskoler og spesielt mellom avdelinger innen ulike fagområdet. Dette kan være nyttig bakgrunnsinformasjon for effektivitetsanalysene i kapittel 7, og kan være et utgangspunkt for videre analyser i sektoren i etterkant av utvalgetsrapporten.

Det er betydelig variasjoner i antallet registrerte studenter pr faglige årsverk (eksklusive sentraladminstrasjon) mellom høgskolene. I 1996 var det f eks gjennomsnittlig dobbelt så mange studenter ved høgskoler med flest studenter pr faglige årsverk, sammenlignet med høgskoler som hadde færrest. Fire av høgskolene hadde 6-8 studenter pr faglige årsverk i 1996, mens en høgskole hadde 18 studenter pr årsverk. De øvrige høgskolene varierte mellom 10-15 studenter pr faglig årsverk.

Tabell 4.7 Registrerte studenter (heltidsekvivalenter) pr faglige årsverk etter fagområde og variasjoner mellom avdelinger. 19961)2)

GjsnMinMaks
Lærerutdanning12,6521
Helse- og sosialfag11,0617
Ingeniør, teknologiske fag og realfag8,7415
Økonomi- og administrasjonsfag19,11525
Samfunnsfag14,2(9) 1317
Mediafag14,0(9) 1122
Kunst- og estetiske fag6,549
Humanistiske fag14,61220
Almenne fag o l9,3615
Avdeling for Norsk Hotellhøgskole, HiStav22,4
Høgskolen i Nesna10,1

1) Data mangler for Høgskolen i Nord-Trøndelag, Samisk høgskole, avdeling for lærerutdanning i Oslo, avdeling for figurteater i ved høgskolen Østfold og avdeling for sikkerhetsopplæring ved høgskolen i Stord/Haugesund. Det er noe usikkerhet hvorvidt de rapporterte tallene fra høgskolene omfatter oppdragsansatte, personale i bistillinger og timelærere som faglige årsverk.

2) Usikkerhet ved tallgrunnlaget

Kilde: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 1998

Likeledes er det betydelige variasjoner mellom fagområder og mellom avdelinger innen hvert fagområde. Færrest studenter pr faglige årsverk var det innen kunst- og estetiske fag med gjennomsnittlig 6,5 studenter pr faglige årsverk i 1996, se tabell 4.7. Dernest kommer ingeniør-, teknologiske fag og realfag med nær 9 studenter pr årsverk, og almenne fag o l med vel 9 studenter pr årsverk.

Alle avdelinger innen kunst- og estetiske fag har få studenter pr faglig årsverk. De ulike avdelingene varierer mellom 4 og 9 studenter pr årsverk. Innen ingeniør-, teknologiske fag og realfag var det i 1996 stor spredning mellom avdelingene, med en variasjon på 4 til 15 studenter pr årsverk. Tre avdelinger hadde 4-5 studenter pr årsverk, 14 avdelinger 7-12, mens tre avdelinger hadde 13-15 studenter pr årsverk. Tallene er påvirket av at enkelte av ingeniør-, teknologiske fag og realfag hadde ledige studieplasser i 1996 på grunn av lav søkning. Innen gruppen almennfag o l var det også store variasjoner mellom avdelingene, fra 6-8 studenter pr årsverk ved 3 avdelinger som omfattet friluft-, nærings-, skogs- og utmarksfag, til en avdeling for almennfag som hadde 15 studenter pr årsverk.

Flest studenter var det ved økonomisk og administrative fag, med et gjennomsnitt på 19 studenter pr faglig årsverk. Det varierer her fra 15 til 25 studenter pr årsverk mellom avdelingene. Innen humanistiske fag, samfunnsfag og mediafag var det i gjennomsnitt om lag 14 studenter pr student. Avdelingene innen disse fagområdene har fra 11 til 22 studenter pr faglige årsverk, hvorav variasjonen er minst innen samfunnsfag (to avdelinger innen media og samfunnsfag med 9 studenter pr årsverk er her holdt utenom, på grunn av usikkerhet i tallgrunnlaget).

Helse- og sosialfag hadde relativt få studenter pr årsverk sammenlignet med andre fagfelt, med om lag 11 studenter pr årsverk, mens lærereutdanningene hadde 12,6. Innen helse- og sosialfag var det store variasjoner, med fra 6 til 17 studenter pr faglige årsverk. To avdelinger med færrest studenter pr årsverk (6) var rene helsefagavdelinger, men det var også andre rene helsefagsavdelinger med opp til 15 studenter pr årsverk. Flest studenter var det ved en avdeling som har kombinert helse- og samfunnsfag, med 17 studenter pr faglige årsverk.

Innen lærerutdanningsfag var det også store variasjoner mellom avdelingene. Lavest studenttall pr årsverk hadde en avdeling for yrkesfaglærerutdanning, med 5 studenter pr faglig årsverk og en avdeling for barnehage- og skolefag, med 7 studenter pr lærer. De rene lærerutdanningene varierer mellom 10 studenter pr årsverk og 16 studenter pr årsverk, bortsett fra en avdeling som hadde 21 studenter pr årsverk.

4.6 Studentgjennomstrømning

I SNF-analysen er det også data om antall avlagte vekttall. Antall vekttall er beregnet på grunnlag av antall uteksaminerte kandidater mulitiplisert med normert studietid for det aktuelle studiet. F eks regnes en uteksaminert sykepleier til 60 vekttall, mens et 1-årig studium (f eks 1-årig påbygging) regnes til 20 vekttall.

Tabell 4.8 Kandidatvekttall pr registrert student (heltidsekvivalent) etter fagområde og avdeling. 19961)2)

GjsnMinMaks
Lærerutdanning15,4923
Helse- og sosialfag17,5833
Ingeniør, teknologiske fag og realfag15,3(3) 930
Økonomi- og administrasjonsfag13,6917
Samfunnsfag13,4917
Mediafag17,81520
Kunst- og estetiske fag15,7822
Humanistiske fag11,9716
Almenne fag o.l.13,2(3) 1025
Avdeling for Norsk Hotellhøgskole, HiStav18,7

1) Jf fotnote til tabell 4.7

2) Usikkerhet ved tallgrunnlaget

Kilde: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 1998

Ved universitetene var gjennomsnittlig avlagt vekttall på 11-12 pr student i 1996 (kilde: st prp nr 1 1997-98). Innen høgskolesektoren var det et tilsvarende nivå for humanistiske fag i 1996 mens profesjonsfagene samt mediafag og kunst-/estetiske fag lå vesentlig høyere, med 15-18 kandidatvekttall pr registrert student, se tabell 4.8. Økonomi-/administrasjonsfag, samfunnsfag og gruppen almennfag o l hadde i gjennomsnitt 13-14 avlagte vekttall pr student.

Innenfor hvert fagområdene var det betydelige variasjoner mellom avdelingene, med en variasjon fra 9 avlagte vekttall pr student ved enkelte avdelinger til vel 30. Antall avlagte vekttall pr student for et enkeltår vil være påvirket av hvor mange studieplasser som det året var ledige, og hvor mange studieplasser som ble opprettet samme år eller de nærmeste årene. Dette gjør at tall for hver enkelt avdeling vil variere betydelig for enkelte år. Variasjonen mellom avdelingene er derfor ikke kommentert nærmere.

Dersom en sammenholder tall for antall studenter pr faglige årsverk i tabell 4.7, med antall vekttall pr student i tabell 4.8, får en forholdstallet vekttall pr faglige årsverk(ved multiplikasjon av de to forholdstallene). Vekttall pr faglige årsverk viser mindre variasjon mellom fagområdene i 1996 enn de to andre forholdstallene. Dette siden fagområder med mange studenter pr lærere hadde lavere studentgjennomføring (vekttall pr student) enn fagområder med få studenter pr lærere (med unntak for mediafag). Mellom enkeltavdelinger i hvert fagområde og mellom avdelinger på tvers av fagområder var det imidlertid store variasjoner.

4.7 Omfanget av høgskolenes egeninitierte studieplasser

Høgskoler som ønsker å opprette nye studier, må søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning. Søknadene behandles med utgangspunkt i rundskriv F-96-95: « Prosedyrer for etablering av nye fag og studier, planarbeid og godkjenning av planer ved statlige høgskoler».Dette rundskrivet stiller blant annet krav til hvilke opplysninger etableringssøknader skal inneholde. Ved behandling av slike søknader legger KUF vekt på at høgskolen har kompetanse på fagområdet, at det er behov for studietilbudet, at finansieringen av studiet er klarlagt, samt at studietilbudet passer godt inn i høgskolens fagprofil og prinsippet om samarbeid og arbeidsdeling i Norgesnettet. Ved vurdering av etableringssøknader for studier som skal tilbys som oppdragsstudier, vil det av hensyn til behovet for fleksibilitet i forhold til marked og etterspørsel ikke bli stilt de samme krav mht ferdig studieplan og gjennomført høring. Dersom en høgskole ønsker å legge ned et studium eller ikke ta opp studenter i en periode, skal det søkes departementet om dette.

Når det gjelder finansiering av det enkelte studietilbud, skjer dette vanligvis gjennom omdisponering innenfor eksisterende ressursramme, ofte ved at et annet studium nedlegges eller nedbygges. Manglende oppfyllelse av måltall (dvs høgskolen har ikke tatt opp det antall studenter den er pålagt å ta opp) på f eks ingeniørutdanningen, har ført til at noen høgskoler har opprettet nye studier. Flere høgskoler søker om friske midler for å opprette nye studier, men dette blir svært sjelden innvilget. I slike tilfeller godkjennes som regel studiet under forutsetning av at det finansieres innenfor gjeldende ramme, eventuelt ved ekstern finansiering.

I 1997 har KUF mottatt 106 søknader om etablering av nye studier, hvorav 49 er innvilget. Av disse 49 nye studiene er det oppgitt følgende finansiering for 43 av studiene: 24 finansieres ved omdisponeringer innenfor ressursrammen for den enkelte høgskolen, i flere tilfeller ved at andre studier nedlegges eller nedbygges. 18 studier finansieres eksternt gjennom egenandeler fra studentene eller oppdrag, mens ett nytt studium har fått tilført friske midler fra departementet. For 6 av studiene er finansiering ikke oppgitt. Eksempel på nye studier: halvårsenhet i voksenpedagogikk, statsvitenskap mellomfag, halvårig påbyggingsstudium i ledelse i kvinneperspektiv, toårig høgskolekandidatutdanning i informatikk, videreutdanning i praksisrettledning helse og sosialfag (10 vekttall, deltid), videreutdanning i IT for lærere, sivilutdanning i telematikk.

En indikator for høy egeninitiert aktivitet ved institusjonene kan være et positivt avvik mellom registrerte studenter og måltall, dvs at institusjonene tar opp flere studenter enn det de er pålagt. Det vises i denne forbindelse til vedlegg 4, tabell 4.3 som viser avvik mellom registrerte studenter og måltall for hver enkelt høgskole i perioden 1992 til 1996. Vedleggstabell 4.3 viser at det ikke er vesentlige avvik mellom måltall og registrerte studenter totalt for høgskolesektoren. Av tabellen går det også frem at det er forskjeller mellom høgskolene. Enkelte høgskoler har overoppfyllelse av måltallet i hele perioden, mens andre høgskoler i perioden har underoppfyllelse eller en kombinasjon. Avvikene varierer imidlertid ikke ut over det en kunne forvente gitt endringer i søkertall, frafallsprosent osv.

Fotnoter

1.

For 1997 og 1998 er det ikke tilgjengelige tall for registrerte studenter

2.

Statistisk sentralbyrå, framskrivingsalternativ M1-1996

3.

Tall for lærerutdanningen i Oslo er oversendt SNF, men for sent til at de kunne innarbeides

Til forsiden