NOU 1998: 6

Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

3 Styringsdokumenter, lover og regler som regulerer de statlige høgskolenes virksomhet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ulike styringsdokumenter som er med på å styre/regulere virksomhetene ved de statlige høgskolene. Noen av disse er

 • statsbudsjettet, tildelingsbrev, budsjettrundskriv

 • rundskriv F-96-95 «Prosedyrer for etablering av nye fag og studier, planarbeid og godkjenning av planer ved statlige høgskoler» med senere presiseringer i brev av 4. desember 1995 og 17. februar 1997

 • rundskriv F-103-96 «Prosedyrer for organisering og igangsetting av desentraliserte studier og fjernundervisningsstudier med desentraliserte samlinger hvor statlige høgskoler er faglig ansvarlig»

 • rundskriv F-10-96 «Reglement om betaling for oppdragsvirksomhet ved universitet og høgskoler»

 • kongelig resolusjon om regulering av opptaket til høgskolene

I tillegg til disse styringsdokumentene må de statlige høgskolene følge lover og regler som til enhver tid gjelder for deres virksomhet. Det gjelder i første rekke lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr 22, som setter krav til og rammer for de statlige høgskolenes virksomhet.

I § 2 er formålet for universitetenes og høgskolenes virksomhet formulert:

 1. Institusjonene under denne lov skal gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Innenfor et nasjonalt nettverk for høgre utdanning og forskning (Norgesnettet) skal institusjonene samarbeide og utfylle hverandre i sine faglige aktiviteter. Utdanningstilbud skal utformes og ses i sammenheng med andre nasjonale og internasjonale utdanningstilbud.

 2. Institusjonene skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

 3. Institusjonene kan ikke gis pålegg om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller det kunstneriske og faglige utviklingsarbeid.

 4. Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater.

 5. Institusjonene har ansvar for å gi eller organisere tilbud om etterutdanning på sine fagområder.

 6. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har et særlig nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning og for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. Andre institusjoner kan tillegges et tilsvarende ansvar på sine særskilte fagområder.

 7. Undervisningsspråket er til vanlig norsk.

Til dokumentets forside