NOU 1998: 6

Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

1 Grunnlagstabeller til kapittel 3

Tabell 1.1 Driftsutgifter i universitets- og høgskolesektoren - datagrunnlag for beregninger (ref tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3) Tall i 1 000 kr

Kap Post R92 R93 R94 R95 R96 R97 Blå bok 98
2.utg. statsreg.
260 1 936 681 960 699 1 031 138 1 122 432 1 220 748 1 857 852 1 804 504
11 429 486 500 623 457 595 474 030 592 767
261 1 490 991 524 264 559 761 618 375 685 983 1 021 791 1 003 211
11 268 560 275 085 263 291 259 503 293 629
262 1 621 344 648 207 697 895 740 484 819 938 1 372 503 1 343 793
11 342 657 358 682 353 111 373 628 443 493
263 1 259 199 274 421 304 635 336 279 367 486 638 666 616 281
11 164 218 180 743 191 826 213 024 234 467
264 1 63 392 67 759 70 099 71 273 74 759 132 829 129 007
11 49 310 50 076 49 622 48 499 51 097
265 1 14 917 15 724 15 736 16 256 18 110 36 124 35 692
11 10 241 11 176 11 745 11 245 11 217
266 1 14 006 14 644 14 417 14 956
11 14 304 18 006 18 351 19 635
267 1 35 179 36 928 38 088 38 969
11 18 529 18 189 17 155 17 827
268 1 34 262 35 825 36 947 38 289 42 076 67 390 67 208
11 16 154 19 343 18 853 19 145 22 773
269 1 27 867 29 049 30 575 30 199 45 395 77 629 78 026
11 7 855 21 765 20 772 21 552 23 770
270 1 5 057 5 268 5 331
11 1 645 1 693 1 351
271 1 15 905 16 008 16 677 15 710
11 9 893 10 076 11 083 10 963
272 1 32 314
11 23 840
273 1 70 014 114 377 113 972
11 44 926
274 1 2 202 820 2 361 893 2 447 014 4 443 077 4 484 359
11 1 569 956 1 674 627 1 779 911
275 1 420 685 488 219
11 254 530 346 729
276 1 601 247 729 543
11 285 009 515 568
277 1 341 765 339 692
11 170 318 223 776
278 1 383 999 426 496
11 204 723 340 438
279 1 34 324
11 42 721
Totale summer, hele UH-sektor
1 4 333 134 4 612 746 5 024 119 5 405 115 5 791 523 9 762 238 9 676 053
11 2 313 993 2 891 968 2 984 711 3 143 678 3 498 050 0 0
SUM TOTALT 6 647 127 7 504 714 8 008 830 8 548 793 9 289 573 9 762 238 9 676 053
Summer universiteter, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler
p 01 2 518 800 2 628 796 2 821 299 3 043 222 3 344 509 5 319 161 5 191 694
p 11 1 332 852 1 465 457 1 414 755 1 469 051 1 718 139 0 0
Kap.kostn1) 0 -11 763 -12 308 -12 854 -13 399 -13 944 -14 127
Fra 281 221 961 338 334 312 005 365 341 294 988 266 514 266 514
Sum 01 + 11 4 073 613 4 420 824 4 535 751 4 864 761 5 344 237 5 571 731 5 444 081
Nominell vekst 8,52 2,60 7,25 9,86 4,26 -2,29
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,20 3,81 3,19 1,58
Realvekst 7,73 0,34 4,05 6,05 1,07 -3,87
Realvekst i perioden 92 til 97 20,55
Realvekst i perioden 94 til 97 11,52
Realvekst i perioden 92 til 94 8,10
Summer statlige høgskoler
p 01 1 814 334 1 983 950 2 202 820 2 361 893 2 447 014 4 443 077 4 484 359
p 11 981 141 1 426 511 1 569 956 1 674 627 1 779 911 0 0
Fra 281 12 331 18 796 15 559 15 406 82 963 42 062 42 062
Kap.kostn1) 0 -259 521 -301 923 -344 324 -386 726 -429 127 -434 759
Sum 01 + 11 2 807 806 3 169 736 3 486 413 3 707 602 3 923 163 4 056 012 4 091 662
Nominell vekst 12,89 9,99 6,34 5,81 3,39 0,88
Vektet prisind 2,8 0,79 2,26 3,20 3,81 3,19 1,58
Realvekst 12,10 7,73 3,14 2,00 0,20 -0,70
Realvekst i perioden 92 til 97 27,3
Realvekst i perioden 94 til 97 5,4
Realvekst i perioden 92 til 94 20,8
Underliggende utgiftsvekst fra året før i statsbudsjettet fra PU
1,2 -0,3 -1,1 0,9 2,2 2,2
Underl. utgiftsvekst fra 92 til 97 2,9
Underl. utgiftsvekst fra 94 til 97 2,0

1) Beregninger fra Statsbygg av 27.1.98 gir tall for kalkulert kapitalkostnad i H- og U-sektoren hver for seg i 1993 og 1997. Årene i mellom er konstruert ved å regne like stor økning i kapitalkostnaden pr. år. Kalkulert kapitalkostnad i 1992 var null (systemet var ikke innført). Tall for 1998 er beregnet ut fra 1997-tall oppjustert med 0,75 % av prisindeksen.

Kilde: Statsregnskapet 1992 til 1997, St prp nr 1 (1997-1998)

Tabell 1.2 Driftsutgifter pr student ved statlige høgskoler1). Studenter målt ved studentmåltall (ref tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 92/97 94/97
Regnskap 0274 løpende kr 2 795 475 3 410 461 3 772 776 4 036 520 4 226 925 4 443 077 4 484 359 58,9% 17,8%
Regnskap 0281 12 331 18 796 15 559 15 406 82 963 42 062 42 062 241,1% 170,3%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 2 807 806 3 429 257 3 788 335 4 051 926 4 309 888 4 485 139 4 526 421 59,7% 18,4%
Kapitalkostnader 0 259 521 301 923 344 324 386 726 429 127 434 759 42,1%
Regnskap totalt løpende kroner 2 807 806 3 169 736 3 486 412 3 707 602 3 923 162 4 056 012 4 091 662 44,5% 16,3%
Nominell vekst 12,89 9,99 6,34 5,81 3,39 0,88
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. vekst - prisindeks) 12,10 7,73 3,14 2,00 0,20 -0,70
Regnskap totalt faste kroner 2 807 806 3 147 554 3 390 880 3 497 500 3 567 590 3 574 594 3 549 534 27,3% 5,4%
Måltall studenter (absolutte tall) 59 726 66 208 69 424 70 688 72 023 73 541 73 451 23,1% 5,9%
Regnskap totalt/ måltall løpende kr 47,01 47,88 50,22 52,45 54,47 55,15 55,71 17,3% 9,8%
Regnskap totalt/ måltall faste 1992 kr 47,01 47,54 48,84 49,48 49,53 48,61 48,33 3,4% -0,5%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.3 Driftsutgifter pr student ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige kunsthøgskoler, studenter målt ved studentmåltall1) (ref tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 92/97 94/97
Regnskap løpende kr 3 851 652 4 094 253 4 236 054 4 512 273 5 062 648 5 319 161 5 191 694 38,1% 25,6%
Regnskap 0281 221 961 338 334 312 005 365 341 294 988 266 514 266 514 20,1% -14,6%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 4 073 613 4 432 587 4 548 059 4 877 614 5 357 636 5 585 675 5 458 208 37,1% 22,8%
Kapitalkostnader 0 11 763 12 308 12 854 13 399 13 944 14 127 13,3%
Regnskap totalt løpende kroner 4 073 613 4 420 824 4 535 751 4 864 760 5 344 237 5 571 731 5 444 081 36,8% 22,8%
Nominell vekst 8,52 2,60 7,25 9,86 4,26 -2,29
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. vekst - prisindeks) 7,73 0,34 4,05 6,05 1,07 -3,87
Regnskap totalt faste kroner 4 073 613 4 388 642 4 403 550 4 582 055 4 859 092 4 910 930 4 720 826 20,6% 11,5%
Måltall studenter (absolutte tall) 70 191 74 086 76 616 81 537 81 474 81 578 79 725 16,2% 6,5%
Regnskap totalt/ måltall løpende kr 58,04 59,67 59,20 59,66 65,59 68,30 68,29 17,7% 15,4%
Regnskap totalt/ måltall faste kroner 58,04 59,24 57,48 56,20 59,64 60,20 59,21 3,7% 4,7%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.4 Driftsutgifter pr student, måltall studenter1) Statlige høgskoler = høgskolesektor Universiteter, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler = universitetssektor (Tall i 1 000 kr, student målt i registrerte studenter)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Høgskolesektoren 47,01 47,54 48,84 49,48 49,53 48,61 48,33
Universitetssektoren 58,04 59,24 57,48 56,20 59,64 60,20 59,21

Figur 1.1 Driftsutgifter pr. student

Figur 1.1 Driftsutgifter pr. student

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.5 Diftsutgifter pr student i universitetssektoren1). Studenter målt ved registrerte studenter (ref figur 3.3 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 19972) 19982) 92/97 94/97
Regnskap løpende kr 3 851 652 4 094 253 4 236 054 4 512 273 5 062 648 5 319 161 5 191 694 38,1% 25,6%
Regnskap 02813) 221 961 338 334 312 005 365 341 294 988 266 514 266 514 20,1% -14,6%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 4 073 613 4 432 587 4 548 059 4 877 614 5 357 636 5 585 675 5 458 208 37,1% 22,8%
Kapitalkostnader 0 11 763 12 308 12 854 13 399 13 944 14 127 13,3%
Regnskap totalt løpende kroner 4 073 613 4 420 824 4 535 751 4 864 760 5 344 237 5 571 731 5 444 081 36,8% 22,8%
Nominell vekst 8,52 2,60 7,25 9,86 4,26 -2,29
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. Vekst - prisindeks) 7,73 0,34 4,05 6,05 1,07 -3,87
Regnskap totalt faste kroner 4 073 613 4 388 642 4 403 550 4 582 055 4 859 092 4 910 930 4 720 826 20,6% 11,5%
Registrerte studenter 73 985 78 513 75 275 79 043 80 973 81 578 79 725 10,3% 8,4%
Regnskap totalt/ måltall løpende kr 55,06 56,31 60,26 61,55 66,00 68,30 68,29 24,0% 13,3%
Regnskap totalt/ måltall faste kroner 55,06 55,90 58,50 57,97 60,01 60,20 59,21 9,3% 2,9%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

2) For 1997 og 1998 er studenter målt ved studentmåltallet

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.6 Driftsutgifter pr student ved statlige høgskoler1). Studenter målt ved registrerte studenter (ref figur3.3 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 19972) 19982) 92/97 94/97
Regnskap 0274 løpende kr 2 795 475 3 410 461 3 772 776 4 036 520 4 226 925 4 443 077 4 484 359 58,9% 17,8%
Regnskap 0281 12 331 18 796 15 559 15 406 82 963 42 062 42 062 241,1% 170,3%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 2 807 806 3 429 257 3 788 335 4 051 926 4 309 888 4 485 139 4 526 421 59,7% 18,4%
Kapitalkostnader 0 259 521 301 923 344 324 386 726 429 127 434 759 42,1%
Regnskap totalt løpende kroner 2 807 806 3 169 736 3 486 412 3 707 602 3 923 162 4 056 012 4 091 662 44,5% 16,3%
Nominell vekst 12,89 9,99 6,34 5,81 3,39 0,88
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. vekst - prisindeks) 12,10 7,73 3,14 2,00 0,20 -0,70
Regnskap totalt faste kroner 2 807 806 3 147 554 3 390 880 3 497 500 3 567 590 3 574 594 3 549 534 27,3% 5,4%
Registrerte studenter 60 079 65 659 69 161 71 113 71 806 73 541 73 451 22,4% 6,3%
Regnskap totalt/ måltall løpende kr 46,74 48,28 50,41 52,14 54,64 55,15 55,71 18,0% 9,4%
Regnskap totalt/ måltall faste 1992 kr 46,74 47,94 49,03 49,18 49,68 48,61 48,33 4,0% -0,9%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

2) For 1997 og 1998 er studenter målt ved studentmåltallet

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.7 Driftsutgifter pr student, registrerte studenter1) Statlige høgskoler = høgskolesektor Universiteter, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler = universitetssektor (Tall i 1 000 kr, student målt i registrerte studenter)

1992 1993 1994 1995 1996 19971) 19982) 92/97 94/97
Høgskolesektoren 46,76 47,94 49,03 49,18 49,68 48,61 48,33 4,0% -0,9%
Universitetssektoren 55,12 55,90 58,50 57,97 60,01 60,20 59,21 9,2% 2,9%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Figur 1.2 Driftsutgifter pr. student

Figur 1.2 Driftsutgifter pr. student

Tabell 1.8 Utvikling i regnskapsførte utgifter på post 45 (ref figur 3.1 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981)
Kap 260 62 523 46 834 90 426 47 169 41 626 44 996 123 784
Kap 261 38 641 44 493 49 657 30 953 23 616 10 693 64 669
Kap 262 52 687 94 617 47 613 31 576 26 802 30 699 77 510
Kap 263 58 108 39 333 63 586 44 893 19 553 11 873 26 243
Kap 264 7 757 9 069 2 349 15 933 4 617 2 832 12 486
Kap 265 793 630 488 586 551 862 1 409
Kap 266 1 691 1 444 845 1 040
Kap 267 4 070 3 233 1 718 2 128
Kap 268 2 127 5 566 8 765 7 721 5 020 2 112 5 709
Kap 269 1 851 2 419 1 081 1 081 1 103 1 660 1 716
Kap 270
Kap 271
Kap 272 27 516
Kap 273 3 970 1 732 4 870
Kap 274 110 443 155 530 131 119 136 727 159 028
Kap 275
Kap 276
Kap 277
Kap 278
Kap 279 179 380
Kap 281 26 640 196 276 67 459 10 342 7 728 13 251 7 701
Høgskolesektoren 206 896 175 276 144 097 155 530 131 119 136 727 159 028
Universitetssektoren 284 404 268 638 300 333 183 080 126 858 107 459 318 396

Figur 1.3 Utgifter pr student

Figur 1.3 Utgifter pr student

1) For 1998 er det benyttet bevilgningstall. For 1998 omfatter post 45 tidligere post 46 Ombygginger, utvidelser og ekstraordinært vedlikehold

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997

Tabell 1.9 Studenter ved statlige høgskoler etter fag 1992 og 1996 Studenter målt i antall personer (ref tabell 3.6 kap 3)

Endringer Endringer
Pr 1. oktober 1992 1994 1996 1992/1996 1994/1996
Abs Pst Abs Pst
STATLIGE HØGSKOLER I ALT 62 868 70 143 76 533 13 665 22 6 390 9
Utdanning 3-4 år 49 973 53 776 59 064 9 091 18 5 288 10
Undervisning 20 185 20 782 24 878 4 693 23 4 096 20
Førskole 4 768 5 743 7 611 2 843 60 1 868 33
Almennlærer 11 660 11 733 13 912 2 252 19 2 179 19
Faglærer 2 002 2 103 1 866 -136 -7 -237 -11
Adjunkt, pedagogikk 1 755 1 203 1 489 -266 -15 286 24
Helsefag 11 683 12 442 13 823 2 140 18 1 381 11
Sykepleie 9 219 9 384 10 479 1 260 14 1 095 12
Vernepleie 1 366 1 438 1 639 273 20 201 14
Terapeutiske fag 935 1 248 1 369 434 46 121 10
Helse ellers 163 372 336 173 106 -36 -10
Naturvitenskap og teknikk 11 242 11 209 10 351 -891 -8 -858 -8
Mat.,fysikk,kjemi,bio 594 872 999 405 68 127 15
Maskinteknisk 2 412 2 437 1 890 -522 -22 -547 -22
Elektro og data 5 060 4 374 4 235 -825 -16 -139 -3
Kjemi-teknisk 1 217 1 341 1 109 -108 -9 -232 -17
Bygg og anlegg 1 388 1 163 1 035 -353 -25 -128 -11
Annet naturvitenskap 571 1 022 1 083 512 90 61 6
Økonomiske-adm. 2 720 2 957 2 852 132 5 -105 -4
Samfunnsfag 2 959 4 049 4 339 1 380 47 290 7
Sosiale fag 2 785 3 924 4 281 1 496 54 357 9
Samfunnsfag ellers 174 125 58 -116 -67 -67 -54
Humanistiske fag 110 799 812 702 638 13 2
Maritim og transport 538 768 1 025 487 91 257 33
Annet 536 770 984 448 84 214 28
Utdanning 5 år og mer 791 1 302 1 182 391 49 -120 -92
Humanistiske fag 17 72 62 45 265 -10 -14
Faglærer, lektor og pedagogikk 309 377 430 121 39 53 14
Økonomiske-adm. 0 0 9 9 0 9
Samfunnsfag 19 5 0 -19 -100 -5 -100
Naturvitenskap og teknikk 446 836 674 228 51 -162 -19
Annet 0 12 7 7 0 -5 -42
Utdanning 1-2 år 12 104 15 065 16 287 4 183 35 1 222 8
Humanistiske fag 3 615 4 006 4 210 595 16 204 5
Faglærer og pedagogikk 183 334 361 178 97 27 8
Økonomiske-adm. 4 793 5 395 6 656 1 863 39 1 261 23
Samfunnsfag 1 696 2 388 2 353 657 39 -35 -1
Naturvitenskap og teknikk 1 026 1 744 1 723 697 68 -21 -1
Annet 791 1 198 984 193 24 -214 -18

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 1.10 Studenter ved statlige høgskoler etter utdanningskategorier 1995 og 1996 Studenter målt i heltidsekvivalenter (ref tabell 3.6 kap 3)

1995 1996
Undervisning
Allmennlærerutdanning 8 540 9 006
Faglærerutdanning 1 249 974
Førskolelærerutdanning 6 233 6 979
Praktisk pedagogisk utdanning 668 833
Helsefag
Audiografutdanning 19 21
Bioingeniørutdanning 643 704
Døvetolkutdanning 14 33
Ergoterapiutdanning 515 518
Fysioterapiutdanning 795 819
Ortopediingeniørutdanning 11 11
Radiografutdanning 298 315
Reseptarutdaaning 93 100
Sykepleierutdanning 8 556 8 910
Tannpleierutdanning 23 23
Vernepleierutdanning 1 478 1 524
Naturvitenskap/teknikk
Ingeniørutdanning 8 363 8 301
Maritim utdanning 476 494
Sivilingeniørutdanning 774 685
Økonomi, adm., samfunnsfag
Journalist-/fotoutdanning 374 367
Sosionomutdanning 1 888 2 042
Barnevernutdanning 1 764 1 781
Høgskolekandidatutdanning 11 570 11 943
Siviløkonomutdanning 467 506
Humanistiske fag
Bibliotekutdanning 217 240
Examen philosophicum 978 901
Hovedfag 454 497
Årsenheter/halvårsenheter etc 12 734 12 087
Ymse 713 490
Sum 69 907 71 104

Antall studenter Andeler
1995 1996 1995 1996
Undervisning 16 690 17 792 24 25
Helsefag 12 445 12 978 18 18
Naturvitenskap/teknikk 9 613 9 480 14 13
Økonomi, adm., samfunnsfag 16 063 16 639 23 23
Humanistiske fag 1 195 1 141 2 2
Hovedfag 454 497 1 1
Årsenheter/halvårsenheter etc 12 734 12 087 18 17
Ymse 713 490 1 1
Sum 69 907 71 104 100 100

Kilde: DBH. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Tabell 1.11 Utvikling i driftsutgifter pr student fra 1994 til 1997 Tall i 1000 kroner

1994 1995 1996 19971) Nominell Real
Høgskole Regnskap pr Regnskap pr Regnskap pr Tildeling pr vekst vekst
studentmåltall studentmåltall Studentmåltall studentmåltall 94/97 94/97
Samisk 89 97 95 94 6,0% -4,5%
Agder 52 53 55 59 12,4% 1,9%
Akershus 61 66 66 65 6,6% -3,9%
Bergen 56 59 58 59 5,8% -4,7%
Bodø 53 54 53 57 8,2% -2,3%
Buskerud 47 58 63 66 40,7% 30,2%
Finnmark 62 64 63 62 1,1% -9,4%
Gjøvik 58 62 65 67 14,9% 4,4%
Harstad 48 49 49 54 12,4% 1,9%
Hedmark 50 53 53 56 10,4% -0,1%
Lillehammer 41 53 62 61 50,1% 39,6%
Molde 45 49 51 48 7,3% -3,2%
Narvik 76 78 93 105 37,0% 26,5%
Nesna 57 57 58 59 3,2% -7,3%
Nord-Trøndelag 49 58 60 59 20,7% 10,2%
Oslo 59 60 60 63 6,7% -3,8%
Sogn og Fjordane 51 53 56 57 11,5% 1,0%
Stavanger 45 47 52 55 23,5% 13,0%
Stord/Haugesund 59 62 62 63 7,6% -2,9%
Sør-Trøndelag 54 56 55 57 6,8% -3,7%
Telemark 52 59 61 63 21,3% 10,8%
Tromsø 57 62 62 64 11,4% 0,9%
Vestfold 58 59 59 61 5,1% -5,4%
Volda 44 48 49 51 14,4% 3,9%
Østfold 47 50 55 56 19,8% 9,3%
Ålesund 65 71 66 65 -0,3% -10,8%
Gjennomsnitt 55 59 61 63 14,0% 3,5%

1) For 1997 er det benyttet tildelingstall og ikke regnskapstall

Kilde: Statsregnskapet/skattefogdenes rapportering til statsregnskapet, St prp nr 1 1195 til 1998, Database for statistikk om høgre utdanning

Tabell 1.12 Utvikling i driftsutgifter pr student fra 1994 til 1997 eksklusiv husleie1) Tall i 1000 kroner

1994 1995 1996 1997 2) Nominell Real
Høgskole Regnskap pr Regnskap pr Regnskap pr Tildeling pr vekst vekst
studentmåltall studentmåltall Studentmåltall Studentmåltall 94/97 94/97
Samisk 74 83 82 81 10,0% -0,5%
Agder 43 44 45 48 10,8% 0,3%
Akershus 49 55 55 54 8,6% -1,9%
Bergen 46 50 48 49 5,6% -4,9%
Bodø 43 45 43 47 8,0% -2,5%
Buskerud 43 54 51 51 19,1% 8,6%
Finnmark 50 53 52 51 2,6% -7,9%
Gjøvik 46 49 50 52 14,0% 3,5%
Harstad 40 42 43 43 6,0% -4,5%
Hedmark 44 47 45 47 6,4% -4,1%
Lillehammer 36 50 45 45 24,8% 14,3%
Molde 33 45 38 36 11,3% 0,8%
Narvik 64 66 81 75 15,6% 5,1%
Nesna 49 49 50 52 6,2% -4,3%
Nord-Trøndelag 41 50 50 47 14,6% 4,1%
Oslo 48 48 47 51 5,5% -5,0%
Sogn og Fjordane 43 45 46 47 8,3% -2,2%
Stavanger 40 43 46 45 12,2% 1,7%
Stord/Haugesund 47 51 50 50 5,5% -5,0%
Sør-Trøndelag 44 45 43 46 4,7% -5,8%
Telemark 43 51 47 49 13,7% 3,2%
Tromsø 52 57 55 57 9,4% -1,1%
Vestfold 45 46 47 49 8,6% -1,9%
Volda 38 41 42 44 14,7% 4,2%
Østfold 40 43 46 48 21,0% 10,5%
Ålesund 53 59 54 53 -0,5% -11,0%
Gjennomsnitt 46 50 50 51 10,3% -0,2%

1) For husleie er det benyttet tildelingstall fra tildelingsbrevene til høgskolene

2) For 1997 er det benyttet tildelingstall og ikke regnskapstall

Kilde: Statsregnskapet/skattefogdenes rapportering til statsregnskapet, St prp nr 1 1195 til 1998, Database for statistikk om høgre utdanning

Tabell 1.13 Driftsutgifter pr student ved statlige høgskoler (eksklusiv husleiekompensasjon)1). Studenter målt ved studentmåltall (ref tabell 3.4 og 3.5 kap 3) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 92/97 94/97
Regnskap 0274 løpende kr 2 795 475 3 410 461 3 772 776 4 036 520 4 226 925 4 443 077 4 484 359 58,9% 17,8%
Regnskap 0281 12 331 18 796 15 559 15 406 82 963 42 062 42 062 241,1% 170,3%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 2 807 806 3 429 257 3 788 335 4 051 926 4 309 888 4 485 139 4 526 421 59,7% 18,4%
Husleiekompensasjon2) 22 418 403 628 454 918 522 664 565 454 595 760 621 750 31,0%
Regnskap totalt løpende kroner 2 785 388 3 025 629 3 333 417 3 529 262 3 744 434 3 889 379 3 904 671 39,6% 16,7%
Nominell vekst 8,63 10,17 5,88 6,10 3,87 0,39
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. vekst - prisindeks) 7,84 7,91 2,68 2,29 0,68 -1,19
Regnskap totalt faste kroner 2 785 388 3 003 624 3 241 292 3 328 003 3 404 108 3 427 288 3 386 612 23,0% 5,7%
Måltall studenter (absolutte tall) 59 726 66 208 69 424 70 688 72 023 73 541 73 451 23,1% 5,9%
Regnskap totalt/måltall løpende kr 46,64 45,70 48,02 49,93 51,99 52,89 53,16 13,4% 10,1%
Regnskap totalt/måltall faste 1992 kr 46,64 45,37 46,69 47,08 47,26 46,60 46,11 -0,1% -0,2%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

2) Inkluderer alle bevilgninger til husleiekompensasjon ved de statlige høgskolene, Kilde KUF

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.14 Driftsutgifter pr student ved statlige høgskoler (eksklusiv husleiekompensasjon)1). Studenter målt ved studentmåltallet (ref tabell 3.4 og 3.5 kap 3)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 92/97 94/97
Høgskolesektoren ekskl kapitalkostnader 47,01 47,54 48,84 49,48 49,53 48,61 48,3 3,4% -0,5%
Høgskolesektoren ekskl husleiekompensasjon 46,64 45,37 46,69 47,08 47,26 46,60 46,11 -0,1% -0,2%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Figur 1.4 Ugifter pr student1)

Figur 1.4 Ugifter pr student1)

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.15 Driftsutgifter pr student ved universiteter og vitenskapelige høgskoler (eksklusiv statlige kunsthøgskoler). Studenter målt ved studentmåltallet (ref tabell 3.4 kap 3)1) Tall i 1 000 kr

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 92/97 94/97
Regnskap løpende kr 3 743 836 3 980 402 4 120 283 4 394 213 4 947 708 5 204 784 5 077 722 39,0% 26,3%
Regnskap 0281 221 961 338 334 312 005 365 341 294 988 266 514 266 514 20,1% -14,6%
Regnskap 0274+0281 løpende kr 3 965 797 4 318 736 4 432 288 4 759 554 5 242 696 5 471 298 5 344 236 38,0% 23,4%
Kapitalkostnader 0 11 763 12 308 12 854 13 399 13 944 14 127 13,3%
Regnskap totalt løpende kroner 3 965 797 4 306 973 4 419 980 4 746 700 5 229 297 5 457 354 5 330 109 37,6% 23,5%
Nominell vekst 8,60 2,62 7,39 10,17 4,36 -2,33
Vektet prisindeks 2,79 0,79 2,26 3,2 3,81 3,19 1,58
Realvekst (nom. vekst - prisindeks) 7,81 0,36 4,19 6,36 1,17 -3,91
Regnskap totalt faste kroner 3 965 797 4 275 643 4 291 199 4 471 081 4 755 308 4 810 999 4 622 811 21,3% 12,1%
Måltall studenter (absolutte tall) 69 318 73 208 75 733 80 649 80 769 80 873 79 020 16,7% 6,8%
Regnskap totalt/måltall løpende kr 57,21 58,83 58,36 58,86 64,74 67,48 67,45 17,9% 15,6%
Regnskap totalt/måltall faste kroner 57,21 58,40 56,66 55,44 58,88 59,49 58,50 4,0% 5,0%

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Tabell 1.16 Driftsutgifter pr student (eksklusiv statlige kunsthøgskoler) (ref tabell 3.4 kap 3) Statlige høgskoler = høgskolesektor Universiteter og vitenskapelige høgskoler = universitetssektor (Tall i 1 000 kr, student målt i måltall)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Høgskolesektoren ekskl kapitalkostnader 47,01 47,54 48,84 49,48 49,53 48,61 48,33
Høgskolesektoren ekskl husleiekompensasjon 57,21 58,40 56,66 55,44 58,88 59,49 58,50

Figur 1.5 Driftsugifter pr student1)

Figur 1.5 Driftsugifter pr student1)

1) Se fotnoter tabell 3.3, 3.4 og 3.5 kap 3

Kilde: St pr nr 1 1993 til 1998, Statsregnskapet 1992 til 1997, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Finansdepartementet

Til dokumentets forside