NOU 2000: 9

Konkurranseflater i finansnæringen

Til innholdsfortegnelse

Litteraturreferanser

Atje, Raymond og Boyan Jovanovic (1993): «Stock markets and economic developmenent», European Economic Review 37, s. 632-40.

Berg, Lennart (1999): «Sparende, investeringar och förmögenhet - en analys med innriktning på sammansättning och förändring av hushållens sparande och förmögenhet», En studie på uppdrag av Finansmarknadsutredningen, Stockholm.

Berg, Sigbjørn Atle og Moshe Kim (1994): «Oligopolistic interdependence and the structure of production in banking: An empirical evaluation», Journal of Money, Credit and Banking 26, s. 309-322.

Berg, Sigbjørn Atle og Moshe Kim (1998): «Banks as mutioutput oligopolies: an empirical evaluation of the retail and corporate banking market», Journal of Money, Credit and Banking 30, s. 135-53.

Berger, Allen N. og David B. Humphrey (1997): «Efficiency and financial institutions: International survey and directions for future research». European Journal of Operational Research 98, s. 172-212.

Berger, Allen N. og Loretta J. Mester (1997): «Inside the black box. What explains differences in the efficiences of financial institutions». Journal of Banking and Finance 21, s. 895-947.

Blum, Jurg (1999): «Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in banking?» Journal of Banking and Finance 23, s. 755-771.

Davis, E. Philip og Klaus Tuori (1999): «The changing structure of banks' income - an empirical investigation», upublisert notat.

De Gregorio, Jose og Pablo E. Guidotto (1995): «Financial development and economic growth», World Development 23, s. 433-48.

Dewatripont, Mathias og Jean Tirole (1994): « The Prudential Regulation of Banks», MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

ECB (1999): «Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term».

ECON (2000): «Politikk overfor finansnæringen» ECON-rapport nr. 6/2000 utarbeidet for Storebrand.

Eika, Kari og Tor Reistadbakk (1998): «Konkurransemiljøet i banknæringen - drivkrefter og utviklingstrekk fremover», Penger og Kreditt 1998/3, Norges Bank, Oslo.

EU-kommisjonen (1999): «Financial services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan», Meddelelse fra EU-kommisjonen, 11.05.99.

Evensen, Harald (1999) (red) Konkurranseloven med kommentarer, ad Notam Gyldendal, Oslo.

Gabrielsen, Tommy S. (1997): «Konsentrajon og konglomorater i finansnæringen - en litteraturstudie», SNF-arbeidsnotat nr 28/97, SNF, Bergen.

Galetovic, Alexander (1996): «Finance and growth: a synthesis and interpretation of the evidence» Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 49, s. 59-82.

Hansson, Pontus og Lars Jonung (1999): «Det finansielle ssystemet och den ekonomiska tillväxten: Sveriges erfarenheter 1834-1991», En studie på uppdrag av Finansmarknadsutredningen, Stockholm.

Jensen, Åsmund (1997): «Financial market imperfections and inventory investment, an empirical study of Norwegian manufacturing firms 1991-1994», Arbeidsnotat 1997/8, Norges Bank, Oslo.

Johansen, Frode (1994): «Investment and financial constraints: an empirical analysis of Norwegian firms», Discussion Papers, Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, Oslo.

Johansen, Harald og Tore Anders Husebø (1997): «Det fremtidige konkurransemiljøet i banknæringen», Penger og Kreditt 1997/1, Norges Bank, Oslo.

Keeley, Michael C. (1990): «Deposit insurance, risk and market power in banking», American Economic Review 80, s. 1183-1200.

Kim, Moshe, Doron Kliger og Bent Vale (1999): «Estimating switching costs and oligopolistic behavior», Arbeidsnotat 1999/4, Norges Bank, Oslo.

King, Robert G. og Ross Levine (1993): «Finance and growth: Schumpeter might be right», Quarterly Journal of Economics 108, s. 717-37.

Konkurransetilsynet (1998) «Konkurranseforholdet og innføring i verdipapirforetak».

Konkurransetilsynet (1998b): «Avgrensning av relevante markeder i finansnæringen», Skrifter fra Konkurransetilsynet, 3/1998.

Kredittilsynet (1998): «Viktige utviklingstrekk i finansmarkedet ved inngangen til et nytt århundre», Rapport fra en arbeidsgruppe, Oslo.

Levine, Ross og Sara Zervos (1998): «Stock markets, banks and economic growth», American Economic Review 88, s. 537-58.

Lewis, Mervin K. og Kevin T. Davis (1987): « Domestic and International Banking»,Philip Allen Publishers, Oxford.

Llewellyn, David T. (1999): «The new economics of banking», SUERF Studies No. 5, Société Universitaire Européenne de Recherches Financières, Amsterdam.

Løwer, Eldbjørg (1998): «Konkurransetilsyn og klageordninger», Konkurranse 2/98.

Malkamäki, Markku (1999): «Are there economies of scale in stock exchange activities?», Discussion paper 4/99, Bank of Finland, Helsinki.

Merton, Robert C. (1977): «An analytical derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees: An application of modern option pricing theory», Journal of Banking and Finance 1, s. 3-11.

Methlie, Leif B. og Pedersen, Per E. (1999): «Multimedia Banking - Bankenes strategiske situasjon - Ny teknologi - ny konkurransearena - ny struktur», SNF-rapport nr. 41/99.

Meyer, Christine B. og Lasse B. Lien (1998): «Størrelsens betydning for norske bankers internasjonale konkurransekraft», SNF-rapport nr. 38/97, Bergen.

Meyer, Christine B. og Lasse B. Lien (1999): «Strukturendringer i finansnæringen: Ekspansjon, konsolidering og disintegrasjon», SNF-rapport nr. 17/99, Bergen.

Miller, Merton og Franco Modigliani (1958): «The cost of capital, corporation finance and the theory of investment», American Economic Review 48, s. 261-97.

Nilsen, Øyvind Anti (1992): «Imperfeksjoner i kapitalmarkedene: en empirisk studie av norske bedrifters investering og finansiering», spesialfagsoppgave ved høyere avdelings studium, Norges Handelshøyskole.

Nilsen, Øyvind Anti og Gurkan S. Oguz (1995): «Financial Constraints, Capital Heterogeneity and Investment: A q Model Approach Using Norwegian Firm Level Data», Notat LOS-senteret.

Norges Bank (1999): «Finansielt utsyn», Penger og Kreditt 1999/2, s 193-214.

NOU 1995:11 «Statsbankene under endrede rammevilkår», Finans- og Tolldepartementet, Oslo.

NOU 1999:26: «Konvergens; Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene», Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.

OECD (1997): «Regulatory reform in the financial services industry», OECD 1997.

Ot prp nr 63 (1995-96) «Om lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner», Finans- og Tolldepartementet.

Ot.prp. nr. 63 (1995-96) «Om lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner», Finans- og tolldepartementet.

Peek, Joe og Eric S. Rosengren (1997): «The international transmission of financial shocks: the case of Japan», American Economic Review 87, s 495-505.

Porter, Michael E. (1980): «Competetive Strategy», The Free Press, New York.

Pritchett, S. Travis og Benjamin Y. Brewster (1979): «Comparison of ordinary life operating expense ratios for agency and nonagency insurers», Journal of Risk and Insurance 46, s. 61-74.

Rees, Ray og Ekkehard Kessner (1999): «Regulation and efficiency in European insurance markets», Economic Policy 29, s 365-397.

Rousseau, Peter L. og Paul Wachtel (1998): «Financial intermediation and economic performance: Historical evidence from five industrial countries», Journal of Money Credit and Banking 30, s. 657-78.

Sharpe, Steven A. (1990): «Asymmetric information, bank lending, and implicit contracts: A stylized model of customer relationships» Journal of Finance 45, s. 1069-1087.

St. meld. nr. 11 (1999-2000) «Kredittmeldinga 1998», Finans- og Tolldepartementet.

St.meld. nr. 39 (1993-94) «Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen», Finans- og tolldepartementet.

St.meld. nr. 41 (1997-98): «Næringspolitikk inn i det 21. århundret», Nærings- og handelsdepartementet.

Stiglitz, Joseph E. og Andrew Weiss (1990): «Banks as social accountants and screening devices for the allocation of credit», Greek Economic Review 12 supplement, s. 85 - 118.

Stortinget (1998) «Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen», Stortinget. Dokumentnr. 17 (1997-1998).

Vale, Bent (1993): «The dual role of demand deposits under asymmetric information», Scandinavian Journal of Economics 95, s. 77-95.

Vale, Bent (1996): «Firms' inventory investments, financial conditions and the banking crisis in Norway», Arbeidsnotat 1996/4, Norges Bank, Oslo.

Vives, Xavier: (1998): «Competition and Regulation in European Banking» , upublisert notat.

von der Fehr, Nils-Henrik Mørch, Victor D. Norman, Torger Reve og Anders Chr. Stray Rysdal: «Ikke for å vinne? Analyse av konkurranseforhold og konkurransepolitikk», SNF-rapport 8/98, SNF, Bergen.

Wachtel, Paul og Peter L. Rousseau (1995): «On historical financial intermediation and Granger Causality» i Bordo og Sylla (red.): Anglo-American Financial Systems, Irwin Professional Publishing, New York.

Wallis, Stan & Co. (1997): «The Wallis Inquiery (The Financial System Inquiery)» Rapport fra gruppe ledet av Stan Wallis om det finansielle systemet i Australia.

Økonomiministeriet (1999): «Den finansielle sektor efter år 2000», hoved- og delrapporter fra Økonomiministeriets utvalg, Danmark.

Til dokumentets forside