NOU 2000: 9

Konkurranseflater i finansnæringen

Til innholdsfortegnelse

1 Statistikk

Tabell 1.1 Oversikt over antall meldte filialetableringer av utenlandske finansinstitusjoner i Norge etter land og institusjonstype, og filialer av norske finansinstitusjoner i andre EØS-stater høsten 19991. Kredittinstitusjoner omfatter banker og finansieringsforetak

Kredittinstitusjoner Livsforsikring Skadeforsikring Verdipapirforetak2 Forvaltningsselskaper3
Sverige Inn 16 1 6 74
Ut 3 0 2
Storbritannia Inn 3 2 3 -
Ut 2 0 -
Danmark Inn 2 1 2 2
Ut 1 0 1
Tyskland Inn 2 - 1 -
Ut 1 0 -
Nederland Inn 3 - - -
Ut - - -
Frankrike Inn 1 - - -
Ut - - -
Østerrike Inn 1 - - -
Ut - - -
Luxembourg Inn - 1 - -
Ut - - -
Irland Inn - 1 - -
Ut - - -

1 I tabellen indikerer «Inn» meldinger fra selskaper i respektive EØS-land som har meldt at de vil drive virksomhet gjennom filial i Norge og «Ut» norske selskaper som har meldt at de vil drive virksomhet gjennom filial i respektive EØS-stater.

2 Det er ikke registrert opplysninger om norske filialer av verdipapirforetak i utlandet.

3 Det er ikke registrert opplysninger norske filialer av forvaltningsselskaper i utlandet.

4 Inklusive banker.

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.2 Oversikt over antall meldte grensekryssende virksomhet av utenlandske finansinstitusjoner i Norge etter land og institusjonstype, og grensekryssende virksomhet av norske finansinstitusjoner i andre EØS-stater høsten 19991. Kredittinstitusjoner omfatter banker og finansieringsforetak

Kredittinstitusjoner Livsforsikring2 Skadeforsikring Verdipapirforetak3 Forvaltningsselskaper4
Sverige Inn 12 5 18 27
Ut 7 17
Storbritannia Inn 26 12 73 590
Ut 3 10
Danmark Inn 4 1 9 13
Ut 4 16
Tyskland Inn 8 - 19 1
Ut 4 11
Nederland Inn 7 - 7 16
Ut 3 7
Frankrike Inn 7 - 15 27
Ut 2 10
Østerrike Inn 2 3 6 4
Ut 2 7
Luxembourg Inn 2 5 4 -
Ut 3 8
Irland Inn 6 7 14 7
Ut 2 7
Finland Inn - 2 11 1
Ut 3 13
Belgia Inn - 1 10 7
Ut 3 9
Italia Inn - 1 1 -
Ut 2 10
Spania Inn - - 2 -
Ut 2 10
Portugal Inn - - - -
Ut 2 8
Island Inn - - - -
Ut 2 6
Hellas Inn - - - -
Ut 2 6

1 I tabellen indikerer «Inn» meldinger fra selskaper i respektive EØS-land som har meldt at de vil drive grensekryssende virksomhet i Norge og «Ut» norske selskaper som har meldt at de vil drive grensekryssende virksomhet i respektive EØS-stater.

2 Ingen norske livsforsikringsselskaper har meldt grensekryssende virksomhet i utlandet.

3 Det er ikke registrert opplysninger om norske verdipapirforetaks grensekryssende virksomhet i utlandet.

4 Det er ikke registrert opplysninger om forvaltningsselskapers grensekryssende virksomhet i utlandet.

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.3 Utenlandske skadeforsikringsselskapers filial- og grensekryssende virksomhet. Opptjente bruttopremier i millioner kroner 1995, 1996 og 1997

1995 1996 1997
Filialvirksomhet 253,2 401,2 396,5
Grensekryssende virksomhet 115,4 81,7 94,8
I alt 368,6 482,9 491,3

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.4 Skadeforsikringsselskapers filialvirksomhet i Norge. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader i millioner kroner fordelt på EØS-selskapenes hjemland 1997

Land Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Belgia 41,5 29,7
Danmark 9,7 5,4
Finland 0,0 0,1
Frankrike 54,7 20,6
Hellas n.a. n.a.
Irland 0,0 0,0
Island 0,0 0,0
Italia 0,0 0,0
Liechtenstein n.a. n.a.
Luxembourg 0,0 0,0
Nederland n.a n.a.
Portugal 0,0 0,0
Spania 0,0 0,0
Storbritannia n.a. n.a.
Sverige 256,8 189,1
Tyskland 33,7 4,8
Østerrike 0,0 0,0
Totalt 396,5 249,6

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.5 EØS-skadeforsikringsselskapers filialvirksomhet i Norge. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt etter grupper av forsikringsklasser i millioner kroner 1997

Forsikringsklasse Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Ulykkes- og sykeforsikring 52,5 34,9
Motorvognforsikring 134,3 99,7
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 117,1 81,5
Luftfarts-, sjø- og transportforsikring 19,8 2,3
Alminnelig ansvarsforsikring 29,8 6,2
Kreditt- og kausjonsforsikring 2,1 2,0
Andre forsikringsklasser 40,8 22,9
Totalt 396,5 249,6

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.6 Skadeforsikringsselskapers grensekryssende virksomhet mot Norge. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt på EØS-selskapenes hjemland 1997

Land Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Belgia 2,7 0,4
Danmark 12,2 10,0
Finland 0,0 0,0
Frankrike 6,7 3,3
Hellas n.a. n.a.
Irland 0,6 0,0
Island 0,0 0,0
Italia 5,9 n.a.
Liechtenstein n.a. n.a.
Luxembourg 28,7 8,8
Nederland n.a. n.a.
Portugal 0,0 0,0
Spania 0,0 0,0
Storbritannia n.a. n.a.
Sverige 36,4 49,2
Tyskland 1,8 1,5
Østerrike 0,0 0,0
Totalt 94,8 73,1

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.7 EØS-skadeforsikringsselskapers grensekryssende virksomhet mot Norge. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt etter grupper av forsikringsklasser i millioner kroner 1997

Forsikringsklasse Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Ulykkes- og sykeforsikring 1,6 1,6
Motorvognforsikring 0,4 0,0
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 9,5 36,4
Luftfarts-, sjø- og transportforsikring 28,8 28,3
Alminnelig ansvarsforsikring 13,6 0,0
Kreditt- og kausjonsforsikring 1,0 0,2
Andre forsikringsklasser 34,0 6,1
Ikke fordelt på klasser 5,9 0,0
Totalt 94,8 73,1

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.8 Norske skadeforsikringsselskapers filial- og grensekryssende virksomhet i EØS-land. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader i millioner kroner1995, 1996, 1997 og 1998

1995 1996 1997 1998
Opptjent premie Erst. Kost. Opptjent premie Erst. Kost. Opptjent premie Erst. Kost. Opptjent premie Erst. Kost.
Filialvirksomhet 364,9 100,1 433,6 236,5 489,1 356,7 491,9 405,5
Grensekryssende virksomhet 1355,1 997,5 1213,3 991,8 1339,8 1188,0 1354,9 1444,4
Totalt 1720,0 1097,6 1646,0 1228,3 1828,9 1544,7 1846,8 1849,9

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.9 Norske skadeforsikringsselskapers filialer innen EØS. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt etter grupper av forsikringsklasser i millioner kroner1998

Forsikringsklasse Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Ulykkes- og sykeforsikring 0.0 0.0
Motorvognforsikring 0.0 0.0
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 0.0 0.0
Luftfarts-, sjø- og transportforsikring 489.7 405.5
Alminnelig ansvarsforsikring 0.0 0.0
Kreditt- og kausjonsforsikring 2.2 0.8
Andre forsikringsklasser 0.0 0.0
I alt 491.9 406.3

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.10 Norske skadeforsikringsselskapers grensekryssende virksomhet rettet mot EØS. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt på EØS-stater 1998

Land Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Belgia 34,2 1,9
Danmark 173,0 230,7
Finland 50,0 21,7
Frankrike 79,6 81,4
Hellas 377,0 374,8
Irland 6,9 21,2
Island 3,0 6,6
Italia 34,8 30,0
Liechtenstein 0,0 0,0
Luxembourg 8,8 - 0,0
Nederland 87,4 85,2
Portugal 1,3 0,6
Spania 12,2 5,2
Storbritannia 174,5 312,6
Sverige 121.3 125,5
Tyskland 189,7 150,0
Østerrike 1,2 - 0,0
Totalt 1354,9 1447,1

Kilde: Kredittilsynet

Tabell 1.11 Norske skadeforsikringsselskapers grensekryssende virksomhet. Opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader fordelt etter grupper av forsikringsklasser i millioner kroner 1998

Forsikringsklasse Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader
Ulykkes- og sykeforsikring 0.0 0.0
Motorvognforsikring 0.0 0.0
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 30.6 162.7
Luftfarts-, sjø- og transportforsikring 1282.0 1216.2
Alminnelig ansvarsforsikring 7.4 24.6
Kreditt- og kausjonsforsikring 6.4 3.4
Andre forsikringsklasser 28.4 40.2
Totalt 1354.9 1447.1

Kilde: Kredittilsynet

Til dokumentets forside