NOU 2002: 22

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartement

Justisdepartementet ga ved brev av 28. september 2000 Straffelovrådet i oppdrag å utrede tilpasninger som er nødvendig i norsk rett for å kunne ratifisere Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27.1.1999. Rådet fikk også som mandat å utrede og forslå endringer i forhold til andre spørsmål om strafferettslige eller prosessuelle sider av korrupsjon i den grad rådet fant behov for det.

I utredningen undersøkes hvorvidt Norge oppfyller konvensjonens forpliktelser. Rådet foreslår at det gis en ny generell bestemmelse om korrupsjon som omfatter aktiv og passiv korrupsjon både i offentlig og privat sektor. Bestemmelsen foreslås gradert i to nivåer, henholdsvis simpel og grov korrupsjon. Ved simpel korrupsjon foreslås en øvre strafferamme på bøter og fengsel inntil 3 år, mens det ved grov korrupsjon foreslås en øvre strafferamme på bøter og fengsel inntil 10 år. Rådet foreslår i tillegg at det gis adgang til kommunikasjonsavlytting ved mistanke om grov korrupsjon.

Utredningen er enstemmig.

Bergen/Oslo, 18. desember 2002

Henry John Mæland

Karenanne Gussgard

Lars Stoltenberg

Berit Reiss-Andersen

----------------

Arnt Angell

Til dokumentets forside