NOU 2002: 22

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Lover med forkortelse

asl.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997. Nr. 44.

Finansvl.

Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988. Nr. 40

Legemiddell.

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) av 4. desember 1992. Nr. 132

mfl.

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. (markedsføringsloven) av 16. juni 1972. Nr. 47.

rskl.

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 17. juli 1998. Nr. 56.

strl.

Alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902. Nr. 10.

strpl.

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981. Nr.25.

tjml.

Lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983. Nr. 3.

utlevl.

Lov om utlevering av lovbrytere m.v. av 13. juni 1975. Nr. 39.

Lovforarbeider

Indstilling 1919

Indstilling til lov mot utilbørlig konkurranse fra komiteen av 10. december 1915.

NOU 1990:26

Gransking av Oslo kommune - Rapport nr. 1.

NOU 1991:11

Gransking av Oslo kommune - Rapport nr. 2.

NOU 1997:15

Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet Delutredning II.

Ot.prp. nr. 57 (1971-72)

Lov om markedsmisbruk.

Ot.prp. nr. 76 (1995-96)

Endringar i skattelovgjevinga.

Ot.prp. nr. 66 (1997-98)

Om lov om endringar i straffelova m.m. (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve).

Ot.prp. nr. 86 (1997-98)

Ny skattelov.

Ot.prp. nr. 64 (1998-99)

Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterforskningsmetoder m v).

Innst.O nr.20 (1996-97)

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skattelovgivningen.

Innst.O nr.1 (1998-99)

Innstilling frå justiskomiteen om lov om endring i straffelova m.m (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve).

Andre forkortelser

GMC

Multidisciplinary Group against Corruption

GRECO

Group of States against corruption

NGOs

Non-Governmental Organizations

NOU

Norges offentlige utredninger

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

Rt.

Norsk Retstidende

Til dokumentets forside