NOU 2002: 22

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

Til innholdsfortegnelse

8 Lovutkast

8.1 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) av 22.mai 1902 nr.10:

§ 12 første ledd nr. 4 a skal lyde:

«4. i utlandet av utlending, når handlingen enten

  1. hører blant dem som omhandles i denne lov §§ 83, 88, 89, 90, 91, 91a, 93, 94, 98 til 104, 110 til 132, 147a, 147b, 148, 149, 150, 151a, 152 første jf. annet ledd, 152a, 152b, 153 første til fjerde ledd, 154, 159, 160, 161, 169, 174 til 178, 182 til 185, 187, 189, 190, 192 til 195, 217, 220, 221, 222 til 225, 227 til 229, 231 til 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 til 269, 271, 276, 276a, 291, 292, 324, 325, 328, 415 eller 423 eller loven om forsvarshemmeligheter §§ 1, 2, 3 eller 5, (63) (99/4-1)»

§ 112:

Bestemmelsen oppheves.

§ 113:

Bestemmelsen oppheves.

§ 114:

Bestemmelsen oppheves.

§ 128:

Bestemmelsen oppheves.

26de Kapitel. Bedrageri, utroskab og korrupsjon.

§ 275, tredje ledd skal lyde:

«Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jfr. § 256 eller § 276a.»

§ 276a skal lyde:

«Den som for seg eller andre krever eller mottar en utilbørlig fordel, eller aksepterer løfte om en sådan i anledning tjeneste, verv eller oppdrag eller medvirker dertil, straffes for korrupsjon med bøter eller fengsel inntil 3 år.

På samme måte straffes for korrupsjon den som gir, tilbyr eller lover noen en utilbørlig fordel i anledning tjeneste, verv eller oppdrag for å oppnå en ytelse for seg eller andre eller medvirker dertil.

Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om korrupsjonshandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet, om saken omfatter store verdier, eller om det forelå risiko for betydelig tap som følge av korrupsjonshandlingen.

Handling som nevnt i annet ledd omfatter også tjeneste, verv eller oppdrag i utlandet og i mellomstatlige organisasjoner.»

Strl. § 287:

Bestemmelsen oppheves.

Strl. § 323 nr. 1:

Bestemmelsen oppheves.

Til dokumentets forside