NOU 2002: 22

En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser av rådets forslag

Rådets forslag kan ikke antas å bringe med seg nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside