NOU 2015: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 16. februar 2015 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran inntektsoppgjørene i 2015. Den foreløpige rapporten utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Etter at den foreløpige rapporten ble lagt frem har det kommet mer statistikk og annet materiale, og utvalget har foretatt en oppdatering av rapporten fra 16. februar der dette er innarbeidet. Nytt materiale er blant annet statistikk over lønnsfordeling i 2014, lønn etter utdanning og lønnsutvikling for kvinner og menn. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2014 til 2015. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2015. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i mars/april til neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 7. oktober 2011 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.
Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet1».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ellen Bakken, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Trond Teisberg, Akademikerne, Bård Westbye, Virke, Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nini Barth og Marius Scheele, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 30. mars 2015

Ådne Cappelen leder Statistisk sentralbyrå

Ann Lisbet Brathaug Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit Hovedorganisasjonen Virke

Grete Jarnæs Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Torill Lødemel Næringslivets Hovedorganisasjon

Målfrid Bjærum for Synnøve Nymo Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug Unio

Stein Reegård Landsorganisasjonen i Norge

Helle Stensbak Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Tove Storrødvann Akademikerne

Per Kristian Sundnes KS

Yngvar Tveit Finansdepartementet

Tormod Belgum, Arbeids- og sosialdepartementet, sekretariatsleder

Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet

Agnes Marie Simensen, Arbeids- og sosialdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Brynjar Indahl, Finansdepartementet

Alma Kajtaz, Finansdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå

Fotnoter

1.

Arbeids- og sosialdepartementet fra 1. januar 2014.

Til dokumentets forside