NOU 2015: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

Til innholdsfortegnelse

6 Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer

Driftsresultatet for landbaserte konkurranseutsatte næringer1 samlet var nesten 67 milliarder kroner i 2014, mot 55 milliarder i 2013. Det var høyere driftsresultatet i ressursbaserte næringer som bidro mest til økningen. Ressursbaserte næringer hadde et driftsresultat på 32 milliarder kroner i 2014, mot nesten 24 milliarder i 2013. Med unntak av trelast og trevareindustri samt bergverk hadde alle de ressursbaserte næringene et høyere driftsresultat i 2014 sammenlignet med 2013. Særlig utviklingen i driftsresultatet til nærings-, drikkevare- og tobakksindustri, fiske, fangst og akvakultur og produksjon av metaller bidro til økningen.

Driftsresultatet for leverandørvirksomhet steg med 18 prosent i 2014, fra 12,2 milliarder i 2013 til 14,4 milliarder i 2014, etter en økning på 75 prosent fra 2012 til 2013. Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass samt verftsindustri og annen transportmiddelindustri hadde økt driftsresultat i 2014 og bidro til veksten. Driftsresultatet i reparasjon og installasjon av maskiner var om lag det samme som året før.

Driftsresultatet for ikke-stedbundne næringer økte med 5 prosent fra 19,1 milliarder i 2013 til 20,2 milliarder i 2014. Vekst i driftsresultatet i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og i produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner bidro til økningen, mens de tre andre næringene hadde noe nedgang i driftsresultatet siden 2013.

Tabell 6.1 Driftsresultat fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer. Milliarder kroner.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer:

47,5

58,5

59,0

58,6

43,6

60,6

52,0

42,0

55,1

66,9

Ressursbaserte næringer

27,0

32,6

27,5

23,1

9,4

26,4

22,0

16,0

23,8

32,2

Leverandørvirksomhet

4,5

7,2

6,1

7,1

13,2

12,7

9,5

6,9

12,2

14,4

Ikke-stedbundne næringer

16,0

18,8

25,3

28,5

21,1

21,5

20,4

19,0

19,1

20,2

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnskostnadsandelen i fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer er illustrert i figur 6.1. Ressursbaserte næringer hadde en nedgang i lønnskostnadsandelen fra 67 prosent i 2013 til 61 prosent i 2014. Dette er under gjennomsnittet på 67 prosent i fem-årsperioden 2010–2014. Det var økningen i driftsresultatet i fiske, fangst og akvakultur, nærings-, drikkevare- og tobakksindustri og i produksjon av metaller som bidro mest til at lønnskostnadsandelen gikk ned. Generelt trekker lønnskostnadsandelene i primærnæringene ned lønnskostnadsandelen i ressursbaserte næringer siden de i hovedsak omfatter selvstendig næringsdrivende.

Figur 6.1 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt, fastlandbaserte konkurranseutsatte næringer.

Figur 6.1 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt, fastlandbaserte konkurranseutsatte næringer.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Lønnskostnadsandelen i leverandørvirksomhet falt fra 85 prosent i 2013 til 83 prosent i 2014, som er litt lavere enn snittet de fem siste årene. Lønnskostnadsandelen falt i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass og i verftsindustri og annen transportmiddelindustri. Lønnskostnadsandelen økte noe i reparasjon og installasjon av maskiner, men andelen lå fortsatt under snittet for næringen i femårsperioden 2010–2014.

Lønnskostnadsandelen i ikke-stedbundne næringer var om lag uendret på 78 prosent fra 2013 til 2014. Gjennomsnittet i femårsperioden 2010–2014 var 76 prosent. I oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt lønnskostnadsandelen fra 2013 til 2014, andelen har vært over 100 prosent begge disse årene grunnet negativt driftsresultat. For produksjon av metallvarer var lønnskostnadsandelen nesten uforandret fra 2013 til 2014, mens lønnskostnadsandelen økte i de øvrige næringene.

Fastlandbasert konkurranseutsatt industri hadde et driftsresultatpå nesten 35 milliarder i 2014, mot 27 milliarder i 2013, jf. tabell 6.2. Driftsresultatet i ressursbaserte industrinæringer lå i 2014 på 7,9 milliarder kroner, mot 2,5 milliarder i 2013. Alle de ressursbaserte industrinæringene hadde et høyrere driftsresultat i 2014 sammenlignet med 2013, bortsett fra trelast- og trevareindustri som hadde en svak nedgang. Driftsresultatet i leverandørindustri var 6,6 milliarder i 2014, mot 5,5 milliarder i 2013. Økningen skyldtes høyere driftsresultat i verftsindustri og annen transportmiddelindustri. Ikke-stedbunden industri er det samme aggregatet som ikke-stedbundne næringer, da alle næringene innenfor sistnevnte aggregat er klassifisert som industrinæringer. Driftsresultatet for disse næringene samlet var 20,2 milliarder i 2014, mot 19,1 milliarder i 2013.

Tabell 6.2 Driftsresultat fastlandsbasert konkurranseutsatt industri.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Fastlandsbaserte konkurranseutsatte industri1:

34,1

41,8

42,7

39,6

20,5

30,6

27,1

26,0

27,1

34,7

Ressursbaserte industrinæringer

14,5

18,0

15,0

10,5

-2,4

5,8

4,1

4,1

2,5

7,9

Leverandørvirksomhet industri

3,6

5,0

2,4

0,6

1,9

3,3

2,5

2,9

5,5

6,6

Ikke-stedbundne industrinæringer

16,0

18,8

25,3

28,5

21,1

21,5

20,4

19,0

19,1

20,2

* Foreløpige tall

1 Fastlandsbasert konkurranseutsatt industri omfatter alle industrinæringer utenom næringen Trykking og reproduksjon av innspilte opptak. For oversikt over næringene i aggregatet, se boks 6.1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Boks 6.1 Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer

Konkurranseutsatte næringer er definert som næringer der summen av eksportandel av bruttoproduktet i næringen lagt sammen med importandel av konsum av produkter i næringen overstiger 50 prosent. De konkurranseutsatte næringene er inndelt i ressursbaserte næringer, leverandørvirksomhet og ikke-stedbundne næringer. Ressursbaserte næringer er definert ved at de er avhengige av naturressurser til produksjon, leverandørvirksomhet begrenset ved at de leverer mye til petroleumsvirksomhet innenlands og utenlands, og ikke-stedbundne næringer er konkurranseutsatte næringer som ikke er avhengige av norske naturressurser. Inndelingen består av følgende næringer:

Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer

Fastlandsbasert konkurranseutsatt industri

Ressursbaserte næringer:

Utvinning av råolje og naturgass

Bergverksdrift

X

Fiske, fangst og akvakultur

X

Skogbruk

X

Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler

X

X

Produksjon av metaller

X

X

Produksjon av papir og papirvarer

X

X

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

X

X

Leverandørvirksomhet:

Rørtransport

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

X

Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

X

X

Verftsindustri og annen transportmiddelindustri

X

X

Ikke-stedbundne næringer:

Utenriks sjøfart

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

X

X

Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner

X

X

Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri

X

X

Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri

X

X

Produksjon møbler og annen industriproduksjon

X

X

Kilde: NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

Figur 6.2 viser lønnskostnadsandelen til fastlandsbasert konkurranseutsatt industri. Lønnskostnadsandelen i ressursbaserte industrinæringer lå på 84 prosent i 2014, ned fra 94 prosent i 2013. Gjennomsnittet for årene 2010–2014 var 89 prosent. Lønnskostnadsandelen i trelast og trevareindustri var om lag uendret mellom 2013 og 2014, mens andelen falt for resten av næringene.

Figur 6.2 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt for fastlandbasert konkurranseutsatt industri.

Figur 6.2 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt for fastlandbasert konkurranseutsatt industri.

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Industrinæringene i leverandørvirksomhet hadde en lønnskostnadsandel på 84 prosent i 2014, mot nesten 86 prosent i 2013. Snittet de 5 siste årene, fra 2010 til 2014, var på 88 prosent. Lønnskostnadsandelen økte i reparasjon og installasjon av maskiner og utstyrk, mens det var et fall i lønnskostnadsandelen i verftsindustri og annen transportmiddelindustri.

Fotnoter

1.

Jf. NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, se definisjon i boks 6.1.

Til dokumentets forside