NOU 2015: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2014 til 2015. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Dessuten har rapporten flere vedlegg som behandler ulike temaer.

Les dokumentet