NOU 2015: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2009–2015.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

a. Trygdeavgift pst

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

8,2

8,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

7,8

7,8

7,8

11,0

11,0

11,4

11,4

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,4

11,4

Pensjonsinntekt, pst.

3,0

3,0

4,7

4,7

4,7

5,1

5,1

b. Toppskatt til staten

Trinn 1

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Innslagspunkt

441 000

456 400

471 200

490 000

509 600

527 400

550 550

Trinn 2

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Innslagspunkt

716 600

741 700

765 800

796 400

828 300

857 300

885 600

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord- Troms, pst.

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

23,5

23,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

27,0

27,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,2

47,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

47,8

47,8

47,8

51,0

51,0

50,4

50,4

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

50,4

50,4

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

40 800

42 210

43 600

45 350

47 150

48 800

50 400

Klasse 2, kr3

81 600

84 420

87 200

90 700

94 300

72 000

74 250

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

36,0

36,0

36,0

38,0

40,0

43,0

43,0

Øvre grense, kr

70 350

72 800

75 150

78 150

81 300

84 150

89 050

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

27,0

29,0

Øvre grense, kr

58 900

60 950

62 950

65 450

68 050

70 400

72 200

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

19 368

19 368

j. Særfradrag for uførhet, kr

19 368

19 368

32 000

32 000

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

28 150

29 300

30 300

30 000

30 800

Innslagspunkt trinn 1, kr

158 650

165 000

170 750

175 900

180 800

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

Innslagspunkt trinn 2, kr

242 000

251 700

259 800

266 900

273 650

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

l. Skattebegrensningsregelen5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

109 850

113 700

117 400

122 100

127 000

131 400

135 700

Ektepar, kr

198 150

206 700

Gifte6, kr

107 600

112 200

116 700

120 800

124 800

m. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd7

Generell sats per barn, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

3 840

3 840

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst.

3 Skattytere med forsørgeransvar for ektefelle skattlegges i klasse 2.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Fra 2015 gjelder skattebegresningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 249 600 kroner i 2015.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har. Enslige forsørgere med full overgangsstønad får dessuten 7 920 kroner ekstra for barn 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.1.1995–30.4.2015. Kr.

Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1

Grunnbeløpet

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Pensjon før 1.1.922

Pensjon tidligst fra 1.1.923

1.01.95–30.04.954

38 080

61 512

103 992

94 620

90 852

1.05.95–30.04.96

39 230

63 372

107 136

97 488

93 600

1.05.96–30.04.97

41 000

66 240

111 984

101 892

97 836

1.05.97–30.04.985

42 500

69 360

117 456

105 672

101 412

1.05.98–30.04.996

45 370

81 360

140 040

112 752

108 252

1.05.99–30.04.00

46 950

84 204

144 912

116 676

112 032

1.05.00–30.04.01

49 090

88 032

151 512

121 992

117 132

1.05.01–30.04.02

51 360

92 100

158 532

127 632

122 544

1.05.02–30.04.03

54 170

97 140

167 208

134 616

129 252

1.05.03–30.04.04

56 861

101 964

181 2007

141 300

135 660

1.05.04–30.04.05

58 778

105 408

190 2408

146 064

140 244

1.05.05–30.04.06

60 699

108 852

199 5129

150 840

144 828

1.05.06–30.04.07

62 892

112 788

206 712

156 288

150 060

1.05.07–30.04.08

66 812

119 820

219 600

166 032

159 420

1.05.08–30.04.0910

70 256

136 296

251 496

180 91211

173 53211

1.05.09–30.04.1012

72 881

143 568

265 272

187 668

180 012

1.05.10–30.04.1113

75 641

151 272

279 864

194 772

186 828

1.05.11–30.04.1214

79 216

157 639

291 644

203 976

195 660

1.05.12–30.04.13

82 122

162 615

300 850

211 476

202 848

1.05.13–30.04.14

85 245

167 963

310 744

219 504

210 564

1.05.14–30.04.15

88 370

173 274

320 570

227 556

218 268

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,5 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,5 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Ordinær sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

5 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Ordinær sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

6 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Ordinær sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

7 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

8 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

9 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G

10 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2008. Ordinær sats utgjør 94 pst. av grunnbeløpet.

11 Antatt framtidig pensjonspoeng hevet fra 3,3 til 3,5 fra 1.5.2008.

12 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.09. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

13 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.10. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

14 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tyskland

0,9

2,7

1,8

0,9

2,6

0,8

2,5

4,8

3,1

2,4

Sverige

3,4

1,6

7,2

1,5

6,6

-1,4

1,4

4,8

2,0

2,9

Storbritannia

5,3

3,3

4,0

4,7

2,2

0,0

1,4

2,1

1,4

2,6

Kina

USA

3,4

0,8

5,7

1,6

4,6

1,5

2,2

0,7

2,1

Nederland

0,9

2,6

2,5

4,1

1,6

0,8

0,8

2,3

3,7

2,5

Danmark

4,2

1,6

6,3

5,2

4,3

3,4

3,3

1,3

0,6

1,8

Frankrike

0,9

3,5

2,6

2,5

0,0

3,3

4,7

3,0

1,5

1,3

Russland

Japan

2,0

1,0

0,0

1,0

-1,0

-1,0

2,9

-0,9

0,0

Italia

1,7

2,4

2,4

2,3

3,8

3,6

2,8

2,7

2,7

1,6

Belgia

2,7

2,6

2,5

5,7

2,3

2,3

3,7

2,1

2,1

1,2

Spania

4,2

4,0

4,7

3,7

6,4

0,7

1,3

2,6

0,6

0,5

Sveits

1,9

2,7

1,8

1,7

2,6

-2,5

0,9

6,8

2,4

Polen

3,4

5,8

10,2

9,2

5,2

3,1

4,8

5,1

3,8

5,8

Singapore

-0,9

-0,9

8,3

12,8

-4,5

4,0

9,9

3,5

-0,7

Brasil

9,2

6,5

6,1

12,1

5,1

8,3

10,4

9,0

9,0

Tsjekkia

3,1

6,0

7,8

4,6

4,4

0,0

3,6

2,9

2,8

3,0

Finland

4,1

3,2

2,3

3,8

5,8

-2,7

4,2

2,7

2,6

2,0

Østerrike

3,8

3,7

3,5

4,3

5,7

-1,6

3,1

4,6

2,2

2,8

Sør Korea

5,3

8,6

9,2

2,4

3,5

8,0

2,6

8,7

4,2

India

Irland

5,5

4,4

7,1

6,0

6,3

1,2

0,6

2,9

0,0

Taiwan

5,7

2,7

2,6

1,7

-6,7

2,7

4,3

1,7

0,0

Canada

3,5

1,7

3,4

2,4

-2,4

5,7

1,5

1,5

2,2

Norges handelspartnere

3,1

2,8

4,3

3,3

3,4

1,2

2,6

3,3

2,1

2,4

Memo:

Norge

4,1

6,2

3,8

5,1

4,1

2,2

4,5

4,9

4,7

2,9

Kilde: Conference Board, Eurostat, SSB og Beregningsutvalget.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tyskland

0,2

1,0

0,9

2,1

0,2

2,6

2,9

2,5

1,9

2,8

3,6

Sverige

3,1

3,1

5,3

3,7

2,7

2,2

3,2

3,0

1,7

2,4

3,2

Storbritannia

3,7

5,8

5,4

1,0

1,9

3,4

1,0

2,0

2,1

1,6

3,0

Kina

USA

3,4

4,0

4,2

2,8

0,8

2,9

2,6

2,4

1,1

2,7

2,6

Nederland

1,1

1,6

3,2

3,8

2,4

0,4

1,8

2,4

2,1

0,9

0,6

Danmark

3,4

3,6

3,8

3,9

2,8

3,2

1,4

1,4

1,1

1,0

1,8

Frankrike

3,0

3,2

2,5

2,6

1,6

2,8

2,3

2,1

1,6

1,7

1,5

Russland

Japan

-0,1

-0,9

-1,3

0,3

-3,8

-0,1

0,4

0,4

0,0

1,0

2,4

Italia

2,6

2,2

2,2

2,8

0,5

2,3

1,0

0,0

1,3

1,4

0,9

Belgia

1,9

3,7

3,5

3,6

1,2

1,3

3,1

3,3

2,5

0,6

0,9

Spania

3,3

3,7

5,0

7,2

4,9

0,7

-0,1

-0,4

1,3

0,5

0,6

Sveits

2,6

2,0

3,2

1,9

1,1

0,1

1,5

0,9

0,4

0,9

1,5

Polen

1,9

2,0

4,8

8,8

3,5

4,7

5,3

3,6

1,7

1,7

4,4

Singapore

Brasil

Tsjekkia

3,9

5,9

6,2

4,1

-0,6

3,3

2,8

1,4

-0,6

3,2

1,8

Finland

3,5

3,4

3,3

4,3

2,0

2,2

3,6

2,8

2,0

1,5

1,1

Østerrike

2,1

3,1

3,0

3,3

1,7

1,0

1,9

2,6

2,1

1,5

1,8

Sør Korea

5,8

3,7

4,6

3,9

2,2

3,8

3,7

3,2

1,4

1,1

2,9

India

Irland

5,7

4,2

6,0

5,4

-1,0

-3,9

1,3

0,7

2,1

4,0

2,8

Taiwan

Canada

4,6

4,6

3,4

2,5

1,9

1,4

3,6

3,2

2,4

3,2

3,2

Norges handelspartnere

2,6

3,1

3,6

3,0

1,6

2,3

2,2

2,2

1,6

1,9

2,5

Memo:

Euroområdet

2,3

2,5

2,8

3,5

1,6

1,9

1,6

1,4

1,6

1,7

1,9

OECD

3,0

3,1

3,4

3,1

0,9

1,9

2,5

1,9

1,6

2,1

2,5

Norge

4,6

5,4

6,2

6,2

3,3

3,1

5,0

4,1

4,2

3,4

3,5

Kilde: OECD (Economic Outlook) fra november 2014 og Beregningsutvalget.

Tabell 4.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land. Prosent.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Industrien

Norge

37,5

37,7

36,8

35,3

29,9

34,2

32,2

30,7

30,1

32,1

Sverige

39,0

41,6

40,8

33,7

29,8

41,1

39,5

Tyskland

33,3

36,1

37,9

34,3

26,3

36,0

37,3

35,4

Danmark

30,4

31,9

29,9

26,7

24,5

28,2

26,6

27,4

Nederland

42,6

42,5

44,4

42,1

36,3

40,0

42,9

42,3

USA

40,5

41,8

42,7

40,0

42,0

46,8

Finland

45,6

47,4

50,2

46,6

33,5

39,0

37,0

32,2

Frankrike

29,8

28,3

30,2

27,5

24,0

25,1

23,9

Polen

51,6

51,8

51,5

47,2

54,1

50,8

53,2

53,1

Italia

38,9

39,1

40,4

37,4

34,0

37,5

36,3

32,4

Hele økonomien

Fastlands-Norge

40,3

40,2

39,6

38,3

37,5

39,0

37,6

37,6

37,6

37,6

Sverige

36,4

37,8

36,9

35,7

33,8

36,5

36,4

35,2

35,0

Tyskland

45,1

46,4

47,2

46,3

43,8

45,0

45,1

43,9

43,6

Storbritannia

41,5

41,1

40,8

41,4

40,4

40,7

41,8

41,6

41,6

Danmark

40,5

40,5

38,7

38,2

35,9

38,3

38,7

38,9

39,0

Nederland

45,1

46,3

46,5

46,0

44,2

45,5

45,3

44,2

43,9

USA

42,1

42,8

41,3

40,6

41,7

42,7

43,0

43,7

44,2

Finland

46,5

46,5

48,0

46,8

43,4

44,4

44,0

42,4

42,5

Frankrike

41,1

41,4

42,0

41,9

40,1

40,5

40,3

39,9

39,6

Polen

57,9

58,3

58,1

55,8

57,6

57,2

58,1

58,1

58,2

Italia

56,3

55,8

55,9

55,4

54,3

54,4

54,6

53,9

54,1

Kilde: SSB, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget.

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Driftsmargin

Norge

5,5

5,4

6,1

6,2

5,7

3,8

5,6

4,1

4,6

4,4

Belgia

5,2

5,1

5,2

4,9

3,5

3,3

4,6

3,8

3,3

3,6

Frankrike

3,6

4,1

4,0

4,6

3,2

2,0

3,9

3,2

2,6

Italia

3,5

3,5

3,8

4,4

3,1

2,3

2,8

2,5

2,0

2,5

Spania

5,2

4,8

4,7

5,4

2,7

1,1

2,8

2,5

1,9

2,0

Tsjekkia

6,3

5,8

6,8

7,2

6,8

6,0

7,4

7,1

7,2

Tyskland

2,8

3,1

3,4

4,1

2,8

1,7

4,6

4,8

4,1

Østerrike

5,5

5,1

6,5

6,9

5,4

4,5

5,6

5,6

5,0

4,3

Totalrentabilitet

Norge

5,5

8,8

9,2

12,3

3,5

5,9

8,1

4,6

5,7

5,5

Belgia

7,3

10,0

7,2

9,3

7,5

8,1

8,0

6,6

6,7

5,0

Frankrike

6,9

6,5

6,8

8,3

5,8

4,3

6,8

5,8

5,4

Italia

5,9

5,0

6,2

7,0

5,3

3,0

3,8

3,9

3,2

3,8

Spania

6,6

7,8

7,6

7,6

3,8

1,4

4,2

5,8

2,9

3,3

Tsjekkia

12,2

12,0

13,1

14,5

16,2

12,7

14,4

14,2

14,1

Tyskland

5,2

5,8

6,7

7,8

4,7

3,4

6,7

7,3

6,6

Østerrike

9,2

9,0

10,6

11,7

7,9

8,0

8,4

8,7

8,6

8,0

Egenkapitalandel

Norge

43,5

44,2

43,4

42,2

36,2

40,7

43,0

42,9

42,3

44,0

Belgia

37,0

40,5

43,0

45,8

44,7

48,0

47,3

48,9

50,5

51,5

Frankrike

34,1

36,3

37,2

35,9

33,2

33,5

35,8

35,6

37,3

Italia

30,0

30,5

30,4

30,0

32,4

33,7

33,6

33,3

34,2

36,3

Spania

40,6

38,9

38,2

37,4

39,1

38,2

41,1

41,6

41,4

40,9

Tsjekkia

46,9

48,0

48,5

49,8

48,5

50,0

50,0

48,1

51,1

Tyskland

30,6

30,1

29,9

30,9

29,7

29,9

31,7

32,0

32,6

Østerrike

35,6

35,9

36,8

36,5

34,6

35,4

36,4

36,9

37,0

38,7

Kilde: SSB og Banque de France (BACH-databasen).

Tabell 4.7 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter. 2005–2014.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Inntekter:

1281,8

1276,2

1410,1

1536,3

1568,3

1635,5

1734,6

1832,9

1930,4

2017,1

Lønn

657,0

715,7

790,8

864,7

893,0

923,6

982,0

1041,5

1096,1

1143,4

Blandet inntekt1/driftsresultat

101,3

107,4

112,3

115,1

94,6

108,1

113,4

110,8

110,4

118,6

Herav: Tjenester fra egen bolig

42,9

47,6

47,3

46,5

40,9

44,6

46,1

41,5

40,7

44,8

Formuesinntekter

138,2

50,6

80,3

105,3

82,0

91,9

100,2

110,1

113,8

114,1

Herav:avkastning på forsikringskrav

25,5

26,3

31,1

36,0

32,7

38,0

40,9

42,5

42,0

42,6

Herav: Mottatt aksjeutbytte

99,8

7,6

18,5

26,5

26,2

32,1

33,6

36,0

38,7

38,5

Offentlige stønader

258,8

266,9

278,5

298,5

324,5

341,6

359,6

380,7

397,7

423,3

Andre inntekter (netto)

126,6

135,6

148,3

152,7

174,2

170,2

179,4

189,8

212,3

217,6

Utgifter:

431,7

466,6

537,9

604,3

588,3

608,9

649,8

696,4

738,0

762,7

Skatt på inntekt og formue

376,6

400,9

442,6

474,4

493,9

519,6

551,4

586,2

618,7

642,9

Formuesutgifter

55,0

65,6

95,3

130,0

94,4

89,3

98,4

110,1

119,3

119,8

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

34,3

32,6

32,6

36,6

44,8

44,4

42,8

54,2

65,5

65,8

Disponibel inntekt

884,5

842,2

904,9

968,6

1024,9

1071,0

1127,6

1190,7

1257,9

1320,2

* Foreløpig årgang

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Nettonasjonalprodukt

1713,7

1918,6

2022,7

2244,0

2040,2

2185,8

2365,9

2517,3

2591,9

2646,5

– Netto produksjonsskatter

199,1

225,2

247,3

242,5

237,1

255,2

266,2

277,1

291,5

300,2

= Faktorinntekt

1514,6

1693,4

1775,4

2001,6

1803,2

1930,5

2099,8

2240,2

2300,3

2346,4

– Lønnskostnader

814,2

889,6

988,5

1087,0

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,2

1447,5

= Driftsresultat

700,4

803,8

786,9

914,6

683,8

779,4

874,7

931,5

916,2

898,9

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

366,7

440,1

397,3

520,0

315,0

355,3

461,9

485,4

439,8

394,9

Driftsresultat i øvrige næringer

333,7

363,7

389,6

394,6

368,7

424,0

412,8

446,1

476,4

504,1

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Alle næringer

814,2

889,6

988,5

1087,0

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,2

1447,5

Offentlig forvaltning

244,5

260,2

283,4

309,9

331,9

350,0

372,4

395,5

417,9

439,3

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

20,3

21,6

23,7

26,0

28,3

28,9

31,4

32,8

34,4

35,9

Markedsrettet virksomhet1

549,3

607,8

681,4

751,1

759,2

772,2

821,3

880,5

931,8

972,2

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

16,6

16,7

19,0

24,2

28,1

29,9

33,9

37,7

41,5

42,6

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge1

521,7

580,0

650,1

715,3

720,6

732,7

777,4

831,3

878,6

917,7

Industri

101,8

115,0

123,6

131,2

125,8

123,5

128,6

136,5

144,8

150,8

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

45,2

54,2

59,3

64,8

62,6

60,7

63,7

70,4

76,8

81,4

Råvarebasert industri

24,2

26,4

27,4

28,5

26,3

25,9

26,8

26,3

26,5

26,8

Øvrige industrinæringer

32,5

34,4

37,0

37,9

36,9

36,9

38,1

39,8

41,6

42,6

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge1

419,9

465,0

526,5

584,0

594,7

609,2

648,8

694,8

733,8

766,9

* Foreløpige tall.

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1.

Arbeidere i NHO-bedrifter 2,7:

Bygg- og anleggsvirksomhet

År

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelse

Treindustri

Kjemisk prosessindustri8

Verksted- og metallindustri

I alt

Byggevirksomhet

Transportsektoren i alt

2005

3,2

3,4

3,6

3,1

-

3,6

2,7

2,9

3,8

2006

4,2

3,6

3,3

3,9

-

3,8

3,9

4,1

3,9

2007

5,4

5,5

5,4

5,8

-

6,4

5,4

5,5

4,4

2008

5,7

5,7

5,7

5,8

-

5,9

5,4

5,5

6,6

2009

4,3

3,9

3,4

3,0

4,2

4,410

3,9

3,9

4,5

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2004–14

50,0

49,0

49,3

45,8

-

53,6

47,1

48,3

49,4

Gj. sn. per år

4,1

4,1

4,1

3,8

-

4,4

3,9

4,0

4,1

Årslønn 2014

437 500

431 100

409 000

393 000

459 000

447 000

463 000

456 000

415 000

Arbeidere i NHO-bedrifter2,7

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Industrien i NHO-bedrifter i alt7

Forretnings- og sparebanker4,7

Varehandel7

År

Landtransport

Hotell- og rest.3

I alt

Industrifunk.

I alt

Virkebedrifter7

2005

-

2,5

4,1

4,3

4,0

7,7

3,7

3,9

2006

-

3,3

5,1

4,6

4,3

5,6

3,4

4,2

2007

-

4,2

6,3

5,7

5,3

5,2

5,9

5,0

2008

-

4,6

5,8

6,3

6,1

9,2

4,3

4,4

2009

4,7

3,1

4,7

4,59

4,2

0,4

3,0

1,8

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,9

2,9

3,6

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,9

3,6

3,6

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,0

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,7

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

2,9

1,6

3,5

2004–14

-

39,1

58,4

56,7

53,8

64,8

41,0

44,2

Gj. sn. per år

-

3,4

4,7

4,6

4,4

5,1

3,5

3,7

Årslønn 2014

393 000

336 000

672 300

669 500

538 700

640 500

440 800

457 700

Kommunene

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting7

Staten

I alt13

Undervisnings-personell13

Øvrige ansatte

Helseforetakene11

Øvrige bedrifter

2005

2,4

3,4

3,4

3,0

3,6

3,3

3,6

2006

3,2

4,5

3,9

2,6

4,5

3,7

4,85

2007

5,0

5,1

4,8

3,6

5,3

4,9

5,3

2008

4,8

6,7

6,76

5,7

7,1

6,5

6,2

2009

2,7

4,4

4,6

4,4

4,7

5,1

4,0

2010

3,3

4,512

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,3

4,0

4,1

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3.4

3,2

2,3

3,7

3,4

3,3

2004–14

41,3

53,5

51,4

43,3

55,1

50,7

51,7

Gj. sn. per år

3,5

4,4

4,2

3,7

4,5

4,2

4,3

Årslønn 2014

419 300

524 300

462 000

507 200

447 800

523 900

492 100

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

5 Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

6 En oppjustering av minstelønnssatsene for høyskolegruppene pr 1.1.2008 bidro med 0,2 prosentpoeng til lønnsveksten i 2008.

7 Lønnsveksten fra 2008 til 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

8 Gruppen samsvarer om lag med summen av tidligere elektrokjemisk industri, kjemisk industri og treforedling (se tabell 4.9 i NOU:2009:7) og en del mindre grupper innenfor kjemisk prosessindustri.

9 Antall årsverk i industrifunksjonærgruppen ble redusert med i overkant av 10 prosent fra 2008 til 2009, i hovedsak fordi forlag nå ble klassifisert utenfor industri, mens de fram til 2008 var innenfor industri.

10 Som følge av ny næringsgruppering ble montasje og reparasjon av heiser flyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

11 Beregnet på Spekters tallmateriale til og med 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

12 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

13 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningspersonell.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring per 1.9/1.10/1.12. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter.

Månedslønn*12 1.9/1.10/1.12

Menn

Kvinner

2005

2006

2007

2008

20082

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift

86,7

88,3

90,4

88,8

89,7

91,0

90,1

-

-

93,3

-

-

-

Industri

88,5

88,9

87,9

88,9

87,1

87,6

88,2

88,7

89,4

90,2

90,0

517 200

465 600

Kraftforsyning

89,8

88,7

89,2

89,0

90,3

89,4

90,6

92,2

92,4

93,4

93,3

622 800

580 800

Bygge- og anleggsvirksomhet

96,5

97,6

97,0

98,0

97,9

96,8

99,1

100,8

100,5

101,0

100,8

472 800

476 400

Varehandel

79,9

79,8

78,8

80,5

79,7

80,3

81,5

82,3

82,1

82,7

82,7

478 800

396 000

Samferdsel

89,5

89,2

89,2

88,3

88,8

89,1

88,7

89,3

90,4

89,2

90,7

504 000

457 200

Hotell- og restaurantvirksomhet

89,0

89,4

88,9

90,2

90,1

90,0

89,6

90,2

91,1

91,0

91,8

367 200

337 200

Informasjon og kommunikasjon

-

-

-

-

82,6

83,1

83,4

82,9

84,5

85,1

85,3

675 600

576 000

Finanstjenester

-

-

-

-

64,2

68,0

68,1

67,4

69,6

70,5

70,2

818 400

574 800

Omsetning og drift av fast eiendom

-

-

-

-

80,2

81,1

80,3

84,6

83,4

86,2

82,8

650 400

538 800

Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

-

-

-

-

75,9

77,3

77,4

77,1

77,3

77,4

78,7

705 600

555 600

Forretningsmessig tjenesteyting

-

-

-

-

90,2

89,8

91,0

91,0

92,6

91,0

92,1

439 200

404 400

Privat undervisning

87,0

87,3

86,9

86,6

86,4

87,4

88,3

88,9

89,2

90,4

90,0

513 600

462 000

Private helse- og sosialtjenester

85,2

84,6

85,2

85,5

84,4

84,7

85,5

85,9

86,3

85,8

86,9

486 000

422 400

Personlige tjenester

-

-

-

-

77,9

77,0

76,3

75,4

76,4

74,9

75,6

536 400

405 600

Staten

89,7

89,7

90,2

90,4

90,2

90,1

90,5

90,8

91,5

90,9

90,9

556 800

506 400

Kommune og fylkeskommune1

91,2

91,9

91,4

91,7

91,4

91,7

91,8

91,5

92,2

92,1

92,4

505 200

466 800

Undervisningspersonale i skoleverket3

96,7

96,4

96,7

96,7

94,3

94,4

94,7

95,1

95,1

95,6

95,6

516 000

493 200

Helseforetak

78,2

78,2

79,5

81,0

80,8

81,7

81,5

82,2

82,2

83,0

83,6

598 800

500 400

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

84,7

84,6

84,3

85,0

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

538 800

465 600

1 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonale i skoleverket er med i statistikkgrunnlaget fra og med 2008.

2 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008.

3 Fra og med 2008 vil også personale i skoleverket utover rent undervisningspersonale være inkludert.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.12 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring. Heltidsansatte. 2005–2014.

Månedslønn*12 1.9/1.10/1.12.2014

20051

2006

2007

2008

20083

2009

2010

2011

20124

2013

2014

Menn

Kvinner

Utdanning på grunnskolenivå

90,8

90,3

90,4

90,7

90,1

89,7

90,6

90,9

90,9

90,9

90,8

418 800

380 400

Industri i alt

92,8

92,5

92,2

91,7

90,9

91,5

92,4

93,0

92,6

92,9

92,5

417 600

386 400

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

100,8

102,8

100,4

102,1

103,6

102,1

101,0

103,4

101,0

103,8

102,1

391 200

399 600

Varehandel i alt

87,6

86,4

86,3

89,3

88,2

87,2

88,9

89,1

87,1

87,0

88,6

411 600

364 800

Finanstjenester i alt

79,3

77,1

74,9

75,4

74,4

80,0

76,4

82,1

82,1

80,1

83,4

572 400

477 600

Staten i alt

92,8

92,6

94,4

93,8

93,7

93,0

92,8

92,5

93,4

92,0

90,8

471 600

428 400

Kommune og fylkeskommune i alt2

91,5

94,3

94,1

93,5

93,5

91,9

93,6

93,2

93,5

93,3

93,0

414000

385200

Herav skoleverket

96,5

101,13

103,4

102,5

102,7

102,3

100,3

100,9

103,5

101,9

102,1

451 200

460 800

Helseforetak

95,7

95,9

94,6

93,8

93,9

93,9

94,7

95,0

95,1

95,9

94,8

392 400

372 000

Utdanning på videregående skolenivå

85,6

85,2

84,1

84,3

83,1

83,1

83,6

83,8

84,7

84,1

83,9

522 000

438 000

Industri i alt

90,3

90,4

88,8

88,9

87,7

88,0

88,7

88,9

89,0

89,1

89,5

501 600

448 800

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

94,6

93,6

91,5

92,6

90,7

92,4

92,9

94,7

94,8

95,5

94,4

496 800

469 200

Varehandel i alt

83,8

83,5

82,5

83,5

82,9

82,3

83,3

82,8

83,1

84,1

83,5

495 600

414 000

Finanstjenester i alt

78,5

76,4

75,5

75,2

74,4

76,7

76,8

76,7

78,0

78,5

78,5

668 400

524 400

Staten i alt

90,4

90,3

91,1

91,0

91,1

88,9

89,9

90,0

90,9

89,3

89,2

499 200

445 200

Kommune og fylkeskommune i alt2

92,3

92,5

92,1

92,4

92,4

92,0

92,4

91,7

91,9

91,5

87,9

457 200

402 000

Herav skoleverket

91,4

93,53

95,8

95,5

95,8

95,0

95,0

95,7

96,4

97,2

97,5

488 400

476 400

Helseforetak

89,1

88,8

87,8

87,0

86,8

88,5

87,7

88,1

87,4

87,8

87,0

460 800

400 800

Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning

Industri i alt

91,0

90,8

88,0

88,3

86,8

86,9

87,6

88,4

88,1

88,0

88,2

506 400

446 400

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

90,7

88,2

88,3

90,7

89,5

89,2

89,0

89,4

90,0

90,6

90,0

504 000

453 600

Varehandel i alt

85,5

85,1

84,0

84,3

84,0

84,7

86,2

86,2

86,0

86,6

85,2

487 200

415 200

Finanstjenester i alt

83,7

83,7

77,7

77,5

76,9

79,7

80,4

78,1

80,8

81,4

82,1

597 600

490 800

Staten i alt

90,7

90,0

90,3

89,1

89,0

87,7

88,3

87,9

88,7

87,1

86,6

493 200

427 200

Kommune og fylkeskommune i alt2

90,3

90,4

89,8

89,9

89,9

89,6

89,8

89,0

89,3

88,7

91,8

454800

417600

Herav skoleverket

86,2

86,33

91,6

91,6

91,7

91,1

90,4

92,2

91,3

92,1

91,5

493 200

451 200

Helseforetak

87,7

87,1

85,7

85,2

85,1

86,9

86,1

87,6

86,7

88,0

85,9

466 800

400 800

Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år

80,7

79,9

79,5

79,1

78,7

79,5

79,8

79,6

80,5

80,0

80,4

642 000

516 000

Industri i alt

82,7

82,0

81,9

83,4

83,1

82,4

83,2

82,4

83,2

84,2

82,5

673 200

555 600

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

83,2

83,8

86,2

84,5

81,8

82,3

84,5

82,8

86,5

87,5

86,4

651 600

562 800

Varehandel i alt

79,8

79,9

77,0

78,4

77,3

79,5

78,0

80,5

77,9

77,3

79,5

638 400

507 600

Finanstjenester i alt

73,7

71,0

69,5

66,5

65,3

69,8

70,0

67,7

70,2

71,2

70,3

879 600

618 000

Staten i alt

94,8

94,1

94,0

93,8

93,9

92,6

92,3

92,3

92,4

91,3

91,1

555 600

506 400

Kommune og fylkeskommune i alt2

93,8

94,4

94,0

94,1

94,1

94,3

94,3

94,2

94,3

94,1

94,1

532 800

501 600

Herav skoleverket

97,9

97,73

97,9

97,9

97,7

98,1

98,2

98,2

98,3

98,6

98,2

524 400

514 800

Helseforetak

93,6

93,8

94,3

93,7

93,5

94,2

94,7

94,6

94,8

94,2

94,2

520 800

490 800

Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år

82,9

82,5

81,6

80,9

80,8

81,4

81,8

81,4

81,5

81,7

81,4

769 200

626 400

Industri i alt

82,0

81,5

81,6

81,0

83,9

83,4

83,7

82,7

82,1

83,2

82,3

813 600

669 600

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

81,8

92,3

83,1

85,5

86,1

85,3

82,8

84,0

85,1

91,0

85,4

795 600

679 200

Varehandel i alt

91,2

87,3

81,5

82,0

81,3

80,2

83,0

82,2

80,8

81,2

82,9

748 800

620 400

Finanstjenester i alt

76,6

74,7

73,9

69,1

68,0

73,5

73,9

73,7

76,0

77,4

75,9

987 600

750 000

Staten i alt

91,1

90,9

90,4

90,3

90,2

89,5

90,0

90,5

90,7

90,6

90,5

631 200

571 200

Kommune og fylkeskommune ialt2

93,4

93,7

93,5

93,7

93,7

93,4

93,3

93,3

93,0

93,1

93,0

616800

573600

Herav skoleverket

96,6

96,6

96,5

97,0

97,0

97,1

97,2

97,3

97,2

97,6

98,0

586 800

574 800

Helseforetak

78,4

78,6

78,5

79,4

79,4

78,8

79,0

79,9

80,7

80,4

80,7

841 200

679 200

1 Endrede definisjoner på utdanningsnivåene fra og med 2005. I forhold til tidligere statistikk er det noen flere som har grunnskole og noen færre som har videregående skole som høyeste utdanning.

2 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

3 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008.

4 Tallene for 2012–2014 inkluderer nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1i forhold til menns etter lengste utdanning per 1.9/1.10/1.12. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter.

Månedslønn per dato1*12

Menn

Kvinner

20053

2006

2007

2008

20082

2009

2010

2011

20123

2013

2014

2014

2014

Utdanning på grunnskolenivå

89,7

89,2

88,8

89,3

88,5

88,1

89,4

90,0

90,1

90,1

90,1

410 400

369 600

Utdanning på videregående skolenivå

83,8

83,4

82,3

82,7

81,8

82,0

82,4

82,3

83,0

82,7

82,3

516 000

424 800

Universitets- eller høgskoleutdanning, tom 4 år

80,5

79,6

79,2

79,0

78,8

79,6

79,7

79,6

80,6

79,8

80,2

630 000

505 200

Universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år

82,4

81,9

81,1

80,5

80,4

81,1

81,3

80,9

81,1

81,2

80,9

760 800

615 600

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

84,7

84,6

84,3

85,0

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

538 800

465 600

1 Per september/oktober/desember.

2 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard.

3 Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse blant innvandrere som ikke hadde noen registrert utdanning i registeret for Befolkningens høyeste utdanningsnivå (BHU). Resultatet fra denne undersøkelsen er at ca 139 000 personer nå har fått påført utdanningskode. Tidligere har disse innvandrerne kun vært med i totaltallet «Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)». Fra og med 2012 er de også med etter «lengste utdanning». Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.14 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2013-kroner. 2004 og 2013.

Kapitalinntekter i alt

2004

Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjons-gevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Nivå

Andel

1

1 200

800

-11 300

500

-10 400

-2,7

2

1 000

200

-600

400

1 100

0,3

3

1 000

200

-400

400

1 500

0,4

4

1 100

300

-400

600

1 900

0,5

5

1 200

400

-300

700

2 400

0,6

6

1 300

500

-200

900

2 900

0,8

7

1 500

800

-100

1 100

3 900

1,0

8

1 800

1 500

100

1 700

6 100

1,6

9

2 500

4 100

800

3 300

12 700

3,3

10

13 000

231 100

34 100

27 100

361 600

94,2

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

3 500

9 000

2 000

5 600

23 800

1,3

93/94

4 200

14 500

3 100

7 300

34 500

1,9

95/96

5 500

24 400

5 200

10 300

53 800

3,0

97/98

7 700

55 200

11 600

17 100

108 500

6,0

99

15 100

164 900

31 000

35 700

292 200

8,0

100

40 900

1 057 800

145 200

86 500

1 575 800

79,8

Alle desiler

2 600

24 000

2 200

3 700

38 400

100,0

2013

Desil

1

3 100

900

-8 800

500

-4 300

-1,5

2

2 800

200

-400

400

3 000

1,1

3

3 300

300

-300

600

3 900

1,4

4

3 700

400

-200

800

4 700

1,7

5

4 100

600

-100

1 000

5 600

2,0

6

4 600

800

-

1 300

6 900

2,5

7

5 400

1 400

300

1 900

9 000

3,2

8

6 600

2 900

800

3 200

13 400

4,8

9

8 500

7 500

2 400

5 200

23 600

8,5

10

18 800

128 600

48 500

17 200

213 000

76,4

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

10 700

14 700

5 100

7 600

38 100

3,6

93/94

12 000

21 500

6 800

9 200

49 400

4,6

95/96

13 800

34 400

11 400

12 100

71 700

6,7

97/98

17 100

71 600

22 700

17 200

128 600

12,1

99

24 200

166 000

55 100

24 900

270 300

12,7

100

56 400

835 500

338 000

54 500

1 284 400

60,3

Alle desiler

6 100

14 400

4 200

3 200

27 900

100,0

1 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter. Realisasjonsgevinst er lagt til, og realisasjonstap er trekt ut.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 769 247 personer i 2004 og 2 043 843 personer i 2013.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2004) og inntektsstatistikk for husholdninger (2013), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Nivå i 2013-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2004 og 2013.

2004

Desil

Lønnsinntekt

Nærings-inntekt

Kapital-inntekt2

Overføringer

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

2,8

-1,3

-3,4

101,8

97 700

12,6

87,4

2

2,5

0,1

2,2

95,2

131 400

9,5

90,5

3

2,6

0,2

2,2

95,0

150 900

10,0

90,0

4

2,6

0,2

1,9

95,3

171 000

11,4

88,6

5

2,8

0,2

1,8

95,2

190 000

12,9

87,1

6

3,3

0,3

1,8

94,6

212 300

14,9

85,1

7

3,8

0,3

2,0

94,0

237 000

16,6

83,4

8

4,5

0,4

2,2

92,9

266 600

18,1

81,9

9

5,9

0,6

2,8

90,7

308 500

19,1

80,9

10

6,6

1,1

22,7

69,6

523 800

21,3

78,7

Alle

4,4

0,4

6,6

88,5

228 900

16,3

83,7

2013

Desil

1

4,1

-1,1

-2,4

99,6

131 700

8,6

91,4

2

2,7

-0,1

2,7

94,8

179 500

5,4

94,6

3

2,7

0,0

3,1

94,2

203 900

6,9

93,1

4

3,0

0,1

3,0

93,9

228 300

9,6

90,4

5

3,5

0,1

3,1

93,3

252 900

11,9

88,1

6

3,8

0,2

3,3

92,8

278 900

13,9

86,1

7

4,1

0,2

3,6

92,1

309 100

16,1

83,9

8

4,8

0,4

4,1

90,7

345 800

17,9

82,1

9

6,5

0,7

5,0

88,0

401 800

20,2

79,8

10

9,8

1,6

18,2

70,5

657 500

26,6

73,4

Alle

5,4

0,5

6,6

87,6

298 900

16,5

83,5

1 Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 1 037 343 personer i 2004 og 1 179 509 personer i 2013.

2 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter. Realisasjonsgevinst er lagt til, og realisasjonstap er trekt ut.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2004) og inntektsstatistikk for husholdninger (2013), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.16 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 2004 og 2013.

1986

2004

2013

Reell endring3 1986–2013.

Prosent

Desil

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

1

88 700

5,6

198 400

5,5

284 300

5,3

58,3

2

104 100

6,6

234 400

6,5

339 100

6,3

60,9

3

117 800

7,4

262 000

7,3

380 300

7,0

59,5

4

128 700

8,1

286 100

7,9

417 100

7,7

60,1

5

138 400

8,7

309 700

8,6

453 200

8,4

61,8

6

150 200

9,5

335 200

9,3

492 900

9,1

62,1

7

164 300

10,4

364 600

10,1

539 800

10,0

62,3

8

181 700

11,5

403 700

11,2

607 600

11,2

65,2

9

209 200

13,2

472 000

13,1

726 000

13,4

71,4

10

301 700

19,0

737 400

20,5

1 165 900

21,6

90,9

Alle

158 500

100,0

360 300

100,0

540 600

100,0

68,5

Gini-koeffisient

0,199

0,213

0,231

Antall personer

1 346 000

1 617 879

1 923 770

1 Lønnsdefinisjonen er hentet fra selvangivelsesregisteret. Dette innebærer at bl.a. overtid, arbeidsledighetstrygd og enkelte naturalytelser er inkludert.

2 Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 178 320 kroner i 2004 og 251 880 kroner i 2013.

3 Endring i realverdien (målt i 2013-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for det enkelte desil.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger (2013), Inntektsstatistikk for personer (2004) og Inntekts- og formuesundersøkelsen (1986), Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside