Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2016: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2010–2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

7,8

7,8

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,0

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

Pensjonsinntekt

3,0

4,7

4,7

4,7

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

Innslagspunkt

159 800

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

Innslagspunkt

224 900

Trinn 3 (tidl trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

10,7

Innslagspunkt

456 400

471 200

490 000

509 600

527 400

550 550

565 400

Trinn 4 (tidl trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

13,7

Innslagspunkt

741 700

765 800

796 400

828 300

857 300

885 600

909 500

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord- Troms, pst.

24,5

24,5

24,5

24,5

23,5

23,5

21,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

28,0

28,0

27,0

27,0

25,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,8

47,8

47,2

47,2

46,9

Primærnæringsinntekt1, pst.

47,8

47,8

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

51,0

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

42 210

43 600

45 350

47 150

48 800

50 400

51 750

Klasse 2, kr3

84 420

87 200

90 700

94 300

72 000

74 250

76 250

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

36,0

36,0

38,0

40,0

43,0

43,0

43,0

Øvre grense, kr

72 800

75 150

78 150

81 300

84 150

89 050

91 450

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

26,0

26,0

26,0

27,0

29,0

29,0

Øvre grense, kr

60 950

62 950

65 450

68 050

70 400

72 200

73 600

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag 4 , kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

19 368

j. Særfradrag for uførhet, kr

19 368

32 000

32 000

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

28 150

29 300

30 300

30 000

30 800

29 880

Innslagspunkt trinn 1, kr

158 650

165 000

170 750

175 900

180 800

184 800

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

Innslagspunkt trinn 2, kr

242 000

251 700

259 800

266 900

273 650

278 950

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen 5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

113 700

117 400

122 100

127 000

131 400

135 700

139 400

Ektepar, kr

206 700

Gifte6, kr

107 600

112 200

116 700

120 800

124 800

128 150

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd 7

Generell sats per barn, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

3 840

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 pst.

3 Skattytere med forsørgeransvar for ektefelle skattlegges i klasse 2.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 241 600 kroner i 2014.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har. Enslige forsørgere med full overgangsstønad får dessuten 7 920 kroner ekstra for barn 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige unge uføre i perioden 1.1.1995–30.4.2016. Kroner og målt i antall G

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig pensjon til enslige unge uføre1

Grunnbeløpet

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

1.01.95–30.04.952

38 080

61 512

1,62

103 992

2,73

90 852

2,39

1.05.95–30.04.96

39 230

63 372

1,62

107 136

2,73

93 600

2,39

1.05.96–30.04.97

41 000

66 240

1,62

111 984

2,73

97 836

2,39

1.05.97–30.04.983

42 500

69 360

1,63

117 456

2,76

101 412

2,39

1.05.98–30.04.994

45 370

81 360

1,79

140 040

3,09

108 252

2,39

1.05.99–30.04.00

46 950

84 204

1,79

144 912

3,09

112 032

2,39

1.05.00–30.04.01

49 090

88 032

1,79

151 512

3,09

117 132

2,39

1.05.01–30.04.02

51 360

92 100

1,79

158 532

3,09

122 544

2,39

1.05.02–30.04.03

54 170

97 140

1,79

167 208

3,09

129 252

2,39

1.05.03–30.04.04

56 861

101 964

1,79

181 2005

3,19

135 660

2,39

1.05.04–30.04.05

58 778

105 408

1,79

190 2406

3,24

140 244

2,39

1.05.05–30.04.06

60 699

108 852

1,79

199 5127

3,29

144 828

2,39

1.05.06–30.04.07

62 892

112 788

1,79

206 712

3,29

150 060

2,39

1.05.07–30.04.08

66 812

119 820

1,79

219 600

3,29

159 420

2,39

1.05.08–30.04.098

70 256

136 296

1,94

251 496

3,58

173 5329

2,47

1.05.09–30.04.1010

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

180 012

2,47

1.05.10–30.04.1111

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

186 828

2,47

1.05.11–30.04.1212

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

195 660

2,47

1.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

202 848

2,47

1.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

210 564

2,47

1.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

218 268

2,47

1.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

257 15713

2,91

1.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

262 098

2,91

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden. Pensjon tidligst fra 1.1.92. Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

2 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Ordinær sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Ordinær sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Ordinær sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

5 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

6 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

7 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G

8 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2008. Ordinær sats utgjør 94 pst. av grunnbeløpet.

9 Antatt framtidig pensjonspoeng hevet fra 3,3 til 3,5 fra 1.5.2008.

10 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.09. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

11 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.10. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

12 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

13 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tyskland

2,7

1,8

0,9

2,6

0,8

2,5

4,8

3,1

2,5

3,1

Sverige

1,6

7,2

1,5

6,6

-1,4

1,4

4,8

2,0

2,7

2,3

Storbritannia

3,3

4,0

4,7

2,2

0,0

1,4

2,1

1,4

2,3

2,2

Nederland

2,6

2,5

4,1

1,6

0,8

0,8

2,3

3,7

3,3

1,2

USA

0,8

5,7

1,6

4,6

1,5

2,2

0,7

2,1

Kina

Danmark

1,6

6,3

5,2

4,3

3,4

3,3

1,3

0,6

1,6

1,7

Frankrike

3,5

2,6

2,5

0,0

3,3

4,7

3,0

1,5

1,3

1,3

Belgia

2,6

2,5

5,7

2,3

2,3

3,7

2,1

2,1

1,2

0,2

Polen

5,8

10,2

9,2

5,2

3,1

4,8

5,1

3,8

4,7

4,4

Italia

2,4

2,4

2,3

3,8

3,6

2,8

2,7

2,7

0,5

0,4

Russland

Spania

4,0

4,7

3,7

6,4

0,7

1,3

2,6

0,6

0,6

-0,6

Sør Korea

8,6

9,2

2,4

3,5

8,0

2,6

8,7

4,2

Finland

3,2

2,3

3,8

5,8

-2,7

4,2

2,7

2,6

1,9

1,6

Japan

1,0

0,0

1,0

-1,0

-1,0

2,9

-0,9

0,0

Canada

1,7

3,4

2,4

-2,4

5,7

1,5

1,5

2,2

Sveits

2,7

1,8

1,7

2,6

-2,5

0,9

6,8

2,4

Tsjekkia

6,0

7,8

4,6

4,4

0,0

3,6

2,9

2,8

3,2

2,1

Singapore

-0,9

8,3

12,8

-4,5

4,0

9,9

3,5

-0,7

Brasil

6,5

6,1

12,1

5,1

8,3

10,4

9,0

9,0

Østerrike

3,7

3,5

4,3

5,7

-1,6

3,1

4,6

2,2

2,8

2,4

Irland

4,4

7,1

6,0

6,3

1,2

0,6

2,9

0,0

2,1

-0,8

Tyrkia

Taiwan

2,7

2,6

1,7

-6,7

2,7

4,3

1,7

0,0

Norges handelspartnere

2,7

4,2

3,2

3,2

1,2

2,5

3,2

2,2

2,3

2,0

Memo: Norge

6,2

3,8

5,1

4,1

2,2

4,5

4,9

5,1

2,8

2,6

Kilde: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tyskland

1,0

0,9

2,1

0,2

2,6

3,0

2,5

1,8

2,6

2,9

2,8

Sverige

3,1

5,3

3,7

2,7

2,2

3,2

3,0

2,0

2,1

3,2

4,1

Storbritannia

6,0

5,4

0,5

2,4

3,2

1,1

1,7

1,5

0,8

2,4

3,4

Nederland

1,6

3,2

3,8

2,4

0,4

1,8

2,1

2,0

2,0

0,2

2,5

USA

4,0

4,2

2,8

0,8

2,9

2,6

2,4

1,0

2,6

1,7

2,4

Kina

Danmark

3,6

3,8

3,9

2,8

3,2

1,4

1,5

1,3

1,6

2,1

1,8

Frankrike

3,2

2,5

2,6

1,6

2,8

2,3

2,2

1,6

1,3

1,3

2,1

Belgia

3,6

3,5

3,7

1,1

1,4

3,2

3,3

2,5

0,9

0,5

0,6

Polen

2,1

5,1

9,0

3,3

6,6

5,3

3,6

1,7

1,6

3,3

3,5

Italia

2,3

2,1

2,9

0,5

2,3

1,1

-1,1

0,9

0,8

1,0

1,1

Russland

Spania

3,3

4,6

6,7

4,5

0,2

0,6

-1,8

0,7

-0,8

0,3

1,0

Sør Korea

3,7

4,6

3,9

2,2

3,8

3,7

3,2

2,2

2,3

1,8

2,8

Finland

3,4

3,3

4,3

2,0

2,2

3,6

2,8

1,3

1,4

1,2

1,2

Japan

-0,9

-1,3

0,3

-3,8

-0,1

0,4

0,4

-0,1

0,7

0,7

1,7

Canada

4,8

3,4

3,1

1,8

1,4

3,5

3,2

2,3

2,7

2,1

2,8

Sveits

2,0

3,2

1,9

1,1

0,1

1,5

0,9

0,4

0,0

0,6

0,1

Tsjekkia

5,9

6,2

4,1

-0,6

3,3

2,8

1,7

-0,3

1,5

3,0

3,9

Singapore

Brasil

Østerrike

3,0

3,0

3,3

1,6

1,0

2,1

2,7

2,2

1,8

1,6

1,1

Irland

4,3

5,8

4,0

-1,1

-4,5

1,2

0,0

-0,7

1,7

2,0

3,4

Tyrkia

Taiwan

Norges handelspartnere

3,1

3,5

2,9

1,6

2,3

2,4

2,1

1,6

1,7

2,0

2,6

Memo:

Norge

5,5

6,3

6,2

3,4

3,1

4,7

4,6

4,4

3,4

2,8

2,8

Euroområdet

2,5

2,7

3,4

1,5

1,8

1,8

1,0

1,4

1,3

1,5

1,9

OECD

3,1

3,4

3,1

0,9

1,9

2,6

1,9

1,4

1,9

1,7

2,4

Kilde: OECD (Economic Outlook) og Beregningsutvalget

Tabell 4.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land. Prosent

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Industrien

Norge

37,7

36,8

35,3

29,9

34,2

32,2

30,7

29,7

32,2

35,5

Sverige

51,8

51,3

46,9

43,8

51,9

50,6

47,2

47,5

Tyskland

39,1

40,3

36,8

29,6

38,0

39,5

38,3

36,9

37,0

Danmark

38,9

36,5

34,3

34,6

38,3

38,5

42,4

43,6

42,8

Nederland

50,1

51,3

47,9

40,2

45,0

46,0

44,4

44,1

45,0

Finland

53,1

55,3

53,4

44,1

48,5

47,0

40,4

43,3

43,8

Frankrike

35,3

36,9

35,0

32,5

33,1

34,2

33,9

33,9

33,7

Polen

54,3

53,3

49,4

55,3

53,0

55,2

55,1

56,9

Italia

43,2

44,2

42,1

37,8

41,0

40,3

38,6

38,8

38,1

Hele økonomien

Fastlands-Norge

40,2

39,6

38,3

37,5

39,0

37,6

37,6

37,5

37,4

37,2

Sverige

44,4

43,7

42,2

40,3

42,8

42,0

40,0

39,6

39,9

Tyskland

46,5

47,3

46,4

43,9

45,1

45,1

44,0

43,8

43,6

Storbritannia

41,0

40,6

41,5

40,3

40,4

41,6

41,9

42,7

44,0

Danmark

40,5

38,7

38,2

35,9

38,3

38,7

39,6

39,4

39,1

Nederland

47,0

46,9

46,4

44,2

45,5

45,3

44,8

44,8

44,7

Finland

46,5

48,0

46,8

43,4

44,4

44,0

42,7

42,8

43,4

Frankrike

41,4

42,0

41,9

40,1

40,5

40,3

39,7

39,5

39,1

Polen

58,3

58,1

55,8

57,6

57,2

57,9

58,1

58,1

58,2

Italia

55,8

55,9

55,4

54,3

54,4

54,6

54,0

54,4

54,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Driftsmargin

Norge

5,4

6,1

6,2

5,7

3,8

5,6

4,1

4,6

4,3

5,1

Belgia

5,1

5,2

4,9

3,5

3,3

4,6

3,8

3,3

3,5

4,1

Frankrike

4,1

4,0

4,6

3,2

2,0

3,9

3,0

2,3

2,7

2,5

Italia

3,5

3,9

4,5

3,2

2,2

2,8

2,6

2,1

2,6

3,3

Spania

4,8

4,7

5,4

2,7

1,1

2,8

2,5

1,9

2,1

2,8

Tsjekkia

5,8

6,8

7,2

6,8

6,0

7,4

7,1

7,2

7,4

Tyskland

3,1

3,4

4,1

2,8

1,7

4,6

4,8

4,1

3,6

Østerrike

5,1

6,5

6,9

5,4

4,5

5,6

5,6

5,0

4,5

Totalrentabilitet

Norge

8,8

9,2

12,3

3,5

5,9

8,1

4,6

5,7

5,5

7,0

Belgia

10,0

7,2

9,3

7,5

8,1

8,0

6,6

6,7

4,9

5,4

Frankrike

6,5

6,8

8,3

5,8

4,3

6,8

5,6

5,1

5,1

6,1

Italia

4,8

5,9

6,7

5,0

2,7

3,5

3,7

3,1

3,4

5,1

Spania

7,8

7,6

7,6

3,8

1,4

4,2

5,8

2,9

3,2

7,5

Tsjekkia

12,0

13,1

14,5

16,2

12,7

14,4

14,2

14,1

13,4

Tyskland

5,8

6,7

7,8

4,7

3,4

6,7

7,3

6,6

6,0

Østerrike

9,0

10,6

11,7

7,9

8,0

8,4

8,7

8,6

7,5

Egenkapitalandel

Norge

44,2

43,4

42,2

36,2

40,7

43,0

42,9

42,3

44,1

45,0

Belgia

40,5

43,0

45,8

44,7

48,0

47,3

48,9

50,5

51,2

50,7

Frankrike

36,3

37,2

35,9

33,2

33,5

35,8

35,6

37,3

37,5

35,4

Italia

29,0

28,8

28,5

31,3

32,3

32,1

31,8

32,9

34,3

36,0

Spania

38,9

38,2

37,4

39,1

38,2

41,1

41,6

41,4

41,5

41,9

Tsjekkia

48,0

48,5

49,8

48,5

50,0

50,0

48,1

51,1

49,7

Tyskland

30,1

29,9

30,9

29,7

29,9

31,7

32,0

32,6

33,1

Østerrike

35,9

36,8

36,5

34,6

35,4

36,4

36,9

37,0

38,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Banque de France (BACH-databasen)

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. 2006–2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Inntekter:

1236,7

1368,8

1487,3

1515,5

1581,3

1675,5

1769,5

1864,4

1952,6

2027,0

Lønn

715,7

790,8

864,7

893,0

923,6

982,0

1041,5

1097,5

1143,6

1178,4

Blandet inntekt1/driftsresultat

106,1

110,2

112,2

91,0

103,8

108,2

104,8

106,0

114,8

123,0

Herav: Tjenester fra egen bolig

46,3

45,2

43,6

37,3

40,3

41,0

35,5

35,6

39,0

42,6

Formuesinntekter

49,5

77,8

101,7

79,6

89,4

97,4

106,4

109,3

114,2

113,2

Herav: avkastning på forsikringskrav

26,3

31,1

36,0

32,7

38,0

40,9

42,5

41,9

43,9

51,2

Herav: Mottatt aksjeutbytte

7,5

17,5

25,3

24,9

30,6

32,1

34,5

38,1

41,2

42,8

Offentlige stønader

266,9

278,5

298,5

324,5

341,6

359,6

380,7

397,6

422,0

451,9

Andre inntekter (netto)

98,5

111,6

110,2

127,4

122,9

128,3

136,1

154,0

157,9

160,5

Utgifter:

466,0

536,6

603,3

587,6

608,2

648,9

696,0

733,0

760,3

776,3

Skatt på inntekt og formue

400,9

442,6

474,3

493,9

519,5

551,3

586,7

619,2

644,8

674,6

Formuesutgifter

65,1

94,0

129,0

93,8

88,6

97,6

109,3

113,8

115,5

101,8

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

31,9

31,8

35,8

44,3

43,8

42,2

53,7

63,1

63,4

61,7

Disponibel inntekt

802,6

864,0

919,8

972,2

1017,0

1068,8

1127,2

1194,4

1255,7

1312,4

* Foreløpig årgang

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Nettonasjonalprodukt

1917,2

2018,6

2238,8

2033,9

2177,3

2356,3

2506,2

2588,8

2639,9

2595,6

– Netto produksjonskatter

225,2

247,3

242,5

237,1

255,2

266,2

277,1

290,9

301,8

311,9

= Faktorinntekt

1692,1

1771,3

1996,4

1796,8

1922,1

2090,1

2229,1

2297,9

2338,1

2283,6

– Lønnskostnader

889,6

988,5

1087,0

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1447,7

1497,8

= Driftsresultat

802,4

782,8

909,4

677,4

770,9

865,0

920,3

913,4

890,4

785,8

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

440,6

398,3

521,9

318,5

359,9

467,1

491,6

456,7

401,9

288,9

Driftsresultat i øvrige næringer

361,8

384,5

387,5

359,0

411,1

397,9

428,7

456,6

488,5

496,9

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Alle næringer

889,6

988,5

1087,0

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1447,7

1497,8

Offentlig forvaltning

260,2

283,4

309,9

331,9

350,0

372,4

395,5

418,1

441,2

463,9

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

21,6

23,7

26,0

28,3

28,9

31,4

32,8

34,7

36,2

37,9

Markedsrettet virksomhet 1

607,8

681,4

751,1

759,2

772,2

821,3

880,5

931,8

970,3

995,9

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

16,7

19,0

24,2

28,1

29,9

33,9

37,7

41,4

42,3

40,2

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

580,0

650,1

715,3

720,6

732,7

777,4

831,3

878,5

915,9

943,0

Industri

115,0

123,6

131,2

125,8

123,5

128,6

136,5

143,5

149,2

148,9

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

54,2

59,3

64,8

62,6

60,7

63,7

70,4

76,1

80,2

77,4

Råvarebasert industri

26,4

27,4

28,5

26,3

25,9

26,8

26,3

27,0

27,6

28,5

Øvrige industrinæringer

34,4

37,0

37,9

36,9

36,9

38,1

39,8

40,5

41,4

42,9

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

465,0

526,5

584,0

594,7

609,2

648,8

694,8

735,0

766,7

794,1

* Foreløpige tall.

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1

Arbeidere i NHO-bedrifter 2,7:

År

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelse

Treindustri

Kjemisk prosessindustri8

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

Transportsektoren i alt

I alt

Byggevirksomhet

2006

4,2

3,6

3,3

3,9

-

3,8

3,9

4,1

3,9

2007

5,4

5,5

5,4

5,8

-

6,4

5,4

5,5

4,4

2008

5,7

5,7

5,7

5,8

-

5,9

5,4

5,5

6,6

2009

4,3

3,9

3,4

3,0

4,2

4,410

3,9

3,9

4,5

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2005–2015

49,1

47,7

48,3

44,0

-

52,6

47,6

47,7

48,5

Gj.snitt per år

4,1

4,0

4,0

3,7

4,3

4,0

4,0

4,0

Årslønn 2015

450 000

442 400

421 800

401 500

471 300

459 900

484 400

475 600

424 700

År

Arbeidere i NHO-bedrifter 2,7:

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Industrien i NHO-bedrifter i alt7

Finanstjenester4,7

Varehandel7

Landtransport

Hotell- og rest.3

I alt

Industrifunk.

I alt

Virkebedrifter7

2006

-

3,3

5,1

4,6

4,3

5,6

3,4

4,2

2007

-

4,2

6,3

5,7

5,3

5,2

5,9

5,0

2008

-

4,6

5,8

6,3

6,1

9,2

4,3

4,4

2009

4,7

3,1

4,7

4,59

4,2

0,4

3,0

1,8

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,9

2,9

3,6

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,9

3,6

3,6

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,0

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,7

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

2,9

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,2

3,2

3,3

2005–2015

-

39,0

56,6

54,0

51,6

59,4

40,3

43,4

Gj.snitt per år

3,3

4,6

4,4

4,2

4,8

3,4

3,7

Årslønn 2015

402 800

341 200

700 800

697 000

558 100

686 900

454 900

472 900

Kommunene14

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting7

Staten

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene11

Øvrige bedrifter

2006

3,2

4,5

3,9

2,6

4,5

3,7

4,85

2007

5,0

5,1

4,8

3,6

5,3

4,9

5,3

2008

4,8

6,7

6,76

5,7

7,1

6,5

6,2

2009

2,7

4,4

4,6

4,4

4,7

5,1

4,0

2010

3,3

4,512

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,3

4,0

4,1

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,2

2,3

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8 13

3,3

3,9

3,2

2,7

2,7

2005–2015

41,4

52,6

51,3

44,6

54,5

49,8

50,4

Gj.snitt per år

3,5

4,3

4,2

3,8

4,4

4,1

4,2

Årslønn 2015

429 600

548 500

477 500

527 000

462 200

538 300

505 100

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

5 Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

6 En oppjustering av minstelønnssatsene for høyskolegruppene pr 1.1.2008 bidro med 0,2 prosentpoeng til lønnsveksten i 2008.

7 Lønnsveksten fra 2008 til 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

8 Gruppen samsvarer om lag med summen av tidligere elektrokjemisk industri, kjemisk industri og treforedling (se tabell 4.9 i NOU 2009:7) og en del mindre grupper innenfor kjemisk prosessindustri.

9 Antall årsverk i industrifunksjonærgruppen ble redusert med i overkant av 10 prosent fra 2008 til 2009, i hovedsak fordi forlag nå ble klassifisert utenfor industri, mens de fram til 2008 var innenfor industri.

10 Som følge av ny næringsgruppering ble montasje og reparasjon av heiser flyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

11 Beregnet på Spekters tallmateriale til og med 2009 og for 2013. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra SSB.

12 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

13 Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på A-ordningen. Med bakgrunn i dette er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for årene 2013 og 2014 for forsvaret. Korrigeringene endrer nivåtallene for 2013 og 2014, men gir et reelt bilde av lønnsutviklingen. Beregnet årslønnsvekst fra 2014 til 2015 for staten eks. forsvaret er 2,7 prosent.

14 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring per 1.9/1.10/1.12. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12 1.9/1.10/1.12

Menn

Kvinner

2006

2007

2008

20082

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift

88,3

90,4

88,8

89,7

91,0

90,1

-

-

93,3

91,7

94,8

804 000

762 000

Industri

88,9

87,9

88,9

87,1

87,6

88,2

88,7

89,4

90,2

90,0

90,5

530 400

480 000

Kraftforsyning

88,7

89,2

89,0

90,3

89,4

90,6

92,2

92,4

93,4

93,3

93,8

640 800

601 200

Bygge- og anleggsvirksomhet

97,6

97,0

98,0

97,9

96,8

99,1

100,8

100,5

101,0

100,8

102,2

484 800

495 600

Varehandel

79,8

78,8

80,5

79,7

80,3

81,5

82,3

82,1

82,7

82,7

82,2

499 200

410 400

Samferdsel

89,2

89,2

88,3

88,8

89,1

88,7

89,3

90,4

89,2

90,7

91,0

517 200

470 400

Hotell- og restaurantvirksomhet

89,4

88,9

90,2

90,1

90,0

89,6

90,2

91,1

91,0

91,8

90,0

382 800

344 400

Informasjon og kommunikasjon

-

-

-

82,6

83,1

83,4

82,9

84,5

85,1

85,3

85,3

692 400

590 400

Finanstjenester

-

-

-

64,2

68,0

68,1

67,4

69,6

70,5

70,2

70,4

847 200

596 400

Omsetning og drift av fast eiendom

-

-

-

80,2

81,1

80,3

84,6

83,4

86,2

82,8

82,6

669 600

553 200

Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

-

-

-

75,9

77,3

77,4

77,1

77,3

77,4

78,7

78,8

720 000

567 600

Forretningsmessig tjenesteyting

-

-

-

90,2

89,8

91,0

91,0

92,6

91,0

92,1

91,2

447 600

408 000

Privat undervisning

87,3

86,9

86,6

86,4

87,4

88,3

88,9

89,2

90,4

90,0

90,7

529 200

480 000

Private helse- og sosialtjenester

84,6

85,2

85,5

84,4

84,7

85,5

85,9

86,3

85,8

86,9

..

..

..

Personlige tjenester

-

-

-

77,9

77,0

76,3

75,4

76,4

74,9

75,6

77,3

543 600

420 000

Staten3

89,7

90,2

90,4

90,2

90,1

90,5

90,8

91,5

90,9

89,2

88,6

588 000

520 800

Kommune og fylkeskommune1

90,9

90,4

91,3

91,3

91,4

91,8

91,5

92,2

92,5

92,5

92,7

505 000

467 900

Undervisningspersonale i skoleverket1

96,4

96,6

96,7

96,7

96,8

96,9

97,0

97,1

97,7

97,8

97,9

534 700

523 400

Helseforetak

78,2

79,5

81,0

80,8

81,7

81,5

82,2

82,2

83,0

83,6

83,6

614 400

513 600

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

84,6

84,3

85,0

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,2

86,1

554 400

477 600

1 Tallene for kommune/fylkeskommune og skoleverket er basert på tall fra KS.

2 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008.

3 Det er et brudd mellom 2013 og 2014. Fra og med 2015 er datagrunnlaget for staten basert på A-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS

Tabell 4.12 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring. Heltidsansatte. 2006–2015

Månedslønn*12 1.9/1.10/1.12.2015

2006

2007

2008

20083

2009

2010

2011

20124

2013

2014

2015

Menn

Kvinner

Utdanning på grunnskolenivå

90,3

90,4

90,7

90,1

89,7

90,6

90,9

90,9

90,9

90,8

90,3

430 800

388 800

Industri i alt

92,5

92,2

91,7

90,9

91,5

92,4

93,0

92,6

92,9

92,5

92,9

421 200

391 200

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

102,8

100,4

102,1

103,6

102,1

101,0

103,4

101,0

103,8

102,1

103,9

396 000

411 600

Varehandel i alt

86,4

86,3

89,3

88,2

87,2

88,9

89,1

87,1

87,0

88,6

87,0

434 400

378 000

Finanstjenester i alt

77,1

74,9

75,4

74,4

80,0

76,4

82,1

82,1

80,1

83,4

86,3

579 600

500 400

Staten i alt5

92,6

94,4

93,8

93,7

93,0

92,8

92,5

93,4

92,0

89,3

87,6

504 000

441 600

Kommune og fylkeskommune i alt 1,2

92,5

92,1

91,2

91,2

91,8

92,0

91,9

91,6

91,6

91,9

92,4

414 800

383 400

Herav skoleverket1

96,7

97,3

96,6

96,6

96,6

96,5

96,6

97,0

97,4

97,6

96,5

402 700

388 600

Helseforetak

95,9

94,6

93,8

93,9

93,9

94,7

95,0

95,1

95,9

94,8

96,0

390 000

374 400

Utdanning på videregående skolenivå

85,2

84,1

84,3

83,1

83,1

83,6

83,8

84,7

84,1

83,9

83,4

536 400

447 600

Industri i alt

90,4

88,8

88,9

87,7

88,0

88,7

88,9

89,0

89,1

89,5

89,2

512 400

457 200

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

93,6

91,5

92,6

90,7

92,4

92,9

94,7

94,8

95,5

94,4

93,9

508 800

477 600

Varehandel i alt

83,5

82,5

83,5

82,9

82,3

83,3

82,8

83,1

84,1

83,5

82,8

514 800

426 000

Finanstjenester i alt

76,4

75,5

75,2

74,4

76,7

76,8

76,7

78,0

78,5

78,5

79,1

693 600

548 400

Staten i alt5

90,3

91,1

91,0

91,1

88,9

89,9

90,0

90,9

89,3

86,7

85,4

535 200

457 200

Kommune og fylkeskommune i alt1,2

94,5

94,1

94,5

94,5

94,5

94,8

94,2

94,1

93,7

93,6

93,2

467 200

435 600

Herav skoleverket1

96,3

96,5

96,7

96,7

96,0

95,8

95,4

96,3

96,3

96,2

95,2

447 800

426 100

Helseforetak

88,8

87,8

87,0

86,8

88,5

87,7

88,1

87,4

87,8

88,5

87,7

469 200

411 600

Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning

Industri i alt

90,8

88,0

88,3

86,8

86,9

87,6

88,4

88,1

88,0

88,2

87,3

518 400

452 400

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

88,2

88,3

90,7

89,5

89,2

89,0

89,4

90,0

90,6

90,0

88,4

518 400

458 400

Varehandel i alt

85,1

84,0

84,3

84,0

84,7

86,2

86,2

86,0

86,6

85,2

84,2

501 600

422 400

Finanstjenester i alt

83,7

77,7

77,5

76,9

79,7

80,4

78,1

80,8

81,4

82,1

82,5

616 800

508 800

Staten i alt5

90,0

90,3

89,1

89,0

87,7

88,3

87,9

88,7

87,1

84,9

82,8

530 400

439 200

Kommune og fylkeskommune i alt1,2

95,8

96,2

95,6

95,6

95,9

96,1

95,9

95,7

95,3

95,0

94,8

420 300

398 200

Herav skoleverket1

94,6

95,2

95,3

95,3

94,3

94,3

94,1

94,5

94,2

93,9

92,8

429 600

398 600

Helseforetak

87,1

85,7

85,2

85,1

86,9

86,1

87,6

86,7

88,0

85,9

89,0

469 200

417 600

Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år

79,9

79,5

79,1

78,7

79,5

79,8

79,6

80,5

80,0

80,4

79,4

658 800

523 200

Industri i alt

82,0

81,9

83,4

83,1

82,4

83,2

82,4

83,2

84,2

82,5

83,4

687 600

573 600

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

83,8

86,2

84,5

81,8

82,3

84,5

82,8

86,5

87,5

86,4

85,2

680 400

579 600

Varehandel i alt

79,9

77,0

78,4

77,3

79,5

78,0

80,5

77,9

77,3

79,5

77,1

661 200

510 000

Finanstjenester i alt

71,0

69,5

66,5

65,3

69,8

70,0

67,7

70,2

71,2

70,3

70,5

897 600

632 400

Staten i alt5

94,1

94,0

93,8

93,9

92,6

92,3

92,3

92,4

91,3

88,7

87,6

588 000

514 800

Kommune og fylkeskommune i alt1,2

94,1

93,9

94,1

94,1

94,2

94,4

94,2

94,6

94,3

94,3

94,3

544 400

513 300

Herav skoleverket1

97,4

97,5

97,5

97,5

97,7

97,8

97,8

97,9

97,9

97,8

97,8

539 600

527 400

Helseforetak

93,8

94,3

93,7

93,5

94,2

94,7

94,6

94,8

94,2

94,2

94,0

537 600

505 200

Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år

82,5

81,6

80,9

80,8

81,4

81,8

81,4

81,5

81,7

81,4

80,8

788 400

637 200

Industri i alt

81,5

81,6

81,0

83,9

83,4

83,7

82,7

82,1

83,2

82,3

83,8

823 200

690 000

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

92,3

83,1

85,5

86,1

85,3

82,8

84,0

85,1

91,0

85,4

88,8

800 400

710 400

Varehandel i alt

87,3

81,5

82,0

81,3

80,2

83,0

82,2

80,8

81,2

82,9

81,5

772 800

630 000

Finanstjenester i alt

74,7

73,9

69,1

68,0

73,5

73,9

73,7

76,0

77,4

75,9

73,1

1 047 600

765 600

Staten i alt5

90,9

90,4

90,3

90,2

89,5

90,0

90,5

90,7

90,6

89,7

88,7

656 400

582 000

Kommune og fylkeskommune ialt1,2

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

94,1

93,9

93,9

94,3

94,4

94,4

636 000

600 100

Herav skoleverket1

96,0

96,1

96,5

96,5

96,5

96,4

96,3

96,4

96,9

97,0

97,1

603 000

585 400

Helseforetak

78,6

78,5

79,4

79,4

78,8

79,0

79,9

80,7

80,4

80,7

82,3

841 200

692 400

1 Kilde: KS

2 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

3 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008.

4 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

5 Se fotnote 3 i tabell 4.11.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1i forhold til menns etter lengste utdanning per 1.9/1.10/1.12. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato1*12

Menn

Kvinner

2006

2007

2008

20082

2009

2010

2011

20123

2013

2014

2015

2015

2015

Utdanning på grunnskolenivå

89,2

88,8

89,3

88,5

88,1

89,4

90,0

90,1

90,1

90,1

89,7

421 200

378 000

Utdanning på videregående skolenivå

83,4

82,3

82,7

81,8

82,0

82,4

82,3

83,0

82,7

82,3

82,1

529 200

434 400

Universitets- eller høgskoleutdanning, tom 4 år

79,6

79,2

79,0

78,8

79,6

79,7

79,6

80,6

79,8

80,2

79,6

646 800

514 800

Universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år

81,9

81,1

80,5

80,4

81,1

81,3

80,9

81,1

81,2

80,9

80,6

781 200

630 000

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

84,6

84,3

85,0

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

86,1

554 400

477 600

1 Per september/oktober/desember.

2 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard.

3 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget.

Tabell 4.14 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2014-kroner. 2004 og 2014.

Kapitalinntekter i alt

2004

Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjonsgevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Nivå i 2014-kroner

Andel

1

1 200

800

-11 300

500

-10 600

-2,7

2

1 000

200

-600

400

1 100

0,3

3

1 000

200

-400

400

1 600

0,4

4

1 100

300

-400

600

1 900

0,5

5

1 200

400

-300

700

2 400

0,6

6

1 300

500

-200

900

3 000

0,8

7

1 500

800

-100

1 100

4 000

1,0

8

1 800

1 500

100

1 700

6 200

1,6

9

2 500

4 100

800

3 300

13 000

3,3

10

13 000

231 100

34 100

27 100

368 900

94,2

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

3 500

9 000

2 000

5 600

24 300

1,3

93/94

4 200

14 500

3 100

7 300

35 200

1,9

95/96

5 500

24 400

5 200

10 300

54 900

3,0

97/98

7 700

55 200

11 600

17 100

110 700

6,0

99

15 100

164 900

31 000

35 700

298 100

8,0

100

40 900

1 057 800

145 200

86 500

1 607 500

79,8

Alle desiler

2 600

24 000

2 200

3 700

39 100

100,0

2014

Desil

1

3 000

900

-9 700

-800

-6 500

-2,2

2

2 800

300

-500

300

2 800

0,9

3

3 300

300

-400

400

3 700

1,2

4

3 700

500

-200

600

4 500

1,5

5

4 200

600

-100

900

5 600

1,9

6

4 700

900

100

1 200

7 000

2,3

7

5 400

1 600

500

1 800

9 300

3,1

8

6 600

3 200

1 200

3 200

14 200

4,7

9

8 500

8 100

3 200

5 200

25 000

8,3

10

18 400

141 600

55 900

17 900

233 800

78,1

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

10 500

15 900

6 500

7 700

40 700

3,5

93/94

11 900

22 800

9 300

9 300

53 300

4,6

95/96

13 700

37 700

14 800

12 300

78 600

6,7

97/98

16 600

74 900

29 500

17 200

138 300

11,8

99

22 500

178 700

64 500

25 900

291 600

12,5

100

55 500

934 500

374 300

60 500

1 424 900

60,9

Alle desiler

6 100

15 800

5 000

3 100

29 900

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 769 247 personer i 2004 og 2 066 240 personer i 2014.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2004) og inntektsstatistikk for husholdninger (2014), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Nivå i 2014-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2004 og 2014.

2004

Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Overføringer

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

2,8

-1,3

-3,4

101,8

99 700

12,6

87,4

2

2,5

0,1

2,2

95,2

134 000

9,5

90,5

3

2,6

0,2

2,2

95,0

154 000

10,0

90,0

4

2,6

0,2

1,9

95,3

174 400

11,4

88,6

5

2,8

0,2

1,8

95,2

193 800

12,9

87,1

6

3,3

0,3

1,8

94,6

216 600

14,9

85,1

7

3,8

0,3

2,0

94,0

241 800

16,6

83,4

8

4,5

0,4

2,2

92,9

271 900

18,1

81,9

9

5,9

0,6

2,8

90,7

314 700

19,1

80,9

10

6,6

1,1

22,7

69,6

534 400

21,3

78,7

Alle

4,4

0,4

6,6

88,5

233 500

16,3

83,7

2014

Desil

1

4,5

-0,4

-4,8

100,7

133 900

7,8

92,2

2

2,8

0,0

2,5

94,6

185 500

5,1

94,9

3

2,8

0,1

2,8

94,4

211 100

6,9

93,1

4

3,1

0,1

2,8

94,0

236 900

9,6

90,4

5

3,4

0,1

2,9

93,5

262 200

11,9

88,1

6

3,8

0,2

3,1

92,9

289 200

14,0

86,0

7

4,1

0,3

3,4

92,2

320 500

16,2

83,8

8

4,8

0,4

4,0

90,9

359 000

18,1

81,9

9

6,4

0,7

4,9

88,0

417 800

20,2

79,8

10

9,6

1,7

20,1

68,6

698 800

26,3

73,7

Alle

5,4

0,6

6,9

87,2

311 500

16,5

83,5

1 Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 1 037 343 personer i 2004 og 1 198 366 personer i 2014.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser, sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2004) og inntektsstatistikk for husholdninger (2014), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.16 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 2004 og 2014.

Desil

1986

2004

2014

Reell endring3 1986–2014. Prosent

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

1

88 700

5,6

198 400

5,5

292 600

5,2

59,8

2

104 100

6,6

234 400

6,5

349 300

6,3

62,5

3

117 800

7,4

262 000

7,3

391 600

7,0

61,0

4

128 700

8,1

286 100

7,9

429 800

7,7

61,7

5

138 400

8,7

309 700

8,6

467 100

8,4

63,4

6

150 200

9,5

335 200

9,3

508 000

9,1

63,8

7

164 300

10,4

364 600

10,1

557 000

10,0

64,2

8

181 700

11,5

403 700

11,2

627 500

11,2

67,3

9

209 200

13,2

472 000

13,1

749 800

13,4

73,6

10

301 700

19,0

737 400

20,5

1 210 200

21,7

94,3

Alle

158 500

100,0

360 300

100,0

558 300

100,0

70,6

Gini-koeffisient

0,199

0,213

0,232

Antall personer

1 346 000

1 617 879

1 945 584

1 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser og sykepenger.

2 Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 178 320 kroner i 2004 og 258 600 kroner i 2014.

3 Endring i realverdien (målt i 2014-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger (2014), Inntektsstatistikk for personer (2004) og Inntekts- og formuesundersøkelsen (1986), Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside