NOU 2016: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 22. februar 2016 fram en foreløpig utgave av hovedrapporten foran inntektsoppgjørene i 2016. Den foreløpige rapporten utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Etter at rapporten ble lagt frem, har det kommet mer statistikk og annet materiale, og utvalget har foretatt en oppdatering av rapporten fra 22. februar der dette er innarbeidet. Nytt materiale er blant annet statistikk over lønnsfordeling i 2015, lønn etter utdanning og lønnsutvikling for kvinner og menn. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2015 til 2016. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2016. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i mars/april til neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.
Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Nini Barth og Marius Scheele, Statistisk sentralbyrå, Ranjit Kaur, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Pål Skarsbak, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Svein Sjølie, Akademikerne, Bård Westbye, Virke og Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo, 1. april 2016

Ådne Cappelen leder

Statistisk sentralbyrå

Ann Lisbet Brathaug

Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland

Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit

Hovedorganisasjonen Virke

Grete A. Jarnæs

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Frank Emil Jøssund

Finansdepartementet

Torill Lødemel

Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo

Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug

Unio

Stein Reegård

Landsorganisasjonen i Norge

Helle Stensbak

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Per Kristian Sundnes

KS

Trond Teisberg

Akademikerne

Tormod Belgum, Arbeids- og sosialdepartementet, sekretariatsleder

Morten S. Henningsen, Arbeids- og sosialdepartementet

Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Brynjar Indahl, Finansdepartementet

Alma Kajtaz, Finansdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå

Til forsiden