Retningslinjer for statens lederlønnssystem

Til innholdsfortegnelse

3 Kontraktsamtalen

Som grunnlag for utfylling av kontraktens del II og kontraktens vedlegg, krav til stilling og resultater og lønn for kommende år, skal det gjennomføres en kontraktsamtale mellom lederen og overordnet. Det skal så langt det er mulig være en faktabasert og etterprøvbar sammenheng mellom resultatoppnåelsen i det foregående året og lønn for det kommende året. Lønn kan brukes som belønning ved god mål- og resultatoppnåelse foregående år, holdes uendret eller justeres ned der resultatene uteblir. Lønn som virkemiddel behandles i neste kapittel.

Kontraktsamtalen med resultatvurdering kan skje til ulike tidspunkter på året. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at samtalen finner sted i første halvår, med tilsvarende virkningstidspunkt. Partene vil da kunne nyttiggjøre seg

  • Virksomhetsplanen og tildelingsbrevet eller disponeringsskrivet for året, slik at det er mulig å utarbeide nye stillings- og resultatkrav som utgjør en helhet, sammen med hovedmålene i tildelingsbrevet eller disponeringsskrivet
  • Årsrapporten fra underliggende virksomheter

Kontraktsamtalen foregår mellom lederen og departementsråden, eventuelt mellom en ekspedisjonssjef med etatsstyringsansvar og etatslederen (og mellom departementsråden og statsråden).

Departementsråden har ansvar for at det foreligger et godt grunnlag for vurdering av mål- og resultatoppnåelse. Personal-/HR-funksjonen kan gi god støtte i dette arbeidet. For ledere i departementene anbefales det at departementsråden innhenter informasjon om egen og ekspedisjonssjefenes ledelse og måloppnåelse som grunnlag for vurderingen av egne ledere. Vedlegg 7 gir veiledende spørsmål i den sammenheng.

I vedlegg 5 og 6 (og 7) gis anbefalinger i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av kontraktsamtalen, samt en mal for dokumentasjon av samtalens innhold. Dokumentasjon av samtalen gir grunnlag for utfylling av kontraktens vedlegg om stillings- og resultatkrav. Da lønn skal fastsettes ut i fra faktabaserte og etterprøvbare kriterier, bygger veiledningene i vedleggene opp under dette.

Mangelfull eller svak innfrielse av stillings- og resultatkrav kan følges opp gjennom tiltak som

  • Tilbud om utviklingstiltak
  • Lavere lønnsnivå

Dersom avtalefestede krav til resultater ikke innfris, er vedkommende forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten eller pålegg om å stå til rette for spesielle oppdrag, se veiledningens kapittel 2.


Til dokumentets forside