Statens lederlønnssystem: Lønnsutvikling 2015

Ledere på statens lederlønnssystem (SLS) hadde en økning i gjennomsnittslønn på 2,9 prosent fra 31. desember 2014 til 31. desember 2015. Dette er innen rammene for en forsvarlig lønnsutvikling og i samsvar med frontfaget.

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Systemet omfatter blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene samt toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestere. I tillegg er også enkelte fagstillinger plassert på systemet, for eksempel advokater hos regjeringsadvokaten, assisterende riksadvokat med flere.

Ved sammenligning med tidligere års oversikter over lønnsutviklingen på SLS, er det viktig å være oppmerksom på følgende med hensyn til status pr 31.12.2015:
Med virkning fra 1. januar 2015 ble det innført en ny lønnsmodell i SLS. Hovedendringene fra den tidligere modellen består i at de tidligere fem hovedkategoriene, (som hver var inndelt i fire 4 delkategorier), ble erstattet av 5 lønnsintervaller uten noen indre inndeling i trinn. Samtidig ble den tidligere ordningen med individuelle tillegg (inntil 30 % av delkategorilønnen) avviklet. Det betyr at lederlønnen i den enkeltes kontrakt nå fastsettes som ett beløp, innenfor det lønnsintervallet (lønnsspennet) som gjelder for stillingen. Lønnsutviklingen for ledere på SLS skal over tid være på linje med frontfaget.

Endringen innebærer samtidig at KMD ikke lenger gjør noen sentral årlig justering av lederlønningene. Av den grunn bortfaller fra og med i år oversikten over fordeling mellom sentrale tillegg og lokale tillegg (det vil si lokal glidning), samt utviklingen for de individuelle tilleggene.

Pr. 31. desember 2015 var det registrert 267 stillinger i lederlønnssystemet, hvorav 4 var vakant på telletidspunktet. Det betyr at antallet stillinger på SLS er redusert med 22 stillinger siden 2014. I perioden 2014 – 2015 har det i tillegg vært mange vakanser, fungeringer og nytilsettinger på SLS. Slike forhold kan gi forholdsvis store utslag i gjennomsnittlig lønn, spesielt i sektorer med få ansatte på SLS. Dette gjelder spesielt for UDs vedkommende som ved utgangen av 2015 hadde 18 færre stillinger på SLS enn ved utgangen av 2014. Dette skyldes at UD inn til videre har overført alle utenriksstasjoner til Hovedtariffavtalen i staten (HTA).

Om utviklingen fra 2014 til 2015

Gjennomsnittlig kontraktsfestet lønn har økt med 2,9 prosent fra 1 204 557 pr. 31. desember 2014 til kr 1 239 604 pr. 31. desember 2015.

Ved beregning av totallønnsmassen og gjennomsnittlig lønn telles bare lønn for besatte stillinger pr 31.12. med. Dette er tilsvarende metode som Teknisk beregningsutvalg legger til grunn. KMDs oversikt over lønnsutviklingen på SLS baserer seg imidlertid på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31.12. Andre statistikker baserer seg ofte på utbetalt lønn, og kan dessuten ta utgangspunkt i andre telletidspunkt.

For tarifflønnede (HTA) var årslønnsveksten fra 2014 til 2015 på 2,8 prosent.

Oversikt over lønnsintervallene som ble innført med virkning fra 01.01.2015

IntervallLavesteHøyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-områdeGj.snittlig lønnFordeling kategori    Høyeste lønnLaveste lønn
    A B C D E    
ASD 1 281 923 3 4 4 1 1 1 850 000 1 128 500
BLD 1 198 409 2 7 1 1   1 439 000 1 080 000
FIN 1 433 464   3 5   2 1 670 000 1 053 000
FD 1 242 023   12 6 1 1 1 493 000 1 117 700
HOD 1 305 639   2 7 1 3 1 547 400 1 196 000
JD 1 135 197 22 13 12 3 2 1 626 337 900 000
KLD 1 222 578 1 6 1 1   1 423 200 1 064 200
KMD 1 200 111 2 10 22 1 1 1 484 000 1 100 000
KUD 1 211 630 3 4 1 1   1 419 166 1 115 322
KD 1 301 322   9 4 3   1 638 300 1 128 000
LMD 1 188 250   6 1 1   1 369 000 1 099 000
NFD 1 225 638   11 2 2   1 434 000 1 082 000
OED 1 279 714   3 2 2   1 514 000 1 040 000
SD 1 295 412   7 7 2 1 1 697 000 1 174 000
SMK 1 396 443   2 5 1 2 1 716 985 1 220 080
UD* 1 408 965   3 7 2 1 1 606 000 1 069 000

Kilde: KMDs oversikt over ledere i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2015.

* Gjennomsnittstallene for UD er beregnet på grunnlag av 18 færre stillinger enn i 2014.  Gjennomsnittslønnen ble ved en feil først oppgitt som 1 232 462.

Oversikt per departement

Dep.Gj.snittlig lønnFordeling kategori    Høyeste lønnLaveste lønn
    A B C D E    
ASD 1 193 614 2 3 1 1   1 456 500 1 128 500
BLD 1 198 250   5   1   1 423 500 1 118 000
FIN 1 468 500   2 2 2 1 1 670 000 1 301 000
FD 1 210 000   5 1 1   1 416 000 1 117 700
HOD 1 295 213     7 1   1 547 400 1 214 000
JD 1 222 075 1 5 4   1 1 626 337 900 000
KLD 1 181 300 1 4   1   1 423 200 1 064 200
KMD 1 191 455 2 8     1 1 468 000 1 143 000
KUD 1 206 590 3 3 1 1   1 419 166 1 115 322
KD 1 285 875   6 1 1   1 536 000 1 145 000
LMD 1 158 500   5   1   1 341 000 1 099 000
NFD 1 223 722   7   2   1 434 000 1 119 000
OED 1 212 400   3 1 1   1 327 000 1 040 000
SD 1 235 167   5   1   1 430 000 1 174 000
SMK 1 454 441     3 1 1 1 716 985 1 264 168
UD 1 230 167   3 6 2 1 1 606 000 1 069 000

Kilde: KMDs oversikt over ledere i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2015.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Som nevnt innledningsvis har det fra 2014 til 2015 skjedd en forholdsvis stor endring i antallet stillinger på SLS. Det har primært ført til en reduksjon av stillinger i intervallene A og B. Hovedvekten av stillingene er likevel fortsatt innplassert i intervall B med 39 prosent.
OBS: I denne oversikten telles også vakante stillinger med.

Intervall2014 2015 
  Antall Prosent Antall Prosent
A 40 14 % 33 12 %
B 123 43 % 104 39 %
C 87 30 % 88 33 %
D 28 10 % 28 10 %
E 11 4 % 14 5 %
Sum 289 100 % 267 100 %