Statens lederlønnssystem: Lønnsutvikling i 2018

I perioden 31.12.2017 – 31.12.2018 økte gjennomsnittlig årslønn på SLS med 2,8 prosent.

Over tid skal lønnsutviklingen for SLS være på linje med frontfaget. Økningen i 2018 er om lag på nivå med frontfagsnormen og Hovedtariffavtalen i staten (HTA). For tarifflønnede (HTA) var årslønnsveksten fra 2017 til 2018 på 2,7 prosent for staten som helhet.

Generelt om hvilke ansatte som er på SLS

SLS er ikke et rent toppledersystem. Kun om lag halvparten av topplederstillingene i staten er på på SLS. Det betyr at de øvrige om lag 100 topplederne i staten er lønnet på Hovedtariffavtalen i staten (HTA).
SLS omfatter mange assisterende ledere, regionledere og noen fagstillinger. Det er flere såkalte "nivå 2 ledere" på SLS enn det er toppledere. Herunder utgjør assisterende departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene den største enkeltgruppen "nivå 2 ledere", med noe over 100 stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstatistikk for staten. Topplederstatistikken i TBU bygger m.a.o. på et annet utvalg enn SLS. Tallene for SLS og TBUs topplederstatistikk må derfor ikke forveksles.

Om målemetode for lønnsutvikling

Fra og med 2015 foretar ikke KMD noen sentral årlig justering av leder-lønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater.

Lønnsutviklingen for SLS måles av KMD pr 31.12. hvert år, og oppgis som prosentvis endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger fra ett år til det neste. Målingen baserer seg på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember.

Ved målingen tas det ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS. I tillegg blir stillinger som står vakant pr 31.12., eller som eventuelt er besatt med en fungerende som lønnes på Hovedtariffavtalen (HTA), ikke tatt med i måling av gjennomsnittslønnen. Det justeres heller ikke for manglende opplysninger eller virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer o.l. i løpet av året. Slike variasjoner kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år, men målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) følger samme metode.

Om lønnsmodellen på SLS

Den enkelte stilling på SLS er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger. Departementene kan selv flytte stillinger mellom intervallene.

De gjeldende lønnsintervallene ble innført pr 1. januar 2015, og har ikke blitt justert senere.

Intervall Laveste Høyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Om utviklingen på SLS fra 2017 til 2018

Per 31.12.2018 var det 242 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS). Dette er en reduksjon på 3 stillinger fra 2017. I hovedsak på grunn av endringer i avdelingsstrukturen i departementene.

Pr 31.12.2017 var gjennomsnittlig lønn på SLS kr 1 331 018. Pr 31.12.2018 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 368 839. Dette utgjør en økning på 2,8 prosent.

For tarifflønnede (HTA) var årslønnsveksten fra 2017 til 2018 på 2,7 prosent for staten som helhet.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

   

ASD

1 398 675

 

6

4

1

 

1 900 000

1 245 000

BLD

1 277 111

1

6

1

1

 

1 620 000

1 135 000

FD

1 363 691

 

13

7

1

1

1 674 520

1 200 000

FIN

1 573 929

 

1

5

6

2

1 830 000

1 255 000

HOD

1 400 691

 

5

7

2

3

1 681 610

1 279 554

JD

1 328 828

A

17

14

5

2

1 731 400

1 100 000

KD

1 396 830

 

9

6

3

 

1 771 500

1 200 000

KLD

1 320 245

1

7

1

1

 

1 566 208

1 141 800

KMD

1 284 036

 

9

24

 

1

1 587 000

1 158 000

KUD

1 346 073

 

5

1

1

 

1 528 678

1 249 280

LMD

1 287 857

 

5

1

1

 

1 470 000

1 200 000

NFD

1 345 059

 

11

3

3

 

1 686 000

1 150 000

OED

1 432 143

 

 

5

2

 

1 636 000

1 275 000

SD

1 406 018

 

6

5

2

1

1 830 700

1 241 100

SMK

1 525 346

 

1

5

 

2

1 850 800

1 352 414

UD

1 235 667

 

 

10

1

1

1 730 000

1 121 000

Oversikt per departement:

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

 

 

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 313 317

 

4

1

1

 

1 554 200

1 245 000

BLD

1 258 800

 

4

 

1

 

1 410 000

1 205 000

FD

1 324 580

 

5

2

1

 

1 608 820

1 200 000

FIN

1 548 333

 

1

3

4

1

1 830 000

1 255 000

HOD

1 382 211

 

2

7

 

1

1 681 610

1 283 750

JD

1 383 496

1

6

4

 

1

1 720 000

1 100 000

KD

1 361 977

 

7

1

1

 

1 561 404

1 300 000

KLD

1 306 005

1

4

 

1

 

1 566 208

1 187 185

KMD

1 287 600

 

7

2

 

1

1 587 000

1 235 000

KUD

1 342 799

 

4

1

1

 

1 528 678

1 249 280

LMD

1 252 000

 

3

 

1

 

1 445 000

1 200 000

NFD

1 314 667

 

6

1

2

 

1 650 000

1 150 000

OED

1 424 000

 

 

4

1

 

1 636 000

1 275 000

SD

1 309 608

 

5

 

1

 

1 430 000

1 241 100

SMK

1 551 676

 

 

3

 

1

1 850 800

1 440000

UD

1 224 636

 

 

9

1

1

1 730 000

1 090 000

Kilde: KMDs oversikt over ansatte i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2018.

Fordeling av kontrakter på intervaller

I denne oversikten telles også vakante stillinger med.

Intervall

2017

2018

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

A

5

2%

3

1%

B

100

41%

98

40%

C

96

39 %

97

40%

D

30

12%

30

12%

E

14

6%

14

6%

Sum

245

100%

242

100%