Statens lederlønnssystem: Lønnsutvikling i 2019

I perioden 31.12.2018 – 31.12.2019 økte gjennomsnittlig årslønn på SLS med 3,6 prosent.

Over tid skal lønnsutviklingen for SLS være på linje med frontfaget. Økningen i 2018 er noe over frontfagsnormen, men samtidig noe under Hovedtariffavtalen i staten (HTA). For tarifflønnede (HTA) var årslønnsveksten fra 2018 til 2019 på 3,8 prosent for staten som helhet.

Generelt om hvilke ansatte som er på SLS

SLS er ikke et rent toppledersystem. Kun om lag halvparten av topplederstillingene i staten er på SLS. Det betyr at de øvrige om lag 100 topplederne i staten er lønnet på Hovedtariffavtalen i staten (HTA).

SLS omfatter mange assisterende ledere, regionledere og noen fagstillinger. Det er flere såkalte "nivå 2 ledere" på SLS enn det er toppledere. Herunder utgjør assisterende departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene den største enkeltgruppen "nivå 2 ledere", med noe over 100 stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstatistikk for staten. Topplederstatistikken i TBU bygger således på et annet utvalg stillinger, og et annet tallgrunnlag, enn SLS. Tallene for SLS og TBUs topplederstatistikk må derfor ikke forveksles.

Om målemetode for lønnsutvikling

Lønnsutviklingen for SLS måles av KMD pr. 31.12. hvert år og baserer seg på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember. Målingen oppgis som prosentvis endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger fra ett år til det neste.

Ved målingen tas det ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS. I tillegg blir stillinger som står vakant pr 31.12., eller som eventuelt er besatt med en fungerende som lønnes på Hovedtariffavtalen (HTA), ikke tatt med i måling av gjennomsnittslønnen. Det justeres heller ikke for manglende opplysninger, virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer o.l. i løpet av året. Slike variasjoner kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år. Målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) følger samme metode.

Om lønnsmodellen på SLS

Fra og med 2015 foretar ikke KMD noen sentral årlig justering av lederlønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater.

Den enkelte stilling på SLS er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger. Departementene kan selv flytte stillinger mellom intervallene.

De gjeldende lønnsintervallene ble innført pr 1. januar 2015, og har ikke blitt justert senere.

Intervall Laveste Høyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Om utviklingen på SLS fra 2018 til 2019

Per 31.12.2019 var det 235 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS). Dette er en reduksjon på 7 fra 2018. I hovedsak skyldes dette omstruktureringen av fylkesmannsapparatet, men også innen Vegvesenet og i avdelingsstrukturen i departementene.

Per 31.12.2018 var gjennomsnittlig avtalt lønn på SLS kr 1 368 839. Pr 31.12.2019 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 418 609. Dette utgjør en økning på 3,6 prosent.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

 

 

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 443 817

 

6

3

2

 1

1 955 800

1 290 000

BFD

1 333 875

1

5

1

1

 

1 660 000

1 225 000

FD

1 405 469

 

14

8

1

1

1 728 105

 1 258 400

FIN

1 625 071

 

1

5

6

2

1 885 000

1 310 000

HOD

1 451 120

 

5

7

2

3

1 735 421

1 318 500

JD

1 435 468

 

11

18

5

2

2 000 000

1 129 700

KD

1 420 474

 

8

5

3

 

1 650 000

1 238 000

KLD

1 366 400

1

7

1

1

 

1 617 000

1 180 000

KMD

1 343 557

 

11

6

10 

1

1 750 000

1 195 000

KUD

1 381 960

 

6

1

1

 

1 588 678

1 290 000

LMD

1 340 714

 

5

1

1

 

1 495 000

1 240 000

NFD

1 382 556

 

8

7

3

 

1 700 000

1 220 000

OED

1 488 143

 

 

5

2

 

1 600 000

1 315 000

SD

1 458 764

 

5

3

2

1

1 950 000

1 315 050

SMK

1 576 472

 

1

5

 

2

1 910 026

1 395 691

UD

1 300 077

 

 

10

2

1

1 703 000

1 187 000

Oversikt per departement:

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

 

 

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 357 000

 

4

1

1

 

1 604 000

1 290 000

BFD

1 305 200

 

4

 

1

 

1 470 000

1 241 000

FD

1 365 081

 

6

2

1

 

1 660 302

1 258 400

FIN

1 597 778

 

1

3

4

1

1 885 000

1 310 000

HOD

1 432 087

 

2

7

 

1

1 735 421

1 354 500

JD

1 435 879

 

3

7

 

1

1 766 440

1 129 700

KD

1 386 054

 

7

 

1

 

1 611 369

1 300 000

KLD

1 352 500

1

4

 

1

 

1 617 000

1 234 000

KMD

1 331 556

 

8

c

 

1

1 643 000

1 274 000

KUD

1 391 113

 

4

1

1

 

1 588 678

1 290 000

LMD

1 294 000

 

4

 

1

 

1 495 000

1 240 000

NFD

1 352 600

 

6

2

2

 

1 686 000

1 222 000

OED

1 453 400

 

 

4

1

 

1 600 000

1 315 000

SD

1 362 383

 

5

 

1

 

1 500 000

1 315 050

SMK

1 605 960

 

 

3

 

1

1 910 026

1 504 605

UD

1 295 333

 

 

9

2

1

1 703 000

1 187 000

Kilde: KMDs oversikt over ansatte i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2019.

Fordeling av kontrakter på intervaller

I denne oversikten telles også vakante stillinger med.

Intervall

2018

2019

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

A

3

1%

2

1%

B

98

40%

91

39%

C

97

40 %

86

37%

D

30

12%

42

18%

E

14

6%

14

6%

Sum

242

100%

235

100%