Statens lederlønnssystem (SLS): Lønnsutvikling i 2021

I perioden 31.12.2020 – 31.12.2021 økte gjennomsnittlig årslønn på SLS med 2,9 prosent.

Økningen er høyere enn målet om en forventet lønnsvekst i 2021 innen rammen av frontfaget på om lag 2,7 prosent. Lønnsutviklingen for ledere på SLS skal over tid være på linje med frontfaget, og  sett i sammenheng med utviklingen de siste fem år er lønnsutviklingen tilnærmet lik.

Generelt om hvilke ansatte som er på SLS

SLS er ikke et rent toppledersystem. Kun om lag halvparten av topplederstillingene i staten er på på SLS. Det betyr at de øvrige om lag 100 topplederne i staten er lønnet på Hovedtariffavtalen i staten (HTA).

SLS omfatter mange assisterende ledere og noen fagstillinger. Det er flere såkalte «nivå 2-ledere» på SLS enn det er toppledere. Herunder utgjør assisterende departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene den største enkeltgruppen «nivå 2-ledere», med noe over 100 stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstatistikk for staten. Topplederstatistikken i TBU bygger således på et annet utvalg stillinger, og et annet tallgrunnlag, enn SLS. Tallene for SLS og TBUs topplederstatistikk må derfor ikke forveksles.

Om målemetode for lønnsutvikling

Lønnsutviklingen for SLS måles av KDD pr 31.12. hvert år og baserer seg på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember. Målingen oppgis som prosentvis endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger fra ett år til det neste.

Ved målingen tas det ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS. I tillegg blir stillinger som står vakant pr. 31.12., eller som eventuelt er besatt med en fungerende som lønnes på hovedtariffavtalene i staten (HTA), ikke tatt med i måling av gjennomsnittslønnen. Det justeres heller ikke for manglende opplysninger, virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer eller lignende i løpet av året. Slike variasjoner kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år. Målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. TBU følger samme metode.

Om lønnsmodellen på SLS

Fra og med 2015 foretar ikke KDD noen sentral årlig justering av lederlønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater.

Den enkelte stilling på SLS er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger. Departementene kan selv flytte stillinger mellom intervallene.

De gjeldende lønnsintervallene ble innført per 1. januar 2015, og har ikke blitt justert siden.

Intervall Laveste Høyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Om utviklingen på SLS fra 2020 til 2021

Per 31.12.2021 var det 234 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS). Dette er like mange som i 2020, men ti av disse sto vakante per 2021 mot kun fire året før.

Per 31.12.2020 var gjennomsnittlig avtalt lønn på SLS kr 1 441 787. Pr 31.12.2021 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 483 934. Dette utgjør en økning på 2,9 (2,92) prosent.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

 

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 487 698

0

8

3

2

1

2 000 000

1 296 020

BFD

1 392 000

0

5

1

2

0

1 720 000

1 255 000

FD

1 435 350

0

12

6

2

1

1 757 483

1 295 691

FIN

1 697 857

0

1

6

5

2

1 980 000

1 400 000

HOD

1 523 406

0

2

8

2

3

1 848 000

1 365 000

JD

1 495 210

0

8

15

10

2

2 000 000

1 230 000

KD

1 503 517

0

5

5

3

0

1 817 790

1 340 000

KLD

1 448 700

0

4

4

2

0

1 686 000

1 260 000

KMD

1 405 766

0

9

8

10

1

1 807 000

1 280 000

KUD

1 463 805

0

4

1

1

0

1 659 309

1 347 352

LMD

1 409 861

0

5

1

1

0

1 667 030

1 290 000

NFD

1 476 971

0

8

6

2

1

2 500 000

1 246 000

OED

1 543 143

0

0

4

3

0

1 671 000

1 373 000

SD

1 504 738

0

4

3

2

1

2 000 000

1 350 000

SMK

1 692 128

0

0

4

0

2

1 994 943

1 527 000

UD

1 398 846

0

0

10

2

1

1 779 000

1 270 000

Oversikt per departement:

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

   

ASD

1 406 112

0

5

1

1

0

1 647 308

1 296 020

BFD

1 351 200

0

4

0

1

0

1 540 000

1 255 000

FD

1 448 367

0

4

2

2

0

1 746 609

1 300 000

FIN

1 672 444

0

1

4

3

1

1 980 000

1 400 000

HOD

1 497 716

0

0

7

0

1

1 848 000

1 415 000

JD

1 494 328

0

0

4

5

1

1 814 496

1 300 000

KD

1 437 056

0

5

1

1

0

1 681 354

1 340 000

KLD

1 413 167

0

4

1

1

0

1 686 000

1 260 000

KMD

1 383 100

0

7

2

0

1

1 697 000

1 322 000

KUD

1 463 073

0

3

1

1

0

1 659 309

1 347 352

LMD

1 364 000

0

4

0

1

0

1 580 000

1 290 000

NFD

1 409 250

0

6

2

2

0

1 766 000

1 246 000

OED

1 497 600

0

0

4

1

0

1 671 000

1 373 000

SD

1 419 100

0

4

1

1

0

1 563 500

1 350 000

SMK

1 666 235

0

0

3

0

1

1 994 943

1 527 000

UD

1 393 583

0

0

9

2

1

1 779 000

1 270 000

Kilde: KDDs oversikt over ansatte i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2021.