Statens lederlønnssystem: lønnsutvikling i 2017

Per 31.12.2017 var det 245 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS).

SLS omfatter ikke bare toppledere, men også mange assisterende ledere, region-ledere og noen fagstillinger. Videre er kun om lag halvparten av toppleder-stillingene i staten er plassert på SLS, de øvrige er lønnet på Hovedtariffavtalen i staten (HTA), og er dermed ikke omfattet i disse tallene. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstastitikk for staten, dvs. uavhengig av om lederen er lønnet på SLS eller HTA. Topplederstatistikken i TBU bygger m.a.o. på et annet utvalg enn SLS.

Lønnsutviklingen for SLS måles konsekvent som endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger, fra et år til det neste. I den sammenheng tas ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS, vakanser, fungerende som lønnes på Hovedtariffavtalen (HTA) og som ikke telles med på SLS, manglende opplysninger eller virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer ol i løpet av året. Det kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år, men målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) følger samme metode.

Med dette som prinsipp øker gjennomsnittlig lønn på SLS med 2,5 prosent, målt fra 31.12.2016 til 31.12.2017. Dette er så vidt over frontfagsrammen som var 2,4 prosent for 2017. Lønnsutviklingen for ledere på SLS skal over tid være på linje med frontfaget. Sett i lys av senere strukturendringer i sammensetningen på SLS, særlig konsekvensene av politireformen, er utviklingen likevel tilfredsstillende.

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Systemet omfatter blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene samt toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestere. I tillegg er også enkelte fagstillinger plassert på systemet, for eksempel advokater hos regjeringsadvokaten, assisterende riksadvokat med flere.
Fra og med 2015 foretar ikke KMD noen sentral årlig justering av lederlønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres nå av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater. Den enkelte stilling er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger.

Oversikt over lønnsintervallene som ble innført med virkning fra 01.01.2015

Intervall Laveste Høyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Det enkelte departement kan også selv flytte stillinger mellom intervallene.

Om utviklingen fra 2016 til 2017

Ved beregning av gjennomsnittlig lønn telles bare lønn for besatte stillinger pr 31. desember. med. Dette er tilsvarende metode som Teknisk beregningsutvalg legger til grunn. KMDs oversikt over lønnsutviklingen på SLS baserer seg imidlertid på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember. Andre statistikker, herunder TBU, baserer seg på utbetalt lønn, og kan dessuten ta utgangspunkt i andre telletidspunkt.

Per 31. desember 2017 var det registrert 245 stillinger i lederlønnssystemet. På samme tidspunkt i 2016 var antallet 248. I løpet av 2016 har altså antallet på SLS blitt redusert med 3 stillinger, i hovedsak som følge av sammenslåing av avdelinger i ulike virksomheter.

Pr 31.12.2016 var gjennomsnittlig lønn på SLS kr 1 298 867. Pr 31.12.2017 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 331 018 noe som utgjør en økning på 2,5 prosent.

For tarifflønnede (HTA) var årslønnsveksten fra 2016 til 2017 på 2,3 prosent for staten som helhet.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

   

ASD

1 360 733

1

5

4

1

1

1 900 000

1 210 700

BLD

1 243 778

2

5

1

1

 

1 565 000

1 068 000

FD

1 319 005

 

12

8

1

1

1 590 000

1 140 000

FIN

1 540 417

 

1

4

5

2

1 800 000

1 200 000

HOD

1 367 569

 

4

7

2

3

1 637 400

1 250 000

JD

1 338 612

1

16

14

5

2

1 704 300

979 900

KD

1 348 453

 

8

5

3

 

1 723 300

1 077 400

KLD

1 307 296

1

6

1

1

 

1 520 591

1 147 039

KMD

1 246 989

 

9

24

 

1

1 546 000

1 126 000

KUD

1 309 409

 

5

1

1

 

1 474 730

1 220 000

LMD

1 252 857

 

5

1

1

 

1 435 000

1 165 000

NFD

1 289 706

 

13

2

3

 

1 640 000

1 138 000

OED

1 409 071

 

3

2

2

 

1 610 000

1 127 500

SD

1 383 222

 

7

7

2

1

1 780 700

1 207 300

SMK

1 489 192

 

1

5

 

2

1 800 389

1 315 578

UD

1 226 636

 

 

10

2

1

1 683 000

1 090 000

Oversikt per departement

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

 

 

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 272 250

1

3

1

1

 

1 510 400

1 210 700

BLD

1 235 200

 

4

 

1

 

1 390 000

1 178 000

FD

1 282 588

 

5

2

1

 

1 565 000

1 140 000

FIN

1 523 750

 

1

3

3

1

1 800 000

1 200 000

HOD

1 353 689

 

 

7

1

1

1 637 400

1 250 000

JD

1 316 010

1

5

4

 

1

1 704 300

979 900

KD

1 315 038

 

6

1

1

 

1 536 000

1 077 400

KLD

1 260 180

1

4

 

1

 

1 520 591

1 147 039

KMD

1 251 000

 

7

 2

 

1

1 546 000

1 196 000

KUD

1 308 858

 

4

1

1

 

1 474 730

1 249 280

LMD

1 218 000

 

4

 

1

 

1 410 000

1 165 000

NFD

1 272 750

 

8

 

2

 

1 552 000

1 152 000

OED

1 357 900

 

3

1

1

 

1 591 000

1 127 500

SD

1 280 425

 

5

 

1

 

1 430 000

1 207 300

SMK

1 520 197

 

 

3

 

1

1 800 389

1 418 240

UD

1 217 300

 

 

9

2

1

1 683 000

1 090 000

Kilde: KMDs oversikt over ledere i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2017.

Fordeling av kontrakter på intervaller

I denne oversikten telles også vakante stillinger med.

Intervall

2016

2017

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

A

8

3 %

5

2 %

B

103

41 %

100

41 %

C

93

38 %

96

39 %

D

30

12 %

30

12 %

E

14

6 %

14

6 %

Sum

248

100 %

245

100 %