Statens lederlønnssystem (SLS): Lønnsutvikling i 2020

I perioden 31.12.2019 – 31.12.2020 økte gjennomsnittlig årslønn på SLS med 1,6 prosent.

Over tid skal lønnsutviklingen for SLS være på linje med frontfaget. Økningen i 2020 er på linje med frontfagsrammen.

Generelt om hvilke ansatte som er på SLS

SLS er ikke et rent toppledersystem. Kun om lag halvparten av topplederstillingene i staten er på SLS. Det betyr at de øvrige om lag 100 topplederne i staten er lønnet på Hovedtariffavtalen i staten (HTA).

SLS omfatter mange assisterende ledere, regionledere og noen fagstillinger. Det er flere såkalte "nivå 2 ledere" på SLS enn det er toppledere. Herunder utgjør assisterende departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene den største enkeltgruppen "nivå 2 ledere", med noe over 100 stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstatistikk for staten. Topplederstatistikken i TBU bygger således på et annet utvalg stillinger, og et annet tallgrunnlag, enn SLS. Tallene for SLS og TBUs topplederstatistikk må derfor ikke forveksles.

Om målemetode for lønnsutvikling

Lønnsutviklingen for SLS måles av KMD pr. 31.12. hvert år og baserer seg på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember. Målingen oppgis som prosentvis endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger fra ett år til det neste.

Ved målingen tas det ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS. I tillegg blir stillinger som står vakant pr 31.12., eller som eventuelt er besatt med en fungerende som lønnes på Hovedtariffavtalen (HTA), ikke tatt med i måling av gjennomsnittslønnen. Det justeres heller ikke for manglende opplysninger, virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer o.l. i løpet av året. Slike variasjoner kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år. Målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) følger samme metode.

Om lønnsmodellen på SLS

Fra og med 2015 foretar ikke KMD noen sentral årlig justering av lederlønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater.

Den enkelte stilling på SLS er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger. Departementene kan selv flytte stillinger mellom intervallene.

De gjeldende lønnsintervallene ble innført pr 1. januar 2015, og har ikke blitt justert senere.

Intervall Laveste Høyeste
A 800 000 1 200 000
B 900 000 1 400 000
C 1 000 000 1 600 000
D 1 100 000 1 800 000
E 1 200 000 2 000 000

Om utviklingen på SLS fra 2019 til 2020

Per 31.12.2020 var det 234 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS). Dette er en reduksjon på 1 fra 2019. Endringene i avgang og tilgang er større, men i sum er antallet stillinger minimalt endret fra 2019.

Pr 31.12.2019 var gjennomsnittlig avtalt lønn på SLS kr 1 418 609. Pr 31.12.2020 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 441 787. Dette utgjør en økning på 1,6 (1,63) prosent.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

 

 

ASD

1 459 667

0

6

3

2

1

1 950 000

1 260 000

BFD

1 356 375

0

5

1

2

0

1 680 000

1 261 000

FD

1 436 278

0

5

16

0

2

1 757 483

1 279 793

FIN

1 650 571

0

2

5

5

2

1 930 000

1 358 000

HOD

1 450 164

0

6

8

2

3

1 761 452

1 128 800

JD

1 458 178

0

11

18

5

2

2 000 000

1 129 700

KD

1 445 823

0

8

5

3

0

1 770 000

1 257 808

KLD

1 410 300

0

6

2

2

0

1 640 000

1 225 000

KMD

1 363 020

0

9

8

10

1

1 767 515

1 206 960

KUD

1 402 148

0

6

1

1

0

1 615 685

1 296 675

LMD

1 372 719

0

5

1

1

0

1 617 030

1 260 000

NFD

1 408 267

0

10

7

3

0

1 720 000

1 246 000

OED

1 502 571

0

0

5

2

0

1 627 000

1 337 000

SD

1 479 258

0

4

4

2

1

1 983 150

1 328 200

SMK

1 650 600

0

4

0

0

2

1 942 496

1 504 605

UD

1 336 231

0

0

10

2

1

1 732 000

1 207 000

Oversikt per departement:

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

   

ASD

1 369 833

0

4

1

1

0

1 604 000

1 290 000

BFD

1 317 200

0

4

0

1

0

1 470 000

1 261 000

FD

1 404 161

0

0

7

0

1

1 689 994

1 279 793

FIN

1 623 889

0

2

3

3

1

1 930 000

1 358 000

HOD

1 419 410

0

3

7

0

1

1 761 452

1 128 800

JD

1 445 829

0

3

7

0

1

1 766 440

1 129 700

KD

1 402 020

0

7

0

1

0

1 637 151

1 320 800

KLD

1 374 167

0

0

0

1

0

1 640 000

1 225 000

KMD

1 343 845

0

7

2

0

1

1 659 444

1 286 751

KUD

1 410 355

0

4

1

1

0

1 615 685

1 296 675

LMD

1 329 000

0

4

0

1

0

1 540 000

1 260 000

NFD

1 381 400

0

7

2

2

0

1 717 000

1 246 000

OED

1 458 200

0

0

4

1

0

1 627 000

1 337 000

SD

1 382 383

0

4

1

1

0

1 522 500

1 328 200

SMK

1 626 867

0

0

3

0

1

1 942 496

1 504 605

UD

1 328 917

0

0

9

2

1

1 732 000

1 207 000

Kilde: KMDs oversikt over ansatte i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2020.