Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 53 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om ­omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av ­alkoholholdig drikk)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen foreslås endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. for å oppheve forbudet mot privatimport av alkoholholdig drikk og for å innføre en ny kontrollordning ved privat innførsel av slike drikker.

Det foreslås at privat innførsel av alkoholholdig drikk blir tillatt. Dette innebærer at privatpersoner kan innføre alkoholholdig drikk på samme måte som andre varer, og at de har et ansvar for å betale nødvendige avgifter. For å sikre en forsvarlig utlevering, blant annet en kontroll av mottakers alder, og at det foreligger en reell privat innførsel, foreslås flere endringer i alkoholregelverket. Det foreslås herunder nye bestemmelser som skal hindre at det, under dekke av å være privatimport, opprettes ulike ordninger som i realiteten innebærer salgsvirksomhet i Norge i strid med Vinmonopolets enerett til salg av alkoholsterke drikker i Norge.

De foreslåtte endringene har utgangspunkt i alkohollovens formål som er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære.

1.2 Proposisjonens oppbygging

I kapittel 2 gis en oversikt over bakgrunnen for lovforslaget, herunder informasjon om høringen. I kapittel 3 gis en oversikt over privatimport i Sverige og Finland. Begge disse landene har detaljsalgsmonopol og har tillatt privat innførsel av alkoholholdig drikk.

I høringsnotatet ble det gitt en detaljert oversikt over gjeldende rett og praksis i forbindelse med innførsel av alkoholholdig drikk. I denne proposisjonen gås det ikke inn på gjeldende regelverk og praksis i samme omfang. Gjeldende rett og praksis vil omtales fortløpende i den grad det anses nødvendig for å få fram et helhetlig bilde av bakgrunnen for og virkningen av de foreslåtte regelverksendringene.

I kapittel 4 omtales forslaget om å oppheve forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk, herunder virkeområdet for opphevelsen av forbudet. En vurdering av hva som ligger i begrepet privat innførsel og skillet mot næringsvirksomhet i strid med detaljsalgsmonopolet og bevillingsordningen, gis i kapittel 5. I kapittel 6 omtales noen forhold som er viktig for vurderingen av hvilke ordninger som skal erstatte privatimportforbudet, bl.a. omtales forholdet mellom den nye kontrollordningen og EØS-avtalens bestemmelser.

I kapittel 7 og 8 vurderes nye ordninger og krav ved innførsel av alkoholholdig drikk ved forsendelse (krav ved utleveringssituasjonen), herunder foreslås en registreringsordning for virksomheter som skal utlevere alkoholholdig drikk. Hvilken myndighet som skal ha ansvar for den foreslåtte registreringsordningen for utleveringsvirksom­heter og tilsyn med privatimportordingen, vurderes i kapittel 9.

Forholdet til reklamereglene for alkoholholdig drikk, nærmere om avgiftsbetaling og reaksjoner ved brudd på bestemmelsene om privat innførsel av alkoholholdig drikk omtales i henholdsvis kapittel 10, 11 og 12.

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene i utredningen er omtalt i kapittel 13. I kapittel 14 er det tatt inn spesialmerknader til lovendringsforslagene.

Til dokumentets forside