Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

 • lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eige­domsskatt til kommunane

 • lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleums­forekomster m.v.

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

 • lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

 • lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

 • lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekte­skap

 • lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven)

 • lov om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helse­personell m.v. (helsepersonelloven)

 • lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offent­lige anskaffelser

 • lov om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om person­navn (navneloven)

 • lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.

 • lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

 • lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tviste­loven)

 • lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

 • lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

 • lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

 • lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

 • lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

 • lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven)

 • lov om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

 • lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

 • lov om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven)

 • lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.

 • lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

 • lov om endring i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

 • lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet