Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjer ein følgjande endringar:

I

§ 24-1 første ledd skal lyde:

For et medlem som etter skatteloven anses for å være bosatt i Norge, fastsettes den pensjonsgivende inntekten, trygdeavgiften og pensjonspoengene av det skattekontor som fastsetterskatten for vedkommende inntektsår.

§ 24-1 tredje ledd første punktum skal lyde:

Når det gjelder lønn fra statentil medlem som er norsk statsborger, ansatt i den norske stats tjenesteog bosatt i utlandet etter skatteloven, fastsettes den pensjonsgivendeinntekten, trygdeavgiften og pensjonspoengene av det skattekontorsom departementet bestemmer.

§ 24-1 fjerde ledd skal lyde:

For inntekt som er skattepliktig etter skatteloven § 2-3,petroleumsskatteloven eller artistskatteloven fastsettes den pensjonsgivendeinntekten, trygdeavgiften og pensjonspoengene av det skattekontorsom departementet bestemmer. Det samme gjelder for et medlem somikke er skattepliktig til Norge, når medlemmet er bosatti utlandet og er ansatt på norskregistrert skip eller på etutenlandsregistrert skip leid av et norsk rederi som har ansvaretfor bemanning og utrustning (bareboat-befraktet skip).

§ 24-4 annet ledd skal lyde:

Dersom arbeidsgiveren ikke gir beregningsoppgave etter § 24-3 første ledd, eller gir en uriktig eller ufullstendig oppgave, kan skattekontoret fastsette avgiften.

II

Endringane under I gjeld frå den tid Kongen fastset. Dei einskilde føresegnene kan setjast i verk til ulik tid. Departementet kan gje overgangsføresegner.

Til forsida av dokumentet