Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjer ein følgjande endringar:

I

§ 3-2 andre punktum blir oppheva.

§ 3-4 femte ledd siste punktum blir oppheva.

§ 4-12 fjerde ledd bokstav d skal lyde:

d. ved forskrift gi bestemmelser om samordning av verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper mellom forskjelligeskattekontorer .

§ 6-50 tredje ledd skal lyde:

(3) Ved grove brudd på vilkårene kan skattekontoret for en periode på inntil tre år frata mottaker retten til å motta gaver med fradragsrett etter denne paragraf.

§ 8-3 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Erklæring fra banken om at skattekontoret vil få skriftlig underretning når det skjer bevegelse på kontoen eller innskuddet stilles som sikkerhet for gjeld, må vedlegges selvangivelsen.

§ 8-17 andre ledd siste punktum skal lyde:

Krav til sikkerhetsstillelsens omfang og varighet fastsettes av skattekontoret .

§ 8-17 tredje ledd tredje punktum skal lyde:

Skattekontoret kan forlenge fristen for retting dersom selskapet godtgjør at det vil medføre særlige ulemper å rette bruddet innen fristen.

§ 10-13 første ledd andre punktum skal lyde:

Skatteberegningen skjer ved det skattekontoret departementetbestemmer.

§ 10-34 andre ledd skal lyde:

(2) Når det har skjedd en slik omfordeling skal selskapet uten ugrunnet opphold, og senest ved utgangen av omfordelingsåret, sende melding om omfordelingen til skattekontoret. Dette gjelder likevel ikke selskap som omfattes av ligningsloven § 6-11 nr. 1-3. Departementet kan gi nærmere regler om omfordelingsmelding etter denne bestemmelse.

II

§ 5-15 første ledd bokstav e nr. 2 vert oppheva.

§ 5-15 første ledd bokstav e nr. 3 blir nr. 2.

§ 5-40 fjerde ledd skal lyde:

(4) Dersom utbetaling fra individuell pensjonsavtale eller fripolise utgått fra slik avtale, eller utbetaling fra innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold ikke er skattepliktig formottaker etter § 12-2 , skal beløpet skattlegges med en skattesats som Stortinget fastsetter, og etter nærmere regler gitt av departementet.

§ 6-32 første ledd skal lyde:

(1) Minstefradrag fastsettes på følgendemåte:

a. Minstefradrag i lønnsinntekt, jf.skatteloven § 6-31 første ledd a, c, d og annetledd, gis med 36 prosent av summen av slik inntekt. Tilsvarendegjelder for minstefradrag i tidsbegrenset uførestønad,rehabiliteringspenger og attføringspenger.

b. Minstefradrag i pensjonsinntekt, jf. § 6-31første ledd b, gis med 26 prosent av summen av slik inntekt.

c. Beregningsgrunnlaget etter bokstav a og bavrundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 100.

d. Stortinget fastsetter nedre og øvregrenser for minstefradrag etter bokstav a og b. Minstefradraget kanlikevel ikke overstige inntekten det beregnes av.

e. Skattyter som både har inntekt somnevnt i bokstav a og b, skal ha det høyeste fradraget av

- minstefradrag i lønnsinntekt

- summen av minstefradrag i lønnsinntektog pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense forminstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense forminstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikkeoverstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.Bokstav d annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 14-72 første ledd tredje punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift gi regler til presisering og avgrensning av reinvesteringsområdet etter første og annet punktum.

III

§ 2-1 åttande ledd nytt andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder for arbeidstaker som tjenestegjøri Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet.

IV

§ 2-30 første ledd bokstav m skal lyde:

Stiftelsen borettslagenes sikringsfond

V

Endringane under I gjeld frå den tid Kongen fastset. Dei einskilde føresegnene kan setjast i verk til ulik tid. Departementet kan gje overgangsføresegner.

Endringane under II tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2007.

Endringa under III tek til å gjelde straks.

Endringa under IV tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2005.

Til forsida av dokumentet