Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjer ein følgjande endringar:

I

§ 3 c femte ledd nytt niande punktum skal lyde:

Hvis krav på utbetaling fra staten etterdette ledd første punktum er pantsatt eller overdratt,skal underskudd som skriver seg fra kostnader til undersøkelseetter petroleumsforekomster behandles etter reglene i førstetil fjerde punktum, med mindre panthaver eller den som har fåttkravet overdratt samtykker til annen behandling etter denne bokstav.

II

§ 6 nr. 1 bokstav f andre punktum skal lyde:

Oljeskattekontoret har samme rettigheter og plikter somskattekontoret og lederen av skattekontoret er tillagt etter skattelovgivningen.

§ 6 nr. 2 skal lyde:

2. Andre skattepliktige enn de som er nevnt i nr. 1:

Andre skattepliktige enn de som er nevnt i nr.1 lignes ved skattekontoret. Skattelovgivningens regler for skattyteresom ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatti utlandet, gjelder tilsvarende.

III

Endringa under I tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2007.

Endringane under II gjeld frå den tid Kongen fastset. Dei einskilde føresegnene kan setjast i verk til ulik tid. Departementet kan gje overgangsføresegner.

Til forsida av dokumentet