Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

I lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll gjer ein følgjande eindringar:

I

§ 39 nytt første ledd skal lyde:

Tollvesenet kan uten hinder av taushetsplikt varslerettighetshaveren dersom det foreligger begrunnet mistanke om atinnførsel eller utførsel av varer under tollbehandlingvil utgjøre inngrep i en immateriell rettighet. Tollvesenetkan holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varselet blegitt. Vareeier eller dennes representant skal varsles nårtollvesenet varsler rettighetshaver eller holder tilbake varer etterdette ledd. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelserom at rettighetshavere oppfordres til å gi tollvesenetopplysninger med sikte på å avdekke varer somnevnt i første punktum og om hvem som kan motta varselpå vegne av rettighetshaver.

Noverande § 39 første til sjette ledd vert andre til sjuande ledd.

II

Endringane under I gjeld frå 1. september 2007

Til forsida av dokumentet