Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Nødetatenes eksisterende sambandsløsninger er gamle og tilfredsstiller i liten grad sikkerhetsmessige og operative krav. Det er et stort behov for et nytt digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge – Nødnett – som er avlyttingssikret og gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet. Nødnett er et internt sambandsnett for den enkelte brukerorganisasjonen og et samvirkenett hvor innsatsressursene kan dele tidskritisk informasjon mellom ulike organisasjoner.

Kontrakt om utbygging og drift av Nødnett basert på TETRA-teknologien ble signert i desember 2006. Trinn 1 av utbyggingen er i all hovedsak fullført, omlag tre år forsinket. Nødnett brukes av ca. 7 000 brukere og det gjennomføres nærmere 350 000 samtaler i måneden. Det er gjennomført en evaluering av trinn 1 som viser at det er bygget et godt Nødnett med riktig teknologi. Brukerne er i all hovedsak fornøyde og politiet har brukt nettet i hele trinn 1-området i snart ett år. Nettet ivaretar etatenes viktigste behov og brukes i daglig virke og ved ekstraordinære hendelser.

Prosjektgjennomføringen har vært utfordrende med betydelige forsinkelser og leveranseproblemer, spesielt knyttet til utbyggingen av radionettet, enkelte leveranseproblemer til brann og spesielt til helse. Evalueringen av helsetjenestens løsninger vil derfor fortsette i en viss tid.

På bakgrunn av utfordringene i prosjektperioden for første byggetrinn, har det vært vanskelig å følge kontrakten for partene. Det har vært nødvendig å inngå avtale om flere tillegg til kontrakten, særlig med bakgrunn i forsinkelser. For neste byggetrinn vil man innenfor rammene av gjeldende kontrakt søke å ivareta evalueringsresultater og de utfordringene man nå ser for landsdekkende utbygging. Mekanismene i kontrakten har dog vist seg å fungere i en vanskelig prosjektsituasjon med store forsinkelser. Dagens kontrakt anses som god for staten, og som det beste alternativet for realisering av et landsdekkende Nødnett. En viktig forutsetning for videre utbygging er at planene for trinn 2 skal baseres på erfaringene fra første utbyggingstrinn og anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Kostnadsramme for trinn 2 foreslås satt til er 4 700 mill. kroner, inkludert drift i utbyggingsfasen. Av dette utgjør styringsrammen 3 950 mill. kroner, mens 750 mill. kroner er usikkerhetsavsetningen for prosjektet.

Regjeringen tilrår at utbygging av Nødnett i resten av landet nå igangsettes.

Til forsiden