Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

2 Innledning

Stortinget vedtok 18.12.2006 at et første utbyggingstrinn – trinn 1 – for nytt digitalt radiosamband i Norge – Nødnett - skulle igangsettes, jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007) og Innst. S. nr. 104 (2006-2007), og at kontrakt for en landsdekkende utbygging kunne inngås. Her fremgikk det også at en utbygging i resten av landet ikke kunne igangsettes før evaluering av trinn 1 var gjennomført og Stortinget hadde vedtatt videre utbygging. Denne proposisjonen fremmes med forslag om videre utbygging av Nødnett i hele Fastlands-Norge.

Direktoratet for nødkommunikasjon ble etablert 1.4.2007 for å være statens kontraktspart og ivareta eierskap og forvaltning av Nødnett. Nødnett er etablert i det sentrale Østlandsområdet med aktive brukere i politiet, brannvesen og helsetjenesten.

En evaluering av trinn 1 er gjennomført, og omfatter teknologivurderinger, bruk- og nyttevurderinger, vurdering av prosjektgjennomføringen og økonomiske vurderinger. Forslag om en utbygging i resten av landet – trinn 2 – har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring i henhold til Finansdepartementets rammeavtale om dette. Kvalitetssikringen er gjennomført av rådgivningsselskapet Dovre Group i samarbeid med Transportøkonomisk instituttett. Disse firmaene gjennomførte i tillegg tredjepartsvurdering av evalueringen.

Regjeringen foreslår å igangsette trinn 2 i henhold til kontrakten med tilhørende endringer og tillegg. Trinn 2 vil bli en videreføring av trinn 1 med forbedringer basert på erfaringer, evaluering og kvalitetssikrers tilbakemeldinger.

Detaljinformasjon om oppbygningen av nettet er unntatt offentlighet og beskrives dermed ikke i denne proposisjonen, jf. offentleglova § 13 første ledd, jf. sikkerhetsloven § 12, jf. § 11. Sensitiv leverandørinformasjon i kontrakt med leverandør og detaljinformasjon om driftsorganisasjonen er unntatt offentlighet i henhold til offentleglova § 21 og § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Til forsiden