Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Sentrale egenskaper ved Nødnett

Nødnett er basert på TETRA-standarden og kan beskrives ved følgende sentrale egenskaper:

  • Gruppekommunikasjon og en-til-en-samtaler. Nødnett er et spesialsamband beregnet for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes som én-til-én samband og til å ringe ut av nettet og inn i andre nett (telefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets digitale nett osv.). Det er også mulig å kommunisere direkte mellom to eller flere radioer når brukere er utenfor basestasjonens dekningsområde, eller på et skadested med stort behov for helt lokal kommunikasjon.

  • Internt og felles samband. I Nødnett er det definert en gruppestruktur (såkalt fleetmap) hvor hver brukerorganisasjon/etat har egne talegrupper for intern kommunikasjon og felles talegrupper med de andre etatene. I det daglige vil mannskapene typisk bruke noen få predefinerte talegrupper med tilgang kun for de som jobber sammen, mens ved spesifikke hendelser kan man velge å gå over i felles talegrupper. For eksempel vil politi, brannvesen og helsetjeneste kommunisere i en felles redningsgruppe ved håndtering av en bilulykke. Det er også tilrettelagt for bruk av samvirkegrupper når andre ressurser ut over nødetatene skal delta i felles redningsarbeid. Bruk av felles grupper reguleres i felles sambandsreglement.

  • Avlyttingssikring. Samtaler i Nødnett er sikret mot avlytting ved kryptering og ved streng tilgangskontroll for radioene i nettet. En Nødnettradio må godkjennes for bruk i nettet og vil bare kunne kommunisere i grupper den er gitt tilgang til. Radioer på avveie vil bli ekskludert fra nettet. Avlytningssikring er avgjørende for politiets arbeid og tjenestemennenes sikkerhet. Det gir også økt informasjonssikkerhet og sikrer personvernet.

Annen funksjonalitet som etableres i Nødnett:

  • Utalarmering. Utalarmering med tilbakemelding for bl.a. deltidsbrannfolk og helsepersonell gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bemanning i forhold til oppdraget.

  • Sikkerhetsalarm. En alarmknapp til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Sikkerhetsalarmen åpner for direkte kommunikasjon med høyeste prioritet til kommunikasjonssentralen i en nødssituasjon.

  • Datatjenester. Dataoverføring og meldinger gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. I startfasen vil datatjenester ha en overføringsrate på maksimalt 28,8 kb/s. Dataoverføring med brutto hastighet opp til 163 kb/s er planlagt innført i byer, tettsteder og langs europaveier, riksveier og fylkesveier i trinn 2. Sluttbrukerne vil normalt oppleve en overføringshastighet rundt 80 kb/s.

  • Luft-bakke-luft funksjonalitet. Nødnett vil kunne brukes i helikopter og fly opptil 8 000 fot over havet.

Nødnett har strenge krav til tilgjengelighet:

  • Dekning. Ved landsdekkende utbygging er det en målsetting atbasestasjoner i Nødnett skal dekke 79% av landarealet og nær 100% av befolkningen. Det vil bli dekning langs alle europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder, også i stor grad innendørs. For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile basestasjonersom kan fraktes til et skadested. Radiodekningen vil kunne forsterkes lokalt ved ekstra sendere og ved hjelp av spesialradioer i kjøretøyer.

  • Robusthet: Nødnett har en høy robusthet og overlevelsesevne. Nødnett er uavhengig av kommersielle mobilnett og påvirkes ikke av høy belastning på disse. Dette er for eksempel viktig ved hendelser hvor mange mennesker er samlet, og stor mobiltelefontrafikk ofte fører til overbelastning av de kommersielle mobilnettene. Det er også ekstra strømforsyning for å unngå utfall ved langvarig strømbrudd.

  • Kapasitet. Nettet er dimensjonert til å gi god kapasitet i den daglige operative tjeneste og ved større ulykker. Kapasitetsbelastningen registreres kontinuerlig. Ved langvarige eller planlagte hendelser kan kapasiteten forsterkes ved å sette inn ekstra komponenter eller ved å bringe inn en mobil basestasjon.

Til forsiden