Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden