Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

3 Anskaffelse av Nødnett i Norge

1995

Statens helsetilsyn tok initiativ overfor Justis- og politidepartementet om mulig fellesprosjekt for utskifting av radiosystemene i nød- og beredskapsetatene

1998-2001

Utredning ”Felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene”

2001-2003

Pilotprosjekt i Trondheim

2002-2004

Prosjektforberedelser, fastsettelse av brukerkrav og tekniske krav

Desember 2004

Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse, Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

2004 – 2006

Tilbudsinnhenting, tilbudsevaluering, forhandlinger

Desember 2006

Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av trinn 1, Innst. S. nr. 104 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Desember 2006

Kontraktsinngåelse for utbygging av Nødnett i Norge

2007 – 2011

Gjennomføring av trinn 1

April 2007

Direktoratet for nødkommunikasjon opprettes for å styre utbyggingen og forvalte Nødnett

Juni 2009

Stortingsvedtak om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for trinn 1 med inntil 1 139 mill. kroner

August 2010

Offisiell åpning av Nødnett. Brann, politi og enkelte enheter i helsetjenesten i Østfold bruker Nødnett i sitt daglige arbeid

Våren 2011

Regjeringen foreslår å igangsette nødnettutbygging i resten av landet

Til forsiden