Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

9 Abonnementsordning

9.1 Bakgrunn for abonnementsordningen

Stortinget forutsatte i 2004 at nødetatene skal betale driftsutgiftene til Nødnett etter hvert som dette bygges ut og etatene tar nettet i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldende budsjettrammer, jf. Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005). Abonnementsinntekter fra nødetatene skal dermed dekke kostnader til drift av Nødnett, herunder drift og vedlikehold av nettet, leie av datalinjer for kjerne- og radionett samt leie av basestasjonsplasser.

Abonnementsordningen, også omtalt som brukerbetalingsordningen, ble beskrevet i St.prp. nr. 30 (2006-2007), og er basert på anbefalinger fra en arbeidsgruppe1. Arbeidsgruppen la våren 2006 frem et omforent forslag til prinsipper for en betalingsmodell og innplasserte de ulike etatenes brukere i ulike bruksavhengige kategorier.

Abonnementsordningen baseres blant annet på følgende hovedprinsipper:

  • Det faktureres for bruken av nettet (tjenestesalg), og det betales en avgift per radioterminal.

  • Abonnementsavgiften er avhengig av hvor brukeren er plassert i forhold til fastsatte brukerprofiler felles for politi, brann og helse.

  • Det tas ikke betalt for særskilte tjenester i nettet som eksempelvis kryptering, utalarmering, dataoverføring og samband til luftambulanser.

  • Nødnett blir et viktig sikkerhetsverktøy for myndighetene i alle lokalsamfunn. Det legges derfor opp til lik pris i hele landet, selv om reelle utbyggings- og driftskostnader varierer atskillig pga. geografi og befolkningstetthet.

  • Etatsspesifikke kostnader fordeles ikke gjennom ordningen. Dette innebærer eksempelvis at kostnader til transmisjon (datalinjer) mellom nødetatenes kommunikasjonssentraler og Nødnett belastes den enkelte kommunikasjonssentral direkte.

  • Betaling for trinn 1 starter etter at en lengre prøvedriftsperiode for nettet er gjennomført.

  • Ordningen har en introduksjonspris med betydelig rabatt i trinn 1 for å ta høyde for uavklarte forhold. Et slikt forhold er at deler av nødetatene ikke kan koble ned sine analoge nett før større deler av landet er besluttet bygget ut.

  • Inntekter fra brukere utenfor nødetatene benyttes til å dekke drifts- og vedlikeholdskostnader.

9.2 Priser og betaling

Abonnementsprisene for nødetatenes bruk av Nødnett ble fastsatt i 2008. Brukerkategoriene, prisnivået i hver kategori og hvor de enkelte brukergruppene skal plasseres i prislisten er basert på innspill fra arbeidsgruppen og fastsatt av Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. For nødetatene er det definert seks ulike brukerkategorier, avhengig av i hvilken grad den enkelte funksjon antas å belaste Nødnett i normal bruk.2 En ny vurdering av innplassering av ulike funksjoner i brukerkategorier vil bli foretatt når radioene i Nødnett har vært i bruk over en viss tid, og det er tilgang til målinger fra virkelig bruk.

Fotnoter

1.

Arbeidsgruppen besto av medlemmer fra Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannbefals forbund, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt

2.

Gjeldende prisliste er tilgjengelig på www.dinkom.no.
Til forsiden