Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 164 S (2012–2013)

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksforhandlingene 2013 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

1.1 Avtalemessige forutsetninger

Partene viser til Regjeringens politiske plattform, Stortingets behandling av Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords og Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2012. Jordbruksavtalen for 2013–2014 er basert på dette grunnlaget.

Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter:

 • målpriser for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014

 • bevilgninger over statsbudsjettet, kapittel 1150 og 4150 for kalenderåret 2014

 • omdisponeringer innenfor budsjettet for 2013

 • andre bestemmelser som framgår av denne protokollen

Avtalen er basert på prognoser for kalenderåret 2014, for endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt, jf. tabell 1.1. Partene viser videre til utredningene fra Budsjettnemnda for jordbruket og konstaterer at inntektsutviklingen i jordbruket t.o.m. 2013 er i tråd med forutsetningene i tidligere oppgjør og avtalesystemets bestemmelser om jordbrukets økonomiske ansvar for overproduksjon.

1.2 Økonomisk ramme og fordeling

Partene er enige om en ramme for avtalen på 1 270 mill. kroner med grunnlag i prognoser for utviklingen i viktige indikatorer som vist i tabell 1.1.

Tabell 1.1 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner.

Grunnlag

Mill. kr

Volum

Pris

Mill. kr

0. Markedsinntekter utenom avtalen

28 377

0,75 %

2,7 % 1

450

1. Driftskostnader

18 253

0,25 %

1,9 %

390

2. Kapitalslit og leasing

7 480

215

3. Normalisert realrentekostnad

1 493

245

4. Redusert arbeidsforbruk

11 849

-4,0 %

3,9 %

-30

A. Sum, forutsatt lik prosentvis vekst som andre grupper

370

B. Nivåheving i 2014 ut over lik prosentvis vekst

900

SUM, ramme, mill. kr.

1 270

1 Det er forutsatt 2,7 pst. prisøkning i gjennomsnitt for sektorer uten målpris, som utgjør om lag 1/3 av markedsinntektene.

Partene er enige om en finansiering av rammen som vist i tabell 1.2. Det gjennomføres målprisøkninger fra 01.07.2013 med en årsvirkning på 580 mill. kroner. Bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 500 mill. kroner i 2014. Rammen og forutsetningene i tabell 1.1 gjør at utnyttingen av jordbruksfradraget vil øke med om lag 140 mill. kroner.

Tabell 1.2 Finansiering av rammen, mill. kroner.

Mill. kroner

Endring i målpriser fra 01.07.13

580

Endret bevilgning på kap. 1150 i 2014

500

Overførte midler fra 2012

50

Endret verdi av jordbruksfradraget

140

SUM ramme med inntektsvirkning i 2014

1 270

Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst på vel 10 ½ pst., eller vel 31 000 kroner per årsverk i 2014, i forhold til 2013 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget er inkludert.

Deler av rammen får inntektseffekt allerede i 2013. Inkludert verdien av jordbruksfradraget økes inntektsnivået i 2013 med om lag 4 pst., eller vel 11 000 kroner per årsverk, dersom økningene i målpriser realiseres fullt ut fra 1. juli og ytterligere om lag 20 000 kroner per årsverk i 2014.

Partene er enige om å omdisponere 76,1 mill. kroner ledige midler på følgende måte i 2013:

 • 63,3 mill. kroner disponeres til prisnedskriving til norsk korn fra 01.07.2013, (post 73.19)

 • 12,8 mill. kroner tilføres Landbrukets utviklingsfond (post 50.11)

Tabell 1.3 viser beregnet utslag av avtalen på referansebrukene, inkl. de pris- og kostnadsendringer som er lagt til grunn for vurdering av rammen. Partene viser til at det for svin og egg ligger økte inntektsmuligheter ved bedret markedsbalanse i 2014. For melk vil bedre fett-/proteinbalanse kunne gi lavere omsetningsavgift og større inntektsvekst enn tabellen viser.

Tabell 1.3 Beregnet helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, og endring inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2014. kroner per årsverk1.

Årsverk

2013

før oppgjør

Endring fra 2013

før oppgjør

til 2014

1

Melk og storfe, 22 årskyr

1,94

311 800

30 300

2

Korn, 336 daa

0,41

121 300

53 800

3

Sau, 151 vinterfôra

1,23

238 700

23 800

4

Melkegeit, 107 årsgeiter

1,79

357 600

20 000

5

Svin og korn, 46 avlssvin

1,67

236 800

-6 900

6

Egg og planteprodukter, 7200 høner

1,66

391 100

-10 600

7

Poteter og korn, 119 daa poteter

1,50

342 900

52 500

8

Ammeku/storfeslakt, 28 ammekyr2)

1,23

261 500

31 600

9

Frukt/bær og sau, 49 daa frukt

1,84

289 000

12 800

10

Fjørfekjøtt og planteprodukter

1,06

356 800

3 800

11

Økologisk melk, 22 årskyr

1,96

342 700

23 600

12

Melk og storfe, 13 årskyr

1,61

271 800

22 300

13

Melk og storfe, 34 årskyr

2,31

335 100

35 900

14

Melk og storfe, 50 årskyr

2,51

345 100

39 100

15

Melk og storfe, 25 årskyr Østl. flatbygder

1,99

341 600

33 700

16

Melk og storfe, 20 årskyr Østl. andrebygder

1,87

330 500

30 500

17

Melk og storfe, 33 årskyr Jæren m.m.

1,98

352 700

41 800

18

Melk og storfe, 19 årskyr Agder/Rogaland

1,80

294 800

29 500

19

Melk og storfe, 21 årskyr Vestlandet

1,92

291 700

29 000

20

Melk og storfe, 24 årskyr Trøndelag

2,04

302 800

31 000

21

Melk og storfe, 21 årskyr Nord-Norge

1,96

306 000

26 400

22

Korn, 233 daa, Østlandet

0,33

-15 300

44 000

23

Korn, 686 daa, Østlandet

0,64

295 700

68 900

24

Korn/svin, 23 avlssvin Trøndelag

1,04

294 400

6 700

25

Sau. 139 vinterfôra, Vestlandet

1,22

216 400

22 200

26

Sau. 157 vinterfôra, N-Norge

1,18

321 800

25 200

27

Sau. 258 vinterfôra, landet

1,62

300 300

24 300

28

Samdrift melk 43 kyr, landet

2,69

367 300

38 900

1 Fullt utslag i 2014 inkl. samme pris- og kostnadsutvikling fra 2013 til 2014 som lagt til grunn for rammen, inkl. endret verdi av jordbruksfradraget.

2 Utslaget på referansebruk 8 vil være noe større enn det som fremkommer i tabellen pga. innføring av kvalitetstilskudd storfeslakt og at kjøttfe har en større andel slakt i kategorien O og bedre.

1.3 Næringsmiddelindustrien

Partene legger vekt på at næringsmiddelindustriens konkurransekraft skal ivaretas. Med grunnlag i forbruksprognoser, økes bevilgningen til råvareprisordningen (post 70.12) med 37 mill. kroner. Målprisen på matkorn økes med 20 øre per kg. Prisnedskrivingstilskuddet til alt norsk korn økes med 8 øre per kg. Matkorntilskuddet legges om, slik at tilskuddet bare utbetales til norsk korn. Samtidig økes bevilgningen slik at satsen økes med 12 øre per kg til 26 øre per kg. Matkorntilskuddet trekkes fra i tollkalkylen slik at råvarekostnaden blir om lag den samme uavhengig av om matkornet er norsk eller importert. Totalt blir dermed prisen på matkorn til mel uendret.

1.4 Næringsutvikling

Partene er enige om at Landbrukets utviklingsfond (LUF) tilføres 12,8 mill. kroner gjennom omdisponering av midler i 2013, og at bevilgningen til fondet økes med 38 mill. kroner til 1 196,7 mill. kroner i 2014, etter at engangsbevilgningen på 275 mill. kroner av bevilgningen for 2013 er tatt ut. Videre er partene enige om å endre innvilgningsrammene for ulike ordninger slik det fremgår av tabell 1.4. Partene er enige om at samlet innvilgningsramme for LUF økes med 38 mill. kroner i 2014.

Partene legger til grunn at faglagene skal ha reell innflytelse på utforming av de regionale strategiene og innretningen av BU-midlene. Strategiene fastsettes av fylkesmannen etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tabell 1.4 Innvilgningsramme for LUF, mill. kroner

2013

2014

Endring 2014-2013

Matmerk1

52,0

56,0

4,0

Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket2

26,0

26,0

0

Fylkesvise bygdeutviklingsmidler

0

Bedriftsrettede midler 3

508,0

528,0

20,0

Utviklings- og tilretteleggingsmidler

60,0

67,0

7,0

Sentrale bygdeutviklingsmidler

0

tilskuddsmidler til nasjonale prosjekt (IN)

8,0

8,0

0

omdømmemidler (LMD)

9,0

9,0

0

Områderettet innsats4

7,0

13,0

6,0

Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv5

70,0

66,0

-4,0

Bioenergiprogrammet

22,0

25,0

3,0

Skogbruk

204,0

204,0

0

Helse- og utviklingstiltak sau og geit6

17,0

19,0

2,0

Forskning

53,0

53,0

0,0

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

1,5

1,5

0

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

220,0

225,0

5,0

Investeringsstøtte til organisert beitebruk

11,0

11,0

0

Klima- og miljøprogram

18,0

18,0

0

Biogass

1,0

2,0

1,0

Støtte til verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap

11,0

11,0

0

Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen

1,0

1,0

0

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk7

44,0

38,0

-6,0

SUM innvilgningsramme LUF

1 343,5

1 381,5

38,0

Rentestøtte

41,8

57,2

15,4

SUM innvilgningsramme inkl. rentestøtte

1 385,3

1 438,7

53,4

1 Økningen på 4 mill. kroner i 2014 er en konsekvens av forslag om flytting av midlene til kompetanseprosjektet Markedstjenester til lokalmatprodusenter, som hittil er blitt bevilget fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv, samt etablering av en ny matkulturenhet i tilknytning til Matmerk.

2 Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket omfatter i 2014 6 mill. kroner til Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL) i regi av Matmerk, og 20 mill. kroner til fylkeskommunenes tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.

3 For 2014 er 2 mill. kroner av foreslått økning øremerket til bioenergi.

4 Områderettet innsats omfatter i 2014 forslag om 3 mill. kroner til arktisk landbruk, 4 mill. kroner til Sametingets midler til næringsformål og 6 mill. kroner til en satsing på fjellandbruket, jf. omtalen under.

5 Reduksjonen på 4 mill. kroner i 2014 er en konsekvens av forslag om flytting av midlene til Matmerk til kompetanseprosjektet Markedstjenester til lokalmatprodusenter, som hittil er blitt bevilget fra Innovasjon Norges Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv, samt etablering av en ny matkulturenhet i tilknytning til Matmerk. I 2014 avsettes 3 mill. kroner til nasjonale omdømmeprosjekter forvaltet av LMD.

6 For 2013 foreslås det i tillegg å avsette 7 mill. kroner fra omdisponerte midler til ordningen med kompensasjon for bortfall av tilskudd, jf. omtalen av utviklingstiltak for geit – Friskere geiter. Total ramme for 2013 blir dermed 24 mill. kroner. For 2014 er 15 mill. kroner av rammen satt av til ordningen med kompensasjon for bortfall av tilskudd, og 4 mill. kroner til oppfølging etc. av allerede sanerte besetninger.

7 Rammen til utviklingstiltak innen økologisk landbruk forvaltet av SLF foreslås økt med 1 mill. kroner. Det foreslås videre å flytte 7 mill. kroner til fylkesvise utviklings- og tilretteleggingsmidler. Av rammen på 38 mill. kroner skal 6 mill. kroner tildeles Norsk Landbruksrådgivning, jf. omtale av Norsk landbruksrådgiving i kap. 13, slik at SLF forvalter en total ramme på 32 mill. kroner. Rammeoverføringen på 6 mill. kroner av bevilgningen fra kap. 1150, post 50 til kap. 1150, post 77.13, tas i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2014.

Stiftelsen Matmerk

Partene er enige om at samlet avsetning til Matmerk økes med 4 mill. kroner til 56 mill. kroner. Av økningen er 2 mill. kroner en konsekvens av forslag om flytting av midler til kompetanseprosjektet Markedstjenester til lokalmatprodusenter, som hittil er blitt bevilget til Matmerk fra Innovasjon Norges Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv. I tillegg kommer en økning i avsetningen på 2 mill. kroner til etablering av en ny matkulturenhet i tilknytning til stiftelsen, som finansieres fra Utviklingsprogrammets tilskuddsordning for omdømmebygging som forvaltes av LMD. Det forutsettes at Fiskeri- og kystdepartementet bidrar med tilsvarende beløp. Hensiktsmessig tilknytningsform drøftes nærmere med styret i stiftelsen Matmerk. Til markedsføringen av Nyt Norge forutsettes det at øvrig finansiering er i tråd med forslaget til ny finansieringsmodell som er behandlet i styret til Matmerk.

Innenfor avsetningen opprettes en nasjonal database for lokalmatprodusenter. Utvikling av denne skal skje i samråd med Hanen og Bondens Marked.

Rekruttering, likestilling og kompetanse

Fylkeskommunene har ansvar og forvalter virkemidler for å styrke innsatsen innenfor området rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Midlene videreføres for 2014 med en ramme på 20 mill. kroner. KIL-midler videreføres med 6 mill. kroner i 2014.

Fylkesvise BU-midler

Partene er enige om å øke avsetningen til fylkesvise bygdeutviklingsmidler i 2014 med 20 mill. kroner til 528 mill. kroner. Økningen gjelder de bedriftsrettede midlene som Innovasjon Norge forvalter, og 2 mill. kroner av økningen på 20 mill. kroner er øremerket bioenergitiltak. Grensen for maksimalt tilskudd til investeringer økes fra 900 000 kroner til 1 mill. kroner, med unntak av Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen der det ikke er slik øvre grense. Maksimal tilskuddsandel økes fra 30 pst. til 33 pst. av kostnadsoverslaget. Partene viser til den nasjonale føringen om at strategiene for vareproduksjonen må vurderes løpende mot markedsmuligheter og –utsikter. Det skal legges vekt på det tilgjengelige ressursgrunnlaget ved vurdering av investeringsstøtte. Partene er videre enige om at utlånsrammen for lån med rentestøtte videreføres med 1 000 mill. kroner i 2014, og at nivået for maksimal sats til rentestøtte videreføres på 4 pst.

Utviklings- og tilretteleggingsmidlene som Fylkesmannen forvalter økes med 7 mill. kroner til 67 mill. kroner. Økningen er en konsekvens av flytting av midler fra utviklingsmidler til økologisk landbruk, jf. omtalen av utviklingstiltak innen økologisk landbruk.

Sentrale bygdeutviklingsmidler

Ansvaret for midlene er delt mellom Innovasjon Norge og LMD. Partene er enige om følgende fordeling i 2014:

 • 8 mill. kroner til nasjonale prosjekter forvaltet av Innovasjon Norge, herunder prosjekter innen Inn på tunet

 • 9 mill. kroner til diverse utredninger, evalueringer, satsinger og prosjekter, herunder rekruttering til landbruksutdanning, forvaltet av LMD.

Inn på Tunet

Arbeidet med utarbeiding og oppfølging av Nasjonal handlingsplan skal gjøres i dialog med faglagene.

Områderettet innsats

Avsetningen av midler omfatter både midler til jordbruksformål forvaltet av Sametinget, samt midler til to ulike satsinger innen områderettet innsats. Partene er enige om at satsingen på arktisk landbruk videreføres med 3 mill. kroner i 2014, og at avsetningen på 4 mill. kroner til Sametingets midler til næringsformål videreføres. Som videre ledd i en områderettet innsats er partene enige om å avsette 6 mill. kroner årlig til en treårig satsing på fjellandbruket fra 2014. Satsingen avgrenses til to samarbeidsprosjekter som inkluderer seks fylker i fjellområdene; 4 mill. kroner til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 mill. kroner til fylkene Buskerud og Telemark. Ett av fylkesmannsembetene i hvert samarbeidsprosjekt vil få et koordinerende ansvar for satsingen opp mot de øvrige nevnte fylkesmannsembetene, samt aktuelle fylkeskommuner, næringsorganisasjoner, kunnskaps- og kompetansemiljøer og ev. andre aktører. Satsingen må sees i sammenheng med Kommunal- og regionaldepartementets satsing rettet mot fjellområdene, og arbeidet med Nasjonal strategi for verdiskaping basert på natur- og kulturarven.

Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv

Partene er enige om at den samlede rammen til Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv reduseres med 4 mill. kroner til 66 mill. kroner i 2014. Reduksjonen skyldes etableringen av en ny matkulturenhet i tilknytning til Matmerk, som finansieres fra Utviklingsprogrammets tilskuddsordning for omdømmebygging som forvaltes av LMD. I tillegg flyttes 2 mill. kroner til prosjektet Markedstjenester for lokalmatprodusenter i regi av Matmerk.

Bioenergiprogrammet

Partene er enige om å øke avsetningen til Bioenergiprogrammet med 3 mill. kroner til 25 mill. kroner i 2014.

Skogbruk

Partene er enige om å videreføre avsetningen til skogbruk med 204 mill. kroner i 2014. Fordelingen av midlene mellom de ulike virkemidlene innen skogbruk, gjøres etter drøftinger mellom avtalepartene.

Partene viser for øvrig til Regjeringens forslag om en tiltakspakke for skog- og treindustrien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Utviklingstiltak for geit – Friskere geiter

Partene er enige om at 2013 er siste året saneringsdelen av prosjektet Friskere geiter får støtte over jordbruksavtalen, og at prosjekteier har ansvar for å finansiere ferdigstillelsen av denne delen av prosjektet. Partene er enige om at det avsettes 4 mill. kroner i 2014 til prøvetaking, oppfølging og analyser i allerede sanerte besetninger. Kostnader utover dette, i 2014 og senere år, dekkes av prosjekteier. Partene er videre enige om en avsetning til kompensasjon for bortfall av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie/fritid på 15 mill. kroner i 2014. Dette er i tråd med Statens landbruksforvaltnings (SLF) prognoser for forbruk over ordningen. SLF prognoserer at utbetalingen til kompensasjon for 2013 vil være totalt 11 mill. kroner. Partene er derfor videre enige om å avsette 7 mill. kroner fra omdisponerte midler i 2013 til kompensasjon for bortfall av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie/fritid.

Fotråte – prosjekt Friske føtter

Mattilsynet har ansvar for å håndtere den aktuelle varianten av fotråte som en ordinær B-sykdom for å begrense smittespredning. Partene er enige om at udisponerte midler (tentativt 1-2 mill. kroner) kan benyttes til en ordning med kompensasjon til jordbruksforetak som sanerer smittede dyr og ev. tilgrensende tiltak i tråd med prosjektets formål. Prosjekteier Animalia vil fortsatt ha ansvar for å utforme og sikre tilfredsstillende administrering av ordningen.

Forskning

Partene er enige om å videreføre avsetningen til forskning med 53 mill. kroner i 2014. FoU-behov og utredningsoppgaver for å følge opp anbefalingene i rapportene Økt norsk kornproduksjon, Økt storfekjøttproduksjon i Norge og Grønn vekst skal særlig prioriteres. Partene peker spesielt på økt behov for kunnskap om løsninger som gir bedre lønnsomhet, samt ivaretakelse av bærekraft og styrket robusthet i produksjonen som følge av klimautfordringer.

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

Partene er enige om at avsetningen til konfliktforebyggende tiltak mellom jordbruk og reindrift i 2014 videreføres med 1,5 mill. kroner, og at forvaltningen av ordningen flyttes fra Innovasjon Norge til ett av fylkesmannsembetene fra 2014.

1.5 Miljø

Genetiske ressurser

Partene er enige om å øke satsen til bevaringsverdige storferaser med 200 kroner til 2 000 kroner per dyr fra 2014. For å være berettiget tilskuddet blir det innført et tilleggskrav om at kyr innenfor ordningen må ha registrert kalving i løpet av de to siste årene.

Regionale miljøprogram (RMP)

Partene er enige om å øke rammen til RMP med 20 mill. kroner i 2014, fordelt på følgende måte:

 • 10 mill. kroner til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (Rogaland 8 mill. kroner, Hordaland 1 mill. kroner, Aust-Agder 0,5 mill. kroner og Vest- Agder 0,5 mill. kroner)

 • 5 mill. kroner til fylker med setertilskudd

 • 1 mill. kroner til ordningen beiteareal for kvitkinngås og kortnebbgås i Nord- Trøndelag.

 • 4 mill. kroner fordelt på alle fylker

Miljøforvaltningen, i samarbeid med landbruksforvaltningen, vil revidere nasjonal forvaltningsplan for gås.

RMP skal forvaltes etter regelverket for ordningen og forvaltningsloven.

Tabell 1.5 Fylkesvis fordeling av midler til regionale miljøprogram for 2013 med utbetaling 2014.

Fylker

Mill. kr

Fylker

Mill. kr

Østfold

43,1

Rogaland

33,5

Akershus

53,4

Hordaland

21,0

Hedmark

44,2

Sogn og Fjordane

24,8

Oppland

55,8

Møre og Romsdal

18,3

Buskerud

23,4

Sør-Trøndelag

26,8

Vestfold

18,0

Nord-Trøndelag

30,4

Telemark

11,9

Nordland

19,9

Aust-Agder

4,3

Troms

9,7

Vest-Agder

6,7

Finnmark

3,3

Sum post 74.19

448,5

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler

Partene er enige om å øke avsetningen med 1 mill. kroner til 11 mill. kroner til post 77.15, Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Økningen er tiltenkt arbeid med overgang til elektronisk løsning for autorisasjonskursene. Innenfor avsetningen kan det brukes inntil 1,5 mill. kroner til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler i småkulturer. Den partssammensatte arbeidsgruppen fordeler midlene til prosjekter i regi av Bioforsk, Norsk landbruksrådgiving og Mattilsynet. Handlingsplanen går ut ved utgangen av 2014. Arbeidsgruppen for handlingsplanen får i oppgave å vurdere framtidig forvaltning av denne satsingen til jordbruksoppgjøret 2014.

Miljøtiltak på landbrukets utviklingsfond (LUF)

Partene er enige om å:

 • øke avsetningen til SMIL-ordningen med 5 mill. kroner til 225 mill. kroner for 2014, hvorav 100 mill. kroner til drenering.

 • avsette 11 mill. kroner til organisert beitebruk for 2014.

 • videreføre avsetningen til klima- og miljøprogrammet med 18 mill. kroner i 2014. Klima- og energirådgiving, og prosjekter som ser på forvaltning og beiting i utmark, inngår i programmet.

 • videreføre midler til utvalgte kulturlandskap med 8 mill. kroner for 2014.

 • videreføre midlene til verdensarvområdene med 3 mill. kroner for 2014.

 • videreføre avsetningen på 1 mill. kroner til prosjektet Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen i 2014. Prosjektet avsluttes i 2015.

 • avsette 2 mill. kroner til ordningen for biogass i 2014, og samtidig øke tilskuddssatsen til 30 kroner per tonn husdyrgjødsel levert til biogassanlegg.

1.6 Økologisk produksjon og forbruk

Partene er enige om å avvikle omleggingstilskuddet med virkning for arealer som legges om fra 2014 med utbetaling fra 2015. Arealer i 1. års karens vil kun være berettiget arealtilskudd, mens arealer i 2. og 3. års karens får økologisk arealtilskudd. For å legge til rette for økte priser på økologisk korn er partene enige om å øke prisnedskrivingstilskuddet for økologisk korn fra 1. juli 2013 med 8 øre per kilo og med ytterligere 40 øre per kilo fra 1. juli 2014.

Partene vil vurdere endringer i dyretilskudd til økologisk produksjon ved neste års jordbruksoppgjør.

Samlet avsetning til økologisk produksjon for 2014 blir 122,6 mill. kroner.

Partene er enige om å flytte 6 mill. kroner fra utviklingsmidlene forvaltet av SLF til Norsk landbruksrådgivning (NLR) fra 2014. NLR skal bruke avsetningen til å følge opp satsingen på Økologisk førsteråd og annet veiledningsarbeid til støtte for økologisk landbruk. Bevilgningsvedtaket gjøres i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2014.

Partene er videre enige om å overføre 7 mill. kroner fra utviklingsmidlene forvaltet av SLF til fylkesmennenes utviklings- og tilretteleggingsmidler over BU-ordningen fra 2014. Det forutsettes at fylkenes satsing på økologisk landbruk integreres i de regionale næringsprogrammene.

Det er enighet om å øke avsetningen til utviklingsmidlene med 1 mill. kroner. Med vedtatte flyttinger blir avsetningen til utviklingsmidlene forvaltet av SLF i 2014 på 32 mill. kroner. Videre oppfølging når det gjelder forvaltning av midlene vil bli gjort i dialog med avtalepartene.

1.7 Korn, kraftfôr og mel

Partene er enige om å øke målprisen for matkorn med 20 øre per kg, bygg og havre økes med 18 øre per kg og oljevekster økes med 25 øre per kg. Satsene for prisnedskrivingstilskudd norsk korn økes med 8 øre per kg og for oljefrø med 8 øre per kg. Det disponeres 63,3 mill. kroner av ledige midler til prisnedskrivning for norsk korn fra 01.07.2013. Med grunnlag i en karbohydratandel på 70 pst. og antatt fortsatt høye importpriser på soya, har partene lagt til grunn at råvarer til kraftfôr vil bli 7 øre/kg dyrere som følge av avtalen.

Bevilgningen til tilskudd for beredskapslagring av såkorn (post 77.12) økes med 3,5 mill. kroner.

Partene er enige om å be Budsjettnemnda for jordbruket gjennomgå referansebrukene for korn med hensyn til representativitet og størrelse.

1.8 Frukt, grønt og poteter

Partene er enige om å:

 • øke målprisene for grønnsaker og frukt med 2,7 pst. og for poteter med 25 øre per kg.

 • øke avsetningen til Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) (post 70.11) med 2 mill. kroner.

 • øke avsetningen til Norsk landbruksrådgivning (post 77.13) med 4,5 mill. kroner, knyttet til veiledning innenfor grøntsektoeren.

 • øke avsetningen til Sagaplant (post 77.15) med 1 mill. kroner.

 • øke avsetningen til Graminor (post 77.15) med 2,2 mill. kroner.

 • øke avsetningen til tilskudd til fruktlager (post 77.17) med 2 mill kroner.

 • øke kvantumsbegrensning og maksimalbeløp for grønnsaker i distrikts- og kvalitetstilskuddet, tilsvarende 10 pst.

 • øke distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt, bær og grønnsaker tilsvarende 10 pst.

 • øke satsen i distriktstilskudd potet Nord-Norge med 10 øre per kg.

 • øke satsen i arealtilskudd potet med 15 kroner per dekar.

Partene er videre enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere tilskudd til produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier, eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri og innfrakt for poteter, frukt, bær og grønnsaker.

1.9 Melk

Partene er enige om å øke målprisene for melk med 23 øre per liter.

Partene er videre enige om å:

 • øke driftstilskudd kumelk med 6 000 kroner per bruk for Sør-Norge og Jæren, og 8 000 kroner per bruk for Nord-Norge.

 • øke driftstilskudd geitemelk med 8 000 kroner per bruk.

 • øke grunntilskudd geitemelk med 15 øre per liter.

 • øke distriktstilskudd melk med 1 øre per liter i sone C, 2 øre per liter i sone D til J.

Partene er enige om at geitemelkkvote solgt til staten høsten 2013, ikke blir solgt ut. Videre er partene enige om at det ikke skal være mulig å konvertere kvote fra kumelk til geitemelk fra og med forskriftsendring sommeren 2013.

Partene er enige om at det legges til følgende setning i § 8 Omsetning av kvote, i kvoteforskriften:

«Selger av kvote kan ikke kjøpe kvote i samme omsetningsrunde.»

Partene er enige om å gi SLF i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper med at kvoteåret for kumelk løper fra 1. mars til 28. februar, i forhold til at kvoteåret følger kalenderåret.

Partene er enige om å videreføre at endringer i kvoteforhold for samdrifter (oppstart, innmelding, utmelding og oppløsning ) har frist 1. februar for ku og 1. desember for geit, med virkning fra påfølgende kvoteår. Frister for innmelding av kvotekjøp, -salg og -leie beholdes uendret. Partene er videre enige om at andre endringer i kvoteforhold kan skje løpende, men må innmeldes eller søkes om til SLF. Andre endringer i kvoteforhold kan være eierskifte/brukerskifte (inkl. inntreden i eksisterende leieforhold/samdrift), konvertering, sammenslåing, kjøp av tilleggsjord med kvote, oppstart av produksjon på sovende kvote, flytting av produksjon og flytting av kvote.

1.10 Kjøtt og egg

Partene er enige om fastsetting av målprisene for kjøtt og egg fra 01.07.2013 slik det framgår av fordelingsskjemaet. Partene er enige om overflytting av markedsordningene for lam og egg til volummodellen fra 01.07.2013. Sau skal inngå i volummodellen sammen med lam, og omleggingen implementeres innenfor gjeldende bestemmelser for volummodellen for storfe. Dette gjelder også for egg, med unntak av at for egg kan det fortsatt gjennomføres reguleringslagring uten volumbegrensning. For egg vil partene for øvrig vise til brev av 22.03.2013 om «Høring av forslag til endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer m.m.».

Partene er enige om å etablere et kvalitetstilskudd for alt storfeslakt med kvalitet O og bedre, med unntak av kategorien ku, og legger til grunn at dette tilsvarer 55 pst. av samlet slaktekvantum. Avsetningen til tilskuddet settes til 164,7 mill. kroner som gir en sats på om lag 3,70 kroner per kg. Tilskuddet utbetales via slakteriene til produsent for slakt levert fra og med januar 2014.

Partene er enige om at lammeslakttilskuddet ikke lenger skal omfattes av maksimalbeløpsbegrensningen i tilskudd husdyr, og at tilskudd til lammeslakt derfor blir en egen ordning innenfor produksjonstilskuddene. For små slakterier som mottar færre enn 2 000 sau/lam per år, utbetales lammeslakttilskuddet etter gjennomsnittlig klassifisering ved den aktuelle søknadsomgangen. Det fastsettes en foreløpig sats også for tilskudd som utbetales via små slakterier, som ved inngangen av slakteåret må melde fra til SLF at de ønsker å gå inn på denne ordningen.

Partene er enige om å øke tilskuddet til norsk ull med 1 krone per kg til 32 kroner per kg.

Som en del av satsingen på det grasbaserte husdyrholdet, er partene enige om å styrke de direkte inntektsgivende tilskuddsordningene, jf. punkt 11 om produksjonstilskudd.

Partene forutsetter at SLF innen 15.02.2014 avgir en evaluering av tilskuddsordningen for innfrakt av dyr til slakt. Partene er videre enige om å forenkle satsstrukturen for innfrakttilskuddet for konsumegg med fortsatt prioritering av satsnivået for egg produsert i Nord-Norge.

1.11 Produksjonstilskudd

Partene har lagt vekt på å styrke økonomien i det grasbaserte husdyrholdet. Avsetningen til faste ordninger over post 74 Direkte tilskudd, økes med 235 mill. kroner som følge av satsøkninger over avtalen. Avtalen innebærer følgende:

 • Driftstilskudd ammeku økes med 100 kroner til 2 850 kroner, maksimalbeløpet for ordningen økes med 4 000 kroner til 114 000 kroner per foretak.

 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 25 kroner per dyr for storfe og 13 kroner per dyr for småfe.

 • Beitetilskuddet økes med 17 kroner per storfe.

 • Tilskudd husdyr for sau over 1 år økes med for intervallene 1-50 dyr og 51-100 dyr, jf. fordelingsskjemaet.

 • Tilskudd husdyr for avlsgris økes med 150 kroner per dyr i alle satsregioner, tilskuddet økes med 3 kroner per slaktegris i begge satsregioner.

 • Det innføres tilskudd husdyr for hjort med 210 kroner per dyr over 1 år.

 • Satsen for tilskudd husdyr for birøkt økes med 50 kroner til 400 kroner per bikube. Kravet til minst 25 bikuber for å være berettiget tilskuddet, skal ikke gjelde jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

 • Endringer i produksjonstilskudd for grøntsektoren og melk, jf. hhv. pkt. 8 og 9 i protokollen.

Partene er enige om at SLF til 15.02.2014 utreder et forvaltningsregime for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i fagsystemet eStil. Det opprettes en referansegruppe med representanter fra avtalepartene, fylkesmannen og kommunen.

Partene er enige om at en arbeidsgruppe skal utrede om Husdyrregisteret kan brukes til utmåling av produksjonstilskudd for storfe. Mandat for arbeidet og sammensetning av arbeidsgruppe og referansegruppe blir i samsvar med det som ble fastsatt ved jordbruksoppgjøret 2012. Det må særlig vektlegges hvordan man kan oppnå bedre kvalitet på innrapporteringen av data fra produsentnivå til registeret. Rapport fra arbeidet må avgis innen 15.02.2014. Partene er enige om fra 01.01.2014 å avvikle det særskilte pilotprosjektet med samkjøring av antall storfe i hhv. søknad om produksjonstilskudd og Husdyrregisteret.

Partene er enige om å etablere en partssammensatt arbeidsgruppe for å utrede endring av produksjonstilskudd for sau/lam og geit/kje. Dette for å stimulere til økt kjøttproduksjon og et bedre forvaltningsregime for både saue- og geiteholdet. Det skal legges vekt på at systemet må være kontrollerbart og å ivareta strukturen i husdyrtilskuddet.

1.12 Velferdsordninger

Tilskudd til avløserordningene

Partene er enige om at satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 3,9 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 3 000 kroner til 72 000 kroner.

Partene er enige om at maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. økes fra 1 400 til 1 500 kroner. Endringen implementeres allerede fom. 2014, og vil også styrke landbruksvikarordningen.

Partene er enige om at minimumsalderen for avløsere etter de to tilskuddsordningene for avløsning reduseres fra 16 til 15 år.

Partene er enige om at til jordbruksoppgjøret 2014 skal det utredes en utvidelse av sykdomsavløsning til også å omfatte tilfeller hvor det foreligger legeerklæring om sykdom for egne barn under 12 år. Utredningen må bl.a. omfatte antall dager som ev. bør dekkes per år, anslag for bevilgningsbehov, kontrollerbarhet og i hvilken grad regelverket for ordningen bør samsvare med NAVs regelverk for omsorgspenger til lønnsmottakere.

Partene er videre enige om at til jordbruksoppgjøret 2014 skal det utredes om det ved akutt sykdom/skade kan gis tilskudd til sykdomsavløsning gjennomført av ektefelle/samboere. Dette bl.a. vurdert ut fra generell tilgang på landbruksvikarer, avgrensning ift. øvrig sykdomsavløsning, kontrollerbarhet og bevilgningsbehov.

Utredningene vedrørende sykdomsavløsning skal gjennomføres av SLF med en referansegruppe fra avtalepartene.

Tilskudd til tidligpensjon

Partene er enige om at Fylkesmannen kan gi unntak fra regelverket for tilskuddsordningen i tilfeller hvor bruker og dennes ektefelle/samboer eier hver sin landbrukseiendom og disse drives som separate enheter. SLF bes gjennomgå fylkesmannens dispensasjonspraksis og gi en redegjørelse om denne før jordbruksoppgjøret 2014.

1.13 Andre politikkområder

Norsk landbruksrådgivning (NLR)

Partene er enige om at avsetningen til HMS-tiltak i landbruket videreføres med 14 mill. kroner. I tillegg avsettes 1 mill. kroner til å dekke økte kostnader i forbindelse med sammenslåing av Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Midlene overføres til NLR og øremerkes HMS-arbeid i landbruket.

Partene er enige om at arbeidet med veiledning om økologisk landbruk innlemmes i NLR sin ordinære portefølje, jf. omtalen av utviklingstiltak innen økologisk landbruk. Det avsettes 6 mill. kroner til dette i 2014.

Partene er videre enige om at avsetningen til byggteknisk planlegging reduseres med 0,5 mill. kroner til 6 mill. kroner i 2014 og at avsetningen til maskinteknisk rådgivning økes med 0,7 mill. kroner til 2,2 mill. kroner.

Partene er enige om en ekstra satsing på grøntsektoren hos NLR på 4,5 mill. kroner og en generell økning på grunntilskuddet på 4,8 mill. kroner til 48,8 mill. kroner i 2014.

Partene er enige om å be om en rapport fra NLR innen 15. februar 2014. I rapporten skal det gjøres rede for bruken av jordbruksavtalens midler i 2013 og planlagt bruk i 2014, og gjøres en vurdering av organiseringen av rådgivningsenhetene.

Total avsetning til NLR i 2014 blir 82,5 mill. kroner.

Erstatningsordninger

Partene er enige om at maksimalt erstatningsbeløp ved klimabetingende skader i plante- og honningproduksjon heves til 750 000 kroner.

Partene er enige om at ordningen med erstatning for tap av sau på beite endres slik at det er betydelige tap ut over gjennomsnittstapet på brukene eksklusive rovdyrtap som danner grunnlag for erstatningsutbetaling. Det utarbeides utkast til revidert forskrift med utmålingsregler som innebærer om lag uendret bevilgningsnivå sammenlignet med gjeldende ordning.

Partene er enige om at produksjon av erter og bønner til konserves og modning skal ligge i samme vekstgruppe innenfor erstatninger som ved utmåling av arealtilskudd, dvs. vekstgruppe korn.

Finansiering av Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK)

Omsetningsrådet er godt kjent med at avtalepartene har vært bekymret for økningen i OEK sine budsjetter og at de ønsker at markedsaktørene selv må bidra til finansieringen av generisk markedsaktivitet, jf. sluttprotokoll fra jordbruksoppgjørene i 2009 og 2010. I Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken er dette omtalt slik:

«Departementet har de siste årene, i forbindelse med jordbruksoppgjørene, gitt signaler til Omsetningsrådet om at bransjen må øke sin egen finansieringsandel til opplysningskontoret for kjøtt og egg. Departementet og jordbruksavtalepartene har tidligere signalisert at Omsetningsrådet må gjennomføre en løpende og kritisk vurdering av bruk av ressurser til merkenøytral markedsføring.»

Partene legger til grunn at disse føringene blir fulgt opp av Omsetningsrådet.

Tilskudd til dyreavl m.m.

Partene er enige om at det skal legges fram en gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinærreiser før jordbruksoppgjøret i 2014. Gjennomgangen skal bl.a. inneholde vurderinger av måloppnåelse (generelt og ev. regionale variasjoner) og forvaltning.

Partene er enige om å videreføre avsetningen innenfor uendret ramme, inkl. fortsatt avsetning av 0,5 mill. kroner til TYRs grovfôrprosjekt.

Mottaksplikt

Partene er enige om å videreføre bestemmelsene om årlige møter i forkant av hvert jordbruksoppgjør med markedsregulatorene om deres prisbetingelser overfor produsentnivå.

Arbeidsgruppe driftsulemper

Partene er enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å målrette virkemidler mot bruk eller områder med spesielle driftsulemper, som for eksempel bratt areal, små teiger og kantsoner. Gruppa skal vurdere muligheten for økt måloppnåelse, samt forvaltbarhet av eventuelle endringer i virkemiddelbruken. Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra avtalepartene, og kan trekke inn nødvendig kompetanse fra SLF, FM og relevante fagmiljø.

For saker som ikke er omtalt i denne protokollen, vises det til statens tilbud av 07.05.2013. Vedlagt sluttprotokollen følger fordelingsskjema med detaljerte endringer i avtalepriser og tilskuddsordninger.

Oslo 15.05.2013

Leif Forsell

Merete Furuberg

Nils T. Bjørke

Undervedlegg a

Avtale Fordeling 2013 – 2014 Dato 15.05.2013

Tabell 1.6 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

500,0

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

500,0

+

Avtalepriser fra 1.7.2013

580,0

=

Sum avtalepriser og tilskudd 2013/14

1 080,0

+

Omdisponering overførte midler fra 2012 til 2013

50,0

=

Sum til fordeling

1 130,0

+

Økt inntektsverdi jordbruksfradrag

140,0

=

«Ramme for oppgjøret»

1 270,0

Tabell 1.7 Priser:

Produkt

Kvantum

Mill. l/kg

Målpris

Kr/l/kg

Målprisendring

Fra 01.07

Kr/l/kg

Fra 01.07

Mill. kr

Melk, ku og geit

1 560,4

4,82

0,23

358,9

Gris

130,1

31,64

0,0

Sau/lam

24,0

63,00

3,50

84,0

Egg

62,9

19,10

0,0

Poteter

196,7

3,79

0,25

49,2

Grønnsaker og frukt

1 859,3

2,7%

50,5

Norsk matkorn

187,0

2,73

0,20

37,4

Sum målprisutslag

580,0

Tabell 1.8 Endringer på kap. 1150 og 4150

Post

 

Endring

Mill. kr

Budsjett 2013

Mill. kr

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

0,000

2,500

50

Fondsavsetninger

38,000

1 433,653

70

Markedsregulering

39,000

209,400

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

2,000

40,000

73

Pristilskudd

293,000

2 338,900

74

Direkte tilskudd

100,900

8 341,500

77

Utviklingstiltak

19,200

235,590

78

Velferdsordninger

7,870

1 608,854

SUM KAP. 1150

499,970

14 210,397

KAP. 4150 Post 80

0,000

27,700

Tabell 1.9 Kapittel 1150 Jordbruksavtalen

Post

Benevning

Endring

mill. kr

Budsjett 2013

mill. kr 1

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

50.11

Tilskudd til LUF 2)

38,000

1 433,653

50

Fondsavsetninger

38,000

1 433,653

70.11

Avsetningstiltak

2,000

30,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

37,000

179,000

70

Markedsregulering, kan overføres

39,000

209,400

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

2,000

40,000

73. 11

Tilskudd til norsk ull

4,400

130,000

73.13

Pristilskudd melk

21,000

576,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

164,700

658,900

73.16

Distriktstilskudd egg

0,000

6,400

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

10,100

87,700

73.18

Frakttilskudd

0,000

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

90,400

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

2,400

48,400

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

293,000

2 338,900

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

14,800

1 359,400

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

85,500

2 427,400

74.16

Beitetilskudd

33,700

750,900

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

-34,800

3 247,000

74.19

Regionale miljøprogram

20,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

-4,300

114,300

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

-14,000

14,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

100,900

8 341,500

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

90,670

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

3,500

10,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

9,500

52,000

77.14

Tilskudd til pelsdyr

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

4,200

48,700

77.17

Tilskudd til fruktlager

2,000

11,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

19,200

235,590

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

5,800

1 168,319

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

-4,100

190,500

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

8,000

69,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

-1,800

93,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

7,900

1 608,854

SUM KAP. 1150

500,000

14 210,397

1 Saldert budsjett

2 Bevilgningen må konsekvensjusteres ned 275 mill. kroner i 2014 sammenlignet med budsjett 2013

Tabell 1.10 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

Kvantum

Mill. kg

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Ull

4,362

31,00

1,00

4,4

Tabell 1.11 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Kvantum

Mill. l.

Sats

Kr / l

Endring

Kr / l

Endring

Mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

19,9

3,11

0,15

3,0

Distriktstilskudd

Sone A 1

202,7

0,00

0,0

Sone B

333,9

0,12

0,0

Sone C

241,3

0,30

0,01

2,4

Sone D

523,2

0,42

0,02

10,5

Sone E

120,9

0,52

0,02

2,4

Sone F

52

0,65

0,02

1,0

Sone G

54,9

0,90

0,02

1,1

Sone H

3,8

1,11

0,02

0,1

Sone I

13,9

1,69

0,02

0,3

Sone J

11,2

1,78

0,02

0,2

Sum distriktstilskudd, melk

1 557,8

0,01

18,0

Sum post 73.13 Pristilskudd, melk

21,0

1 Omfatter landet utenom sone B-J

Tabell 1.12 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvantum

Mill. kg

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Grunntilskudd, kjøtt

Sau

23,6

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

0,0

Storfe kval. O og bedre

80,7

0,00

2,04

164,7

Sum grunntilskudd, kjøtt

23,9

164,7

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone 1

20,7

0,00

0,0

Sone 2

53,3

4,55

0,0

Sone 3

18

7,35

0,0

Sone 4

7,1

11,30

0,0

Sone 5

0,8

11,90

0,0

Sau, sone 4

3,6

13,30

0,0

Sau, sone 5

0,6

13,80

0,0

Gris Vestlandet og Agder1

8,7

1,10

0,0

Gris, sone 4

7,5

5,10

0,0

Gris, sone 5

0,3

5,40

0,0

Kylling og kalk., Agd./Vestl.1

0,3

0,20

0,0

Sum distriktstilskudd, kjøtt

120,9

0,0

Sum pristilskudd kjøtt

164,7

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Tabell 1.13 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Kvantum

Mill. kg

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Vestlandet

6,2

0,45

0,0

Trøndelag

10,1

0,22

0,0

Nord Norge

2,1

1,05

0,0

Sum distriktstilskudd egg

0,0

Tabell 1.14 Post 73.18 Frakttilskudd

Kvantum

Mill. kr

Forskrift med

satser

Endring

Mill. kr

Sonefrakt korn

85,5

Frakt kraftfôr

119,0

Frakttilskudd slakt

130,0

Frakttilskudd egg

8,0

Sum

342,5

0,0

Tabell 1.15 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Korn

1 066,8

0,338

0,08

85,3

Økologisk korn 1

10,0

0,90

0,36

3,6

Oljevekster, lupiner og bønner

11,2

1,79

0,08

0,9

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

2,60

0,36

0,0

Fôrerter

6,8

0,72

0,08

0,5

Økologiske fôrerter

0,2

1,20

0,25

0,1

Sum 2

1 095,0

90,4

1 Gjennomsnitlig økning i 2014 av økning 0,08 kr/kg fra 01.07.13 og 0,40 kr/kg fra 01.07.2014

2 Endring fra 01.07.2013 innebærer økt bevilgning i 2013 tilsvarende 63,3 mill. kroner

Tabell 1.16 Post 73.20 Tilskudd til matkorn

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Tilskudd alt matkorn

330,0

0,14

-0,14

-46,2

Tilskudd norsk matkorn

187,0

0,14

0,26

48,6

Tabell 1.17 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

Kvantum

1 000 tonn

Målpris

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Hvete, matkorn

156,5

2,73

0,20

31,3

Rug, matkorn

10,5

2,57

0,20

2,1

Bygg

585,8

2,32

0,18

105,4

Havre

229,0

2,10

0,18

41,2

Förhvete og fôrrug

95,0

0,18

17,1

Erter til modning

7,0

0,0

Såkorn

52,6

0,18

9,5

Sum norsk korn

1 136,4

0,18

206,6

Oljevekster

11,2

5,18

0,25

2,8

Sum korn og oljevekster

1 147,6

0,18

209,4

Tabell 1.18 Kap. 4150 Markedsordningen for korn

Post 80

Kvantum

1 000 tonn

Sats

Kr / kg

Endring

Kr / kg

Endring

Mill. kr

Sildemel

12,0

0,00

0,0

Soyamel

170,0

0,15

0,0

Andre fôrstoffer

10,0

0,05

0,0

Sum kap 4150.80

192,0

0,0

Tabell 1.19 Anslag endring i kraftfôrpris

Anslag endring i kraftfôrpris, inkl korn og protein, øre/kg

0,07

Tabell 1.20 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Antall

Sats

Kr/bruk/dyr

Endring

Kr/bruk/dyr

Ny sats

Kr/bruk/dyr

Endring

Mill. kr

Kumelk Jæren

Foretak

713

109 000

6 000

115 000

4,3

Kumelk Nord-Norge

Foretak

1 062

122 000

8 000

130 000

8,5

Kumelk rest Sør- Norge

Foretak

8 035

116 000

6 000

122 000

48,2

Geitemelk

Foretak

326

122 000

8 000

130 000

2,6

Ammekyr

6-39 kyr

Dyr

46 665

2 750

100

2 850

4,7

40 og flere kyr

Foretak

213

110 000

4 000

114 000

0,9

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-54,4

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

14 291

14,8

Tabell 1.21 Post 74.14 Tilskudd til husdyr

   

Intervall

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Endring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Endring

Mill. kr

Fra

Til

Bunnfradrag 35 pst 1

43 406

3 000

3 000

0,0

Mjølkeku

1

16

142 525

4 028

4 028

0,0

17

25

41 440

2 072

2 072

0,0

26

50

39 954

860

860

0,0

Sum

223 919

0,0

Storfe

1

250

544 236

800

800

0,0

Mjølkegeit

1

125

30 547

1 400

1 400

0,0

126

250

3 433

512

512

0,0

Sum

33 980

0,0

Ammekyr

1

25

59 925

4 080

4 080

0,0

26

50

8 494

2 170

2 170

0,0

50

+

1 832

500

500

0,0

Sum

70 250

0,0

Sau over 1 år pr 1.jan

1

50

486 143

1 180

146

1 326

71,0

51

100

171 064

924

146

1 070

25,0

og ammegeiter

101

200

64 609

347

347

0,0

200

300

7 530

210

210

0,0

Utegangersau (alle)

1

300

32 312

210

210

0,0

Sum

761 658

96,0

Lammeslakt

kval. O og bedre

890 010

206

206

0,0

kval. O- og dårligere

56 284

0

0

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

7 871

80

80

0,0

Tillegg:

Økologiske lammeslakt

30 862

40

40

0,0

Sum

985 027

0,0

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

25 778

765

150

915

3,9

Avlsgris Jæren

1

35

5 421

615

150

765

0,8

Avlsgris Nord-Norge

1

35

2 054

1 052

150

1 202

0,3

Avlsgris landet

36

+

20 657

0

0

0,0

Sum

53 909

5,0

Slaktegris2

1

1 400

981 758

20

3

23

2,9

Slaktegris Jæren

1

1 400

208 242

16

3

19

0,6

Sum

1 190 000

3,5

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

570 610

10

10

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

24 361

24

24

0,0

Verpehøner, landet

1 001

5 000

2 094 738

10

10

0,0

Sum

2 689 709

0,0

Unghester < 3 år

4 924

1 000

1 000

0,0

Bikuber3

1

250

27 536

350

50

400

2,2

Hjort

8 367

210

210

1,8

Bevaringsverdige husdyrraser

2 639

1 800

200

2 000

0,5

Beløpsavgrensing4

280 000

280 000

3,6

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-26,5

Sum produksjonstilskudd, husdyr

85,5

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. Arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

3 Antall økt med 2 000 for nytt regelverk

4 Lammetilskudd ut av beløpsavgresningen

Tabell 1.22 Post. 74.16 Tilskudd til dyr på beite

 

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Endring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Endring

Mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

245 646

375

25

400

6,1

Sau, lam, geit

1 939 657

129

13

142

25,2

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

608 324

432

17

449

10,3

Småfe m.m.

2 255 227

60

60

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-7,9

Sum beitetilskudd

5 048 854

33,7

Tabell 1.23 Post. 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 221 069

191

191

0,0

Bunnfradrag, 65 pst 1

43 406

3 000

3 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 940 475

0,0

Arealtilskudd, korn

3 048 511

0,0

Arealtilskudd, potet

126 531

1,9

Arealtilskudd, grønnsaker

61 764

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

43 788

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-36,7

Sum, AK-tilskudd

9 221 069

-34,8

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Tabell 1.24 Arealtilskudd, grovfôr

     

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 250

dekar

291 805

90

90

0,0

over 250

dekar

94 098

65

65

0,0

Sum

385 903

0,0

Sone 2

0 – 250

dekar

228 094

0

0

0,0

over 250

dekar

91 620

0

0

0,0

Sum

319 714

0,0

Sone 3

0 – 250

dekar

467 370

124

124

0,0

over 250

dekar

124 630

75

75

0,0

Sum

592 000

0,0

Sone 4

0 – 250

dekar

362 723

124

124

0,0

over 250

dekar

115 780

75

75

0,0

Sum

478 503

0,0

Sone 5

0 – 250

dekar

2 866 096

233

233

0,0

over 250

dekar

467 801

75

75

0,0

Sum

3 333 896

0,0

Sone 6

0 – 250

dekar

549 591

261

261

0,0

over 250

dekar

160 519

75

75

0,0

Sum

710 110

0,0

Sone 7

alt areal

dekar

120 349

291

291

0,0

Sum

120 349

0,0

Sum grovfôr alle soner

5 940 475

0,0

Tabell 1.25 Arealtilskudd, korn

   

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1

0-800

dekar

1 200 138

123

123

0,0

801-

dekar

108 102

102

102

0,0

Sone 2

0-800

dekar

24 686

175

175

0,0

801-

dekar

0

152

152

0,0

Sone 3

0-800

dekar

1 050 341

175

175

0,0

801-

dekar

66 442

152

152

0,0

Sone 4

0-800

dekar

422 163

246

246

0,0

801-

dekar

3 742

221

221

0,0

Sone 5

0-800

dekar

166 679

246

246

0,0

801-

dekar

2 827

221

221

0,0

Sone 6 – 7

0-800

dekar

3 391

246

246

0,0

801-

dekar

0

221

221

0,0

Sum korn, alle soner

3 048 511

0,0

0,0

Tabell 1.26 Arealtilskudd, potet

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1 -5

121 435

65

15

80

1,8

Sone 6 -7

5 096

915

15

930

0,1

Sum poteter, alle soner

126 531

1,9

Tabell 1.27 Arealtilskudd, grønnsaker

   

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1 – 5

0 – 80

dekar

28 894

550

550

0,0

over 80

dekar

32 567

0

0

0,0

Sum

61 461

0,0

Sone 6 – 7

0 – 80

dekar

303

1 650

1650

0,0

over 80

dekar

0

0

0

0,0

Sum

303

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

61 764

0,0

Tabell 1.28 Arealtilskudd, frukt

   

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1 – 4

0 – 40

dekar

5 793

1 000

1000

0,0

over 40

dekar

2 698

0

0

0,0

Sum

8 491

0,0

Sone 5 -7

0 – 40

dekar

11 073

1 450

0

1450

0,0

over 40

dekar

1 246

0

0

0,0

Sum

12 319

0,0

Sum frukt alle soner

20 810

0,0

Tabell 1.29 Arealtilskudd, bær

     

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Sone 1 – 4

0 – 40

dekar

7 665

1 000

1000

0,0

over 40

dekar

7 997

0

0

0,0

Sum

15 662

0,0

Sone 5 – 7

0 – 40

dekar

5 772

1 450

0

1450

0,0

over 40

dekar

1 544

0

0

0,0

Sum

7 316

0,0

Sum bær, alle soner

22 978

0,0

Sum frukt og bær, alle soner

43 788

0,0

Tabell 1.30 Post. 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Antall

daa

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Korn til modning

81 220

300

300

0,0

Grønnsaker, frukt og bær

4 205

1 000

1000

0,0

Poteter

1 231

500

500

0,0

Grønngjødsling

7 682

500

500

0,0

Innmarksbeite

46 417

25

25

0,0

Grovfôr og annet økologisk areal

298 492

25

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

439 247

0,0

Omleggingstilskudd

Alt karensareal minus innmarksbeite

50 356

250

250

0,0

Sum omleggingstilskudd økologisk areal

50 356

0,0

Tabell 1.31 Post 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall

dyr

Sats

Kr/daa

Endring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Endring

Mill. kr

Melkekyr

AK-sone 1-4

5 552

2 400

2400

0,0

AK-sone 5-7

3 654

2 702

2702

0,0

Ammekyr

AK-sone 1-4

2 387

1 518

1518

0,0

AK-sone 5-7

1 540

1 968

1968

0,0

Andre storfe

AK-sone 1-4

11 071

402

402

0,0

AK-sone 5-7

6 888

564

564

0,0

Sau over 1 år

AK-sone 1-4

9 730

342

342

0,0

AK-sone 5-7

27 592

414

414

0,0

Melkegeit og ammegeit

AK-sone 1-4

65

162

162

0,0

AK-sone 5-7

938

186

186

0,0

Avlsgris

Landet

288

402

402

0,0

Slaktegris

Landet

5 329

260

260

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-4,3

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-4,3

Tabell 1.32 Post 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Intervall

dyr

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Endring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Økt sats

3,90%

Endring

Mill. kr

Mjølkeku

1 – 8

77 688

3 826

149

3 975

3,9%

(bruk med melkeprod)

over 8

160 873

2 598

101

2 699

3,9%

Sum

238 561

Ammekyr

67 302

916

36

952

3,9%

Andre storfe

544 394

553

22

575

3,9%

Melkegeit og melkesau

1 – 40

12 620

910

35

945

3,9%

(bruk med melkeprod)

over 40

20 560

609

24

633

3,9%

Sum

33 180

Sau, ammegeit

730 743

480

19

499

3,9%

Avlsgris

53 773

1 094

43

1 137

3,9%

Slaktegris

1 580 369

38

1

39

3,9%

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

4 137 086

9,6

0,4

10,0

3,9%

Hester

31 023

1 094

43

1 137

3,9%

Avlskaniner

1 570

272

11

272

3,9%

Gjess, ender, kalkuner, livkylling

3 671 792

3,35

0,13

3,48

3,9%

Slaktekylling

62 746 924

0,41

0,02

0,43

3,9%

Økologisk slaktekylling

102 668

1,6

0,06

1,66

3,9%

Revetisper

47 651

300

12

312

3,9%

Mink- og ildertisper

135 536

88

3

91

3,9%

Hjort

5 670

372

15

387

3,9%

Sum effekt av satsendringer

20,3

Avkorting

Antall foretak

m. maks. utbetaling

Makssats

Kr/foretak

Endring

Kr/foretak

Ny sats

Kr/foretak

Endring

Mill. kr

Sum effekt av maksimalsatsen

7 920

69 000

3 000

72 000

23,8

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-38,3

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

5,8

Til dokumentets forside