Prop. 164 S (2012–2013)

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Til innholdsfortegnelse

9 Justeringer i prisutjevningsordningen for melk

9.1 Bakgrunn

Markedsordningen for melk består av importvern, målprissystem, kvoteordningen som regulerer primærproduksjonen, markedsregulering ved Omsetningsrådet og prisutjevningsordningen for melk (PU). Prisutjevningsordningen for melk har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk, uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

Situasjonen i meierivaremarkedet var preget av uro, konflikt og rettssaker gjennom flere år, noe som var uheldig for alle aktører. På bakgrunn av dette gjorde regjeringen i 2007 endringer i prisutjevningsordningen for melk som la ytterligere til rette for konkurranse i markedet for meierivarer. De særlige konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk som ble innført var:

  • Differensierte avgifter og tilskudd for andre aktører på områder der Tine SA er dominerende aktør

  • Endring i særskilt distribusjonstilskudd for Q-Meieriene AS

  • Videreføring av spesiell kapitalgodtgjørelse

Regjeringen forbedret i 2007 rammevilkårene for uavhengige aktører på områder der Tine SA er dominerende aktør i PU. Tine ble dermed stilt overfor en strengere økonomisk akkord relativt til de andre aktørene og Regjeringen la samlet sett godt til rette for økt konkurranse i markedet for meierivarer innenfor forutsigbare rammer. Bakgrunnen for disse endringene var dialog med de involverte aktørene. En del av den gjensidige forståelsen var at rettssakene på området ble bilagt. Endringene innebar en betydelig forenkling i markedsordningen for melk gjennom færre grupper i prisutjevningsordningen for melk og avvikling av ordningen med etterkontroll og etterregning. Dette har gitt en enklere hverdag både for næringsliv og forvaltning.

Etter endringene som ble gjennomført 01.07.2007 har konfliktnivået blitt redusert, og aktørene i prisutjevningsordningen har sluttet opp om endringene som ble foretatt.

9.2 Evaluering og høring

Regjeringen varslet i allerede i St.prp. nr. 77 (2006–2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 at de konkurransepolitiske tiltakene skulle evalueres etter 5 år.

Statens landbruksforvaltning (SLF) gjennomførte i løpet av 2012 evalueringen (SLF-rapport nr. 22/2012 Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk). SLF konkluderer med at det blir gradvis økt konkurranse i det norske markedet, og at Tine SA taper markedsandeler. Regjeringens konkurranserettede tiltak har virket etter hensikten. De konkurranserettede tiltakene må videreføres for å bidra til at man fortsatt skal ha flere aktører i meierivaremarkedet, men det er ikke behov for ytterligere slike tiltak. SLF foreslo justeringer i de eksisterende tiltakene:

  • Satsen for differensierte avgifter og tilskudd indeksjusteres (25 øre endres til 27)

  • Redusert sats, utvidet virkeområde og økt volumtak, men likevel stabil økonomisk totalramme for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene

  • Årlig oppdatering av elementer i modellen for spesiell kapitalgodtgjørelse

LMD sendte 01.02.2013 ut et konkret forslag til justeringer av forskrift om prisutjevningsordningen for melk på høring med høringsfrist 18.03.2013.

Ordningene skal ligge fast for perioden fram til neste evaluering. Dette er viktig for stabiliteten i rammevilkårene til aktørene. Samtidig vil en evaluering gi en ny faglig gjennomgang som grunnlag for videre vurdering av ordningene. Ordningene er rammet inn av kriteriet om at Tine må være dominerende aktør i det enkelte markedet for at disse særordningene skal kunne tre i kraft. I det øyeblikk Tine ikke er dominerende aktør lenger, er det ikke grunnlag for slike konkurranserettede ordninger. Importkonkurranse er også en del av grunnlaget for å vurdere om Tine er dominerende aktør.

9.3 Justeringer i regelverket

Med bakgrunn i evalueringen og høringen foretok Landbruks- og matdepartementet 29.05.2013 følgende justeringer i prisutjevningsordningen for melk, med virkning fra 01.07.2013:

  • Satsen for differensierte avgifter og tilskudd økes med to øre til 27 øre

  • Satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres med 10 øre til 50 øre, mens volumgrensen øker med 20 mill. liter til 100 mill. liter. Ordningen skal fremdeles være begrenset til Q-meieriene.

Det gjøres ingen prinsipielle endringer i ordningen med spesiell kapitalgodtgjørelse til Q-meieriene. SLF skal endre sin praksis slik at grunnlaget i beregningsmodellen blir ajourført hvert år.

Regjeringen legger opp til at man på bakgrunn av erfaringene skal evaluere de konkurransepolitiske tiltakene etter fem år.

Til dokumentets forside