Prop. 164 S (2012–2013)

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.1.1 Innledning

Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2014. Videre kan partene drøfte omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2013 der det også tas hensyn til tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp på overførbare poster.

8.1.2 Overførte beløp fra 2012 og omdisponeringer i 2013

Overførte beløp fra 2012 til 2013

På de overførbare postene er det overført 51,5 mill. kroner fra 2012 til 2013, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2012 til 2013, mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

70

Markedsregulering

13,576

74

Direkte tilskudd

10,849

77

Utviklingstiltak

8,436

78

Velferdsordninger

18,652

Sum overførbare bevilgninger

51,513

Prognoser for forbruk i 2013

Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning (SLF) ut fra gjeldende satser for alle underposter gjør det nødvendig å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2013 viser et underforbruk på 24,6 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2013, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2013, mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

01

Utredninger og evalueringer

-0,300

70

Markedsregulering med mer

-2,032

74

Direkte tilskudd

15,111

77

Utviklingstiltak

-7,8200

78

Velferdsordninger

19,564

Sum

24,613

I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet.

Omdisponeringer i 2013

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2012 og innsparinger i 2013 p.g.a prognosejusteringer utgjør 76,1 mill. kroner, som foreslås omdisponert i 2013.

Avtalen innebærer en økning i matkornprisene med 20 øre/kg og fôrkornprisene med 18 øre/kg fra 01.07.2013. Samtidig er det lagt til grunn en økt prisnedskriving til norsk korn på 8 øre/kg. 70 pst. av den norske kornavlingen leveres før årsskiftet. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må økningen i prisnedskrivingen gjennomføres fra 1. juli 2013. Det innebærer at 63,3 mill. kroner av de ledige midlene i 2013 benyttes til å styrke bevilgningen på post 73.19. Partene var videre enige om at det resterende beløp på 12,8 mill. bevilges til Landbrukets utviklingsfond, post 50.11.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2013, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 2013

Omdisp. 2013

Justert budsjett 2013

Disp. av overførte midler i 2013

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

0,300

2,800

50.11

Tilskudd til LUF

1 433,653

12,826

1 446,479

50

Fondsavsetninger

1 433,653

12,826

1 446,479

70.11

Avsetningstiltak

30,400

0,000

30,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

179,000

-11,544

167,456

13,576

70

Markedsregulering, kan overføres

209,400

-11,544

197,856

13,576

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

40,000

40,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

130,000

130,000

73.13

Pristilskudd melk

576,700

576,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

658,900

658,900

73.16

Distriktstilskudd egg

6,400

6,400

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

87,700

87,700

73.18

Frakttilskudd

342,700

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

445,700

63,300

509,000

73.20

Tilskudd til matkorn

48,400

48,400

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 338,900

63,300

2 402,200

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes. kjøttprod.

1 359,400

-8,849

1 350,551

10,849

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 427,400

-6,173

2 421,227

74.16

Beitetilskudd

750,900

-7,900

743,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 247,000

-0,238

3 246,762

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

0,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

114,300

-1,300

113,000

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

-1,500

12,500

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 341,500

-25,960

8 315,540

10,849

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

0,000

90,670

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

10,020

1,700

11,720

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

52,000

1,606

53,606

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

0,000

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

48,700

-3,922

44,778

8,436

77.17

Tilskudd til fruktlager

11,000

0,000

11,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

235,590

-0,616

234,974

8,436

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 168,319

-24,971

1 143,348

18,652

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

190,500

-16,500

174,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

69,000

4,000

73,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

93,035

-0,835

92,200

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 608,854

-38,306

1 570,548

18,652

SUM KAP. 1150

14 210,397

0,000

14 210,397

51,513

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

59,520

59,520

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

14 148,377

0,000

14 148,377

8.1.3 Budsjettmessige endringer i 2014

Budsjettmessige konsekvenser for 2014 av den fremforhandlede jordbruksavtalen vil bli fremmet i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2013–2014), jf. forslag til vedtak II.

Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret, og foreløpig budsjett 2014, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 20131

Endring

Budsjett 2014 2

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

2,500

2,500

50.11

Tilskudd til LUF 3

1 433,653

38,000

1 196,653

50

Fondsavsetninger

1 433,653

38,000

1 196,653

70.11

Avsetningstiltak

30,400

2,000

32,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

179,000

37,000

216,000

70

Markedsregulering, kan overføres

209,400

39,000

248,400

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

40,000

2,000

42,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

130,000

4,400

134,400

73.13

Pristilskudd melk

576,700

21,000

597,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

658,900

164,700

823,600

73.16

Distriktstilskudd egg

6,400

6,400

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

87,700

10,100

97,800

73.18

Frakttilskudd

342,700

342,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

445,700

90,400

536,100

73.20

Tilskudd til matkorn

48,400

2,400

50,800

73.21

Tilskudd til potetsprit

42,400

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 338,900

293,000

2 631,900

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1359,400

14,800

1374,200

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2427,400

85,500

2512,900

74.16

Beitetilskudd

750,900

33,700

784,600

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3247,000

-34,800

3212,200

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

20,000

448,500

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

114,300

-4,300

110,000

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

-14,000

0,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 341,500

100,900

8 442,400

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

90,670

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

10,020

3,500

13,520

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

52,000

9,500

61,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

48,700

4,200

52,900

77.17

Tilskudd til fruktlager

11,000

2,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

235,590

19,200

254,790

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 168,319

5,800

1 174,119

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

190,500

-4,100

186,400

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

69,000

8,000

77,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

93,035

-1,800

91,235

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 608,854

7,900

1 616,754

SUM KAP. 1150

14 210,397

500,000

14 435,397

Kapittel 4150:

85

Markedsordningen for korn

59,520

59,520

SUM KAP. 4150

59,520

0,000

59,520

SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150

14 150,877

500,000

14 375,877

1 Saldert budsjett 2013

2 Før evt. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene

3 Konsekvensjustering av LUF innebærer at bevilgningen i 2014 reduseres med 275,0 mill. kroner

Tabell 8.5 Post 50 Driftskostnader til utredninger og evalueringer (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

01

Driftskostn. til utredninger og evalueringer

2,500

2,500

Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

50.11

Tilskudd til LUF 1

1 433,653

38,000

1 471,653

Konsekvensjustering

-275,000

Sum

1 433,653

-237,000

1 196,653

1 12,8 mill. kroner omdisponeres til LUF i 2013

Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner), kan overføres

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

Avsetningstiltak hagebruk

11,400

2,000

Kollektiv dekn. oms. avg. hagebruk

14,000

Tilskudd til kadaverhandtering

5,000

70.11

Avsetningstiltak

30,400

2,000

32,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

179,000

37,000

216,000

Sum

209,400

39,000

248,400

Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner), overslagsbevilgning

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

30,000

2,000

Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng

4,000

Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon

0,200

Tilskudd ved tap av bifolk

0,300

Erstatning ved tap av sau på beite

2,700

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

2,800

Sum

Tilskudd til erstatninger m.m.

40,000

2,000

42,000

Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner), overslagsbevilgning

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

73.11

Tilskudd til norsk ull

130,000

4,400

134,400

Grunntilskudd geitemelk

62,000

3,000

Distriktstilskudd melk

514,700

18,000

73.13

Pristilskudd melk

576,700

21,000

597,700

Grunntilskudd sau,lam,kje

88,500

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

164,700

Distriktstilskudd kjøtt

570,000

Distriktstilskudd fjørfekjøtt

0,400

73.15

Pristilskudd kjøtt

658,900

164,700

823,600

73.16

Distriktstilskudd egg

6,400

0,000

6,400

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,500

0,250

DK-tilskudd frukt, bær og grønt

83,200

9,850

73.17

Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak

87,700

10,100

97,800

Frakttilskudd kjøtt

130,000

Frakttilskudd egg

8,200

Frakttilskudd kraftfôr

121,000

Fraktilskudd korn til kraftfôrprod.

83,500

73.18

Frakttilskudd

342,700

0,000

342,700

73.19

Prisnedskriving korn

445,700

90,400

536,100

73.20

Tilskudd til matkorn

48,400

2,400

50,800

73.21

Tilskudd til potetsprit/potetstivelse

42,400

42,400

Sum

2 338,900

293,000

2 631,900

1 Bevilgningsendring i 2014 før kvantumsjustering

Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner), kan overføres

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

Driftstilskudd melk

1 182,400

-0,800

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

177,000

15,600

74.11

Driftstilskudd

1 359,400

14,800

1 374,200

Tilskudd til husdyr

2 422,500

85,000

Tilskudd bevaringsverdige storferaser

4,900

0,500

74.14

Tilskudd til husdyr

2 427,400

85,500

2 512,900

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

349,600

23,700

Tilskudd til beitende dyr

401,300

10,000

74.16

Beitetilskudd

750,900

33,700

784,600

Kulturlandskapstilskudd

1 678,238

-12,132

Arealtilskudd

1 557,000

-11,203

Elektroniske fagsystem, IKT

11,762

-11,465

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 247,000

-34,800

3 212,200

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

428,500

20,000

448,500

Omleggingstilskudd økologisk landbruk

13,500

Husdyrtilskudd økologisk landbr.

57,500

-0,500

Arealtilskudd økologisk landbr.

43,300

-3,800

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

114,300

-4,300

110,000

74.22

Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel

14,000

-14,000

0,000

Sum

8 341,500

100,900

8 442,400

Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner), kan overføres

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

Tilskudd til semin

30,670

Tilskudd til veterinærreiser

45,800

Tilskudd til organisasjoner

14,200

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

90,670

0,000

90,670

Tilskudd til frøforsyning

9,020

Tilskudd til lagring av såkorn

1,000

3,500

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

10,020

3,500

13,520

Tilskudd til forsøksringer

44,000

4,800

Byggteknisk rådg./planlegging

6,500

-0,500

Maskinteknisk rådgivning

1,500

0,700

Grøntveiledning

4,500

77.13

Tilskudd til rådgivning

52,000

9,500

61,500

Frakttilskudd pelsdyrfôr

17,800

Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon)

5,400

77.14

Tilskudd pelsdyrfôr

23,200

0,000

23,200

Utvikling av plantemateriale m.m.

31,460

3,200

Kvalitetstiltak settepotetavl

7,040

Tilskudd til produsentsammenslutninger

0,100

Tilskud til premieringsordning økologisk kjøtt

0,100

Handlingsplan plantevernmidler

10,000

1,000

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

48,700

4,200

52,900

77.17

Tilskudd til fruktlager

11,000

2,000

13,000

Sum

235,590

19,200

254,790

Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner), kan overføres

Under post

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 168,319

5,800

1 174,119

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

190,500

-4,100

186,400

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

88,000

88,000

Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar)

55,000

7,000

62,000

Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste

14,000

1,000

15,000

78.15

Andre velferdstiltak

69,000

8,000

77,000

78.16

Tidligpensjonsordningen

93,035

-1,800

91,235

Sum

1 608,854

7,900

1 616,754

Tabell 8.13 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2013

Endring

Budsjett 2014

85

Markedsordningen for korn

59,520

59,520

Sum

59,520

0,000

59,520

Til dokumentets forside