Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2021–2022) statsbudsjettet for budsjettåret 2022 dei forslaga til vedtak som følger førte opp:

Kapitla 200–292 og 2410, 3200–3292, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

403 260 000

21

Særskilde driftsutgifter

17 500 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 170 000

423 930 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Særskilde driftsutgifter

261 361 000

261 361 000

Sum Administrasjon

685 291 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

354 126 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

200 805 000

70

Tilskot til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

74 700 000

629 631 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

16 066 000

16 066 000

222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

01

Driftsutgifter

151 011 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 067 000

153 078 000

224

Tilskot til freds- og menneskerettssenter

70

Freds- og menneskerettssenter

107 460 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

11 672 000

119 132 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

23 902 000

21

Særskilde driftsutgifter

114 780 000

60

Tilskot til landslinjer

247 269 000

63

Tilskot til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

94 733 000

64

Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

30 705 000

65

Rentekompensasjon for skule- og symjeanlegg, kan overførast

128 796 000

66

Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme

15 477 000

67

Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk

9 154 000

68

Tilskot til opplæring i kriminalomsorga

310 689 000

69

Tiltak for fullføring av vidaregående opplæring

718 834 000

74

Prosjekttilskot

6 914 000

75

Grunntilskot

104 436 000

1 805 689 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 697 667 000

22

Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

1 683 724 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

44 000 000

61

Tilskotsordning til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

61 919 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

41 583 000

71

Tilskot til vitensenter

94 651 000

3 623 544 000

227

Tilskot til særskilde skular

63

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar

44 552 000

78

Tilskot

186 434 000

230 986 000

228

Tilskot til frittståande skular o.a.

70

Frittståande grunnskular, overslagsløyving

3 202 439 000

71

Frittståande vidaregåande skular, overslagsløyving

1 740 303 000

72

Diverse skular som gir yrkesretta opplæring, overslagsløyving

155 354 000

73

Frittståande grunnskular i utlandet, overslagsløyving

109 397 000

74

Frittståande vidaregåande skular i utlandet, overslagsløyving

13 335 000

75

Frittståande skular for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

401 325 000

76

Andre frittståande skular, overslagsløyving

60 813 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsløyving

30 309 000

78

Kompletterande undervisning

25 416 000

79

Toppidrett

79 415 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 247 000

82

Kapital- og husleigetilskot til friskular

105 504 000

84

Redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga

7 200 000

5 933 057 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

620 422 000

21

Særskilde driftsutgifter

25 000 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 910 000

655 332 000

Sum Grunnopplæringa

13 166 515 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

516 853 000

63

Tilskot til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskot til auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn

17 342 000

70

Tilskot til symjing i barnehagane

72 233 000

750 977 000

Sum Barnehagar

750 977 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

240

Fagskular

60

Driftstilskot til fagskular

1 130 826 000

61

Utviklingsmidlar til fagskular, kan overførast

50 701 000

1 181 527 000

241

Felles tiltak for fagskular

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

22 754 000

22 754 000

242

Noregs grøne fagskule – Vea

01

Driftsutgifter

30 853 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 338 000

32 191 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

1 236 472 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

251

22. juli-senteret

01

Driftsutgifter

17 695 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 01

10 000 000

27 695 000

253

Folkehøgskular

70

Tilskot til folkehøgskular

1 039 311 000

71

Tilskot til Folkehøgskolerådet

5 693 000

72

Tilskot til Nordiska folkhögskolan

726 000

1 045 730 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskot til studieforbund

70 712 000

73

Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar

3 601 000

74 313 000

256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

01

Driftsutgifter

363 046 000

21

Særskilde driftsutgifter

11 931 000

374 977 000

257

Kompetanseprogrammet

21

Særskilde driftsutgifter

7 250 000

70

Tilskot, kan overførast

305 873 000

313 123 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

148 424 000

148 424 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

1 984 262 000

Høgare utdanning og forsking

260

Universitet og høgskular

50

Statlege universitet og høgskular

39 396 635 000

70

Private høgskular

2 078 282 000

41 474 917 000

270

Studentvelferd

74

Tilskot til velferdsarbeid o.a.

126 588 000

75

Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast

959 158 000

1 085 746 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Driftsutgifter

167 683 000

21

Særskilde driftsutgifter

4 000 000

171 683 000

272

Tiltak for internasjonalisering og høgare utdanning

51

Tiltak for internasjonalisering, kan overførast, kan nyttast under post 71

121 062 000

52

Tiltak for høgare utdanning, kan overførast, kan nyttast under post 72

319 334 000

71

Tilskot til tiltak for internasjonalisering, kan overførast, kan nyttast under post 51

129 895 000

72

Tilskot til tiltak for høgare utdanning, kan overførast, kan nyttast under post 52

126 817 000

697 108 000

273

Kunnskapssektorens tenesteleverandør

50

Kunnskapssektorens tenesteleverandør

179 152 000

179 152 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskot til Universitetssenteret på Svalbard

158 265 000

158 265 000

275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

143 432 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

82 073 000

225 505 000

284

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

01

Driftsutgifter

19 839 000

19 839 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 708 476 000

53

Sektoroverskridande og strategiske satsingar

1 885 508 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

765 607 000

55

Verksemdskostnader

785 937 000

5 145 528 000

286

Regionale forskingsfond

60

Regionale forskingsfond, tilskot til forsking

159 012 000

159 012 000

287

Grunnløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

57

Grunnløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

228 426 000

228 426 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

53 307 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

299 268 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon

3 310 007 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

607 032 000

75

UNESCO-kontingent

22 556 000

76

UNESCO-formål

4 350 000

4 296 520 000

289

Vitskaplege prisar

51

Holbergprisen

17 492 000

71

Abelprisen

17 011 000

72

Kavliprisen

11 635 000

46 138 000

Sum Høgare utdanning og forsking

53 887 839 000

Integrering og mangfald

290

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

305 563 000

305 563 000

291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

60 865 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

44 350 000

50

Noregs forskingsråd

10 151 000

60

Integreringstilskot, kan overførast

4 953 065 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving

656 771 000

62

Kommunale innvandrartiltak

227 256 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

2 418 000

71

Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar

192 095 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.a.

19 664 000

73

Tilskot

30 258 000

6 196 893 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

78 731 000

22

Prøvar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

36 219 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 008 013 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før busetjing

602 000

1 123 565 000

Sum Integrering og mangfald

7 626 021 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter

407 272 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 01

28 162 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

8 345 502 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

3 743 822 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

660 491 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

1 346 422 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

885 537 000

74

Tap på utlån

415 500 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

34 950 339 000

50 783 047 000

Sum Statsbankane

50 783 047 000

Sum departementets utgifter

130 120 424 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

2 406 000

2 406 000

3222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

02

Salsinntekter o.a.

21 040 000

21 040 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

11 201 000

11 201 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

25 000 000

02

Salsinntekter o.a.

7 295 000

32 295 000

Sum Grunnopplæringa

66 942 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

3242

Noregs grøne fagskule – Vea

02

Salsinntekter o.a.

5 108 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 341 000

6 449 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

6 449 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

01

Inntekter frå oppdrag

4 824 000

02

Salsinntekter o.a.

396 000

5 220 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

5 220 000

Høgare utdanning og forsking

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag

4 000 000

02

Salsinntekter o.a.

646 000

4 646 000

3275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

17 441 000

17 441 000

Sum Høgare utdanning og forsking

22 097 000

Integrering og mangfald

3291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

04

Tilskot til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjonar, ODA-godkjende utgifter

11 883 000

11 883 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

24 543 000

24 543 000

Sum Integrering og mangfald

36 426 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

6 300 000

29

Termingebyr

1 161 000

89

Purregebyr

92 913 000

90

Redusert lån og rentegjeld

12 806 848 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

7 284 547 000

20 191 769 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

4 795 109 000

4 795 109 000

Sum Statsbankane

24 986 878 000

Sum departementets inntekter

25 124 012 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan

 • 1.

  overskride løyvinga på

  mot tilsvarande meirinntekter under

  Kap. 200, post 01

  Kap. 3200, post 02

  Kap. 220, post 01

  Kap. 3220, post 02

  Kap. 222, post 01

  Kap. 3222, post 02

  Kap. 230, post 01

  Kap. 3230, post 02

  Kap. 242, post 01

  Kap. 3242, post 02 og 61

  Kap. 256, post 01

  Kap. 3256, post 02

  Kap. 271, post 01

  Kap. 3271, post 02

  Kap. 290, post 01

  Kap. 3290, post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga og påverkar derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 • 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 • 3. avhende fast eigedom, jf. Instruks om avhending av statleg eigedom mv., og nytte inntekter frå sal av eigedommar ved dei sjølvforvaltande universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 • 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Noregs forskingsråd.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan

 1. gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

  Kap.

  Post

  Nemning

  Samla ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskot til læremiddel o.a.

  67 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  21

  Særskilde driftsutgifter

  35 mill. kroner

  22

  Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

  237 mill. kroner

  270

  Studentvelferd

  75

  Tilskot til bygging av studentbustadar

  895,5 mill. kroner

 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskot til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 68 Tilskot til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2023 (andre halvdelen av undervisningsåret 2022–2023) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2022 (første halvdelen av undervisningsåret 2022–2023), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld, og kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2023 (andre halvdelen av undervisningsåret 2022–2023) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2022 (første halvdelen av undervisningsåret 2022–2023), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

IV

Kostnadsrammer Blått bygg ved Nord universitet

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan starte opp byggeprosjektet Blått bygg ved Nord universitet innanfor ei kostnadsramme på 575 mill. kroner.

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får fullmakt til å starte opp brukarutstyrsprosjektet til Blått bygg innanfor ei kostnadsramme på 120 mill. kroner, og til å inngå forpliktingar for seinare budsjettår innanfor kostnadsramma.

V

Kostnadsrammer 22. juli-senteret

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan starte opp byggeprosjektet for eit nytt 22. juli-senter innanfor ei kostnadsramme på 483 mill. kroner.

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får fullmakt til å gjennomføre eit prosjekt for inventar, brukarutstyr og til å etablere utstilling innanfor ei kostnadsramme på 82 mill. kroner, og til å inngå forpliktingar for seinare budsjettår innanfor kostnadsramma.

VI

Kostnadsramme samlokalisert nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og det samiske nasjonalteatret Beaivvàš i Kautokeino

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får fullmakt til å starte opp prosjektet samlokalisert nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og det samiske nasjonalteatret Beaivvàš i Kautokeino innanfor ei kostnadsramme på 485 mill. kroner. Ramma inkluderer midlar til både bygg og brukarutstyr, og prosjektet skal gjennomførast innanfor absolutte økonomiske rammer (prinsippet om design-to-cost).

VII

Oppdaterte kostnadsrammer Livsvitskapsbygget ved UiO

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får fullmakt til å halde fram byggeprosjektet Livsvitskapsbygget ved UiO innanfor ei kostnadsramme på 11 974 mill. kroner.

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 får fullmakt til å starte opp brukarutstyrsprosjektet til UiOs del av Livsvitskapsbygget innanfor ei kostnadsramme på 1 198 mill. kroner, og til å inngå forpliktingar for seinare budsjettår innanfor kostnadsramma.

Andre fullmakter

VIII

Gebyr for privatisteksamen

Stortinget samtykker i at privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 217 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 435 kroner ved forbetringsprøvar. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale 1 037 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 2 080 kroner ved seinare forsøk.

IX

Fullmakt for universitet og høgskular til å delta i selskap

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan gi universitet og høgskular fullmakt til å

 • 1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

 • 2. bruke overskot av oppdragsverksemd til kapitalinnskot ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

 • 3. bruke utbyte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

 • 4. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskot frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

X

Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget samtykker i at

 • 1. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 3 315 kroner per månad og 36 465 kroner per år frå 1. januar 2022, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 1.

 • 2. inntektsgrensa for fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar blir sett til 598 825 kroner per år frå 1. august 2022, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 3.

XI

Fullmakt til postering mot mellomværet med statskassa

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2022 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre uteståande midlar mot Konverteringsfondet i same periode som konvertering av lån til stipend blir gjort, og mot Lånekassas mellomvære med statskassa. Mellomværet blir utlikna i påfølgande periode når oppgjeret blir overført frå Konverteringsfondet.

Til forsida av dokumentet