Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2022

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2022

Einingar som er markerte med grå farge, er ikkje statlege forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Forklaringar og forkortingar:

Barnehage og grunnopplæring

Foreldreutvala er førte opp samla i figuren, sidan dei har felles sekretariat og mottek eit felles tildelingsbrev.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

 • Statped: Statleg spesialpedagogisk støttesystem

 • Sørsamisk kunnskapspark

 • Samiske vidaregåande skular:

  • Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino

  • Samisk videregående skole i Karasjok

Kompetansepolitikk, høgare utdanning og forsking

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

 • NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • HK-dir: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

 • Sikt: Kunnskapssektorens tenesteleverandør

 • Simula: Simula Research Laboratory

 • UNIS: Universitetssenteret på Svalbard

Integrering

 • IMDi: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Anna

 • NUPI: Norsk utanrikspolitisk institutt

 • Vea: Noregs grøne fagskule – Vea

Til forsida av dokumentet