Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

62 804

67 015

74 351

90 316

Varer og tenester

90 607

83 225

78 527

137 236

Sum driftsutgifter

153 411

150 240

152 878

227 553

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

3 212

4 124

7 435

5 067

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

3 212

4 124

7 435

5 067

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

2 402

2 512

0

0

Andre utbetalingar

458 515

1 458 791

1 732 610

2 386 314

Sum overføringar frå verksemda

460 917

1 461 303

1 732 610

2 386 314

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

1 860

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

1 860

0

0

Sum utgifter

617 540

1 617 527

1 892 923

2 618 934

Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

1 847

502

46

42

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

4 381

3 868

3 863

3 863

Andre driftsinntekter

38 602

34 307

43 643

40 911

Sum driftsinntekter

44 829

38 677

47 552

44 817

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

122 002

145 441

145 076

174 386

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

207 018

1 244 308

1 526 491

1 753 633

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

95 547

34 314

45 556

18 290

Andre innbetalingar

239 557

296 446

254 200

638 077

Sum overføringar til verksemda

664 124

1 720 508

1 971 323

2 584 386

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

2 210

0

12 952

0

Sum finansielle aktivitetar

2 210

0

12 952

0

Sum inntekter

711 164

1 759 186

2 031 827

2 629 202

Netto endring i kontantbehaldning

93 623

141 659

138 904

10 268

Tabell 4.2 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

120 192

137 385

119 421

189 489

Løyvingar frå andre departement

6 586

4 456

4 792

5 570

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

–128

0

1 597

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

1 191

1 432

1 433

1 248

Sum løyvingar til statsoppdraget

127 840

143 273

127 242

196 307

Overføringar til verksemda

Overføringar frå fagdepartement til tilskot til andre

207 018

1 244 308

1 526 491

1 753 633

Overføringar frå andre departement til tilskot til andre

95 547

34 314

45 556

18 290

Overføringar frå andre verksemder til tilskot til andre

239 557

296 446

254 200

638 077

Sum overføringar til verksemda

542 122

1 575 067

1 826 247

2 409 999

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

–2 763

–2 162

2 390

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

17 438

19 726

24 495

21 847

Sum bidrag

14 675

17 564

26 885

21 847

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes- kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

53

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

26 473

23 281

51 452

1 049

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

26 526

23 281

51 452

1 049

Sum inntekter

711 164

1 759 186

2 031 827

2 629 202

Tabell 4.3 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) i perioden 2018–20

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

235 272

337 986

505 624

167 638

Behaldningar på andre bankkontoar

174 340

213 285

184 551

–28 734

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

409 612

551 271

690 175

138 904

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 449

8 040

9 400

1 361

Skattetrekk og offentlege avgifter

7 866

8 445

9 229

783

Gjeld til leverandørar

5 474

16 833

9 513

–7 320

Gjeld til oppdragsgivarar

–5 713

–2 489

–11 923

–9 434

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m.

185 281

275 756

444 310

168 554

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

188 937

211 084

197 832

–13 252

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

389 294

517 670

658 362

140 692

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

338

162

102

–61

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

11 074

10 450

8 007

–2 443

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

1 280

0

–1 280

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

105

159

117

–42

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

11 517

12 052

8 226

–3 826

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

8 801

21 549

23 587

2 038

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

8 801

21 549

23 587

2 038

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

409 612

551 271

690 175

138 904

Tabell 4.4 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

504 053

552 566

559 687

476 000

Varer og tenester

253 118

249 682

264 255

336 300

Sum driftsutgifter

757 171

802 248

823 942

812 300

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

44 822

40 538

50 786

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

44 822

40 538

50 786

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

4 707 160

4 581 463

5 000 742

5 379 812

Andre utbetalingar

4 984 599

5 258 386

5 812 897

6 850 889

Sum overføringar frå verksemda

9 691 759

9 839 849

10 813 639

12 181 589

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

10 493 752

10 682 635

11 688 367

13 043 001

Inntekter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsinntekter

Inntekter frå løyvingar

893 677

812 346

836 839

795 497

Inntekter frå sal av varer og tenester

1 882

1 674

1 843

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

895 559

814 020

838 682

795 497

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsaktivitetar

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

9 550 053

10 116 789

11 135 729

9 911 507

Andre innbetalingar

39 670

286 179

302 907

209 026

Sum overføringar til verksemda

9 589 723

10 402 968

11 438 636

10 120 533

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

10 485 282

11 216 988

12 277 318

10 916 030

Netto endring i kontantbehaldning

–8 470

534 353

588 951

–2 216 971

Tabell 4.5 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar til drift frå fagdepartementet

654 111

827 729

831 785

795 497

Løyvingar til drift frå andre departement

80 313

19 976

23 186

0

Løyvingar til tilskot til forsking o.a. frå fagdepartementet

4 508 482

4 754 289

4 652 974

4 959 426

Løyvingar til forsking o.a. frå andre departement

5 041 571

5 362 500

6 482 755

4 952 081

Sum løyvingar til statsoppdraget

10 284 477

10 964 493

11 990 700

10 707 004

Offentlege og private tilskot og overføringar

Tilskot frå andre statlege verksemder

9 336

11 310

7 527

16 000

Tilskot frå internasjonale organisasjonar

38 468

12 293

5 011

0

Tilskot frå kommunar og fylkeskommunar

207

204

0

0

Tilskot frå organisasjonar og stiftingar

–529

236

762

0

Tilskot frå næringsliv og private

–9 688

262 137

289 607

193 026

Sum offentlege og private tilskot

37 793

286 180

302 907

209 026

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

0

0

0

0

Andre inntekter

Andre inntekter og tidsavgrensingar

163 011

–33 685

–16 289

0

Sum andre inntekter

163 011

–33 685

–16 289

0

Sum inntekter

10 485 282

11 216 988

12 277 318

10 916 030

Tabell 4.6 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2018–20

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 887 513

5 426 628

6 007 415

580 786

Behaldningar på andre bankkontoar

63 455

58 693

66 857

8 165

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 950 968

5 485 321

6 074 272

588 951

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

41 338

41 744

42 421

677

Skattetrekk og offentlege avgifter

39 945

40 571

41 930

1 359

Gjeld til leverandørar

41 121

46 452

41 138

–5 314

Gjeld til oppdragsgivarar

–129 016

–99 263

–126 363

–27 100

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

33 619

30 059

57 218

27 159

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

27 006

59 564

56 344

–3 219

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

68 690

33 331

15 199

–18 133

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

68 690

33 331

15 199

–18 133

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

319

319

319

0

Sum langsiktig gjeld

319

319

319

0

Sum nettogjeld og forpliktingar – drift

96 015

93 214

71 862

–21 352

Forskingsforpliktingar

Forskingsforpliktingar under handsaming

3 007 147

3 140 067

3 963 693

823 626

Prosjektgjeld for starta / gjennomførte forskingsprosjekt

1 847 806

2 252 039

2 038 717

–213 323

Sum forskingsforpliktingar

4 854 953

5 392 107

6 002 410

610 303

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 950 968

5 485 321

6 074 272

588 951

Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetningane for å dekke ulike rettslege forpliktingar vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetningar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetningane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadene ikkje er avslutta og midlane enno ikkje fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er derfor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

48 246

51 242

54 874

53 000

Varer og tenester

42 646

41 769

49 278

46 200

Sum driftsutgifter

90 893

93 011

104 152

99 200

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 021

965

765

850

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 021

965

765

850

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

17 231

19 776

15 031

16 000

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

17 231

19 776

15 031

16 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

109 145

113 752

119 949

116 050

Inntekter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

9

0

Refusjonar

982

1 764

1 583

1 600

Andre driftsinntekter

0

2

0

0

Sum driftsinntekter

982

1 766

1 593

1 600

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

109 797

134 215

123 658

116 820

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

0

0

0

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

109 797

134 215

123 658

116 820

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

110 779

135 981

125 250

118 420

Netto endring i kontantbehaldning

1 634

22 229

5 302

2 370

Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

22 683

24 121

25 201

21 820

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

40 386

40 629

43 163

42 000

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

34 997

26 401

42 276

33 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

98 066

91 151

110 640

96 820

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

1 201

1 497

2 411

2 080

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

16 411

632

6 000

Sum bidrag

1 201

17 908

3 044

8 080

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

1 670

2 064

744

2 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

872

960

1 869

2 000

Andre inntekter og tidsavgrensingar

8 970

23 898

8 954

9 520

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

11 512

26 921

11 567

13 520

Sum inntekter

110 779

135 981

125 250

118 420

Tabell 4.9 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2018–20

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

52 714

74 941

80 243

5 302

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

2

4

4

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

52 716

74 944

80 246

5 302

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 368

4 585

4 895

310

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 802

5 037

5 354

317

Gjeld til leverandørar

2 418

933

1 890

957

Gjeld til oppdragsgivarar

–3 182

–2 565

–1 354

1 211

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

2 313

18 004

2 819

–15 185

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10 719

25 994

13 604

–12 390

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

9 428

2 001

11 374

9 373

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10 977

14 463

13 757

–706

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

20 405

16 464

25 130

8 667

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

16 136

26 959

35 904

8 945

Fri verksemdskapital

5 457

5 528

5 608

81

Sum andre avsetningar

21 592

32 487

41 512

9 025

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

52 716

74 944

80 246

5 302

Tabell 4.10 Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

149 095

179 311

192 879

220 592

Varer og tenester

340 145

479 810

601 945

442 671

Sum driftsutgifter

489 240

659 121

794 824

663 263

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

2 653

1 844

3 800

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

2 653

1 844

3 800

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

71 593

81 133

73 469

Sum overføringar frå verksemda

0

71 593

81 133

73 469

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

490 893

733 367

877 801

740 532

Inntekter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

374 254

213 384

259 226

225 169

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

3 913

5 346

4 000

Andre driftsinntekter

23 813

310 672

380 091

250 000

Sum driftsinntekter

398 067

527 969

644 663

479 169

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

140 736

145 318

174 767

183 772

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

73 601

82 370

73 469

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

140 736

218 919

257 137

257 241

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

538 803

746 888

901 800

736 100

Netto endring i kontantbehaldning

47 910

13 521

23 999

–4 122

Tabell 4.11  Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

133 649

138 760

158 118

176 300

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

–6 082

1 472

2 000

2 000

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

963

5 417

5 430

6 330

Sum løyvingar til statsoppdraget

128 530

145 649

165 548

184 630

Overføringar til verksemda

Overføringar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

73 601

82 370

73 469

Overføringar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Overføringar frå andre verksemder til tilskot til andre

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

0

73 601

82 370

73 469

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

3 876

–2 506

9 221

976

Sum bidrag

3 876

–2 506

9 221

976

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes-

kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

406 397

530 144

644 661

477 335

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

406 397

530 144

644 661

477 335

Sum inntekter

538 803

746 888

901 800

736 410

Tabell 4.12 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking i perioden 2018–20

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

47 910

61 431

85 430

23 999

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

47 910

61 431

85 430

23 999

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

12 909

14 790

16 002

1 212

Skattetrekk og offentlege avgifter

11 980

12 815

8 662

–4 153

Gjeld til leverandørar

28 912

41 519

49 578

8 059

Gjeld til oppdragsgivarar

–5 269

–3 111

11 027

14 138

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m.

0

2 007

3 244

1 237

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

–450

15 918

5 812

–10 106

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

48 082

83 938

94 325

10 387

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

5

–13 744

–2 787

10 957

Fri verksemdskapital

–177

–5 769

–3 113

2 656

Sum andre avsetningar

–172

–19 513

–5 900

13 613

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

–2 994

–2 995

–1

Sum langsiktig gjeld

0

–2 994

–2 995

–1

Sum netto gjeld og forpliktingar

47 910

61 431

85 430

23 999

Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art. Det kjem av at anleggsmidlane til Unit i 2019 og 2020 er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Tabell 4.13 Universitet og høgskular. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kr)

Utgifter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

28 616 635

30 670 834

31 406 457

32 681 359

Varer og tenester

13 876 885

14 839 664

14 253 495

14 794 489

Sum driftsutgifter

42 493 520

45 510 498

45 659 951

47 475 848

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 890 685

2 893 784

2 562 924

2 821 641

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 890 685

2 893 784

2 562 924

2 821 641

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

318 950

328 713

260 774

245 616

Andre utbetalingar

265 541

316 610

363 772

211 563

Sum overføringar frå verksemda

584 491

645 323

624 546

457 179

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

46 464

3 038

13 044

0

Andre finansielle utgifter

1 687

3 055

2 816

1 415

Sum finansielle aktivitetar

48 151

6 093

15 860

1 415

Sum utgifter

46 016 848

49 055 697

48 863 282

50 756 082

Inntekter

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 654 053

3 270 180

2 878 714

2 298 004

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

16 014

15 865

17 093

17 114

Refusjonar

231 288

228 417

257 499

247 413

Andre driftsinntekter

2 203 671

1 948 996

2 076 821

2 011 178

Sum driftsinntekter

5 105 026

5 463 459

5 230 129

4 753 710

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

67 080

206 046

4 014

1 130

Sum investeringsinntekter

67 080

206 046

4 014

1 130

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar til drift

41 348 032

42 971 473

45 026 972

45 986 937

Innbetalingar frå fagdepartement til tilskot til andre

0

0

0

0

Innbetalingar frå andre departement til tilskot til andre

0

0

0

0

Andre innbetalingar

4

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

41 348 036

42 971 473

45 026 972

45 986 937

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

5 644

1 880

–658

–1 417

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

1 779

4 823

5 328

1 620

Sum finansielle aktivitetar

7 424

6 704

4 670

203

Sum inntekter

46 527 566

48 647 682

50 265 784

50 561 980

Netto endring i kontantbehaldning

510 719

–408 015

1 402 502

–194 102

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 0,3 pst. frå 2019 til 2020 og utgjer om lag 93,4 pst. av dei samla utgiftene i 2020, mot 92,8 pst. i 2019. Dei samla utgiftene har gått ned med 0,4 pst. frå 2019 til 2020. Overføringane til verksemdene har auka med 4,8 pst. frå 2019 til 2020, medan dei auka med 3,9 pst. frå 2018 til 2019. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 89,6 pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgare enn i 2019, då delen var 88,3 pst.

Tabell 4.14 Universitet og høgskular. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kr)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

34 694 046

35 798 722

37 542 868

38 677 645

Løyvingar frå andre departement

284 189

150 885

152 482

141 866

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 595 338

1 923 837

1 957 218

1 817 578

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

3 470 626

3 296 325

3 439 029

3 686 922

Sum løyvingar til statsoppdraget

40 044 199

41 169 768

43 091 597

44 324 011

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

229 651

203 756

210 874

185 232

Bidrag frå private

682 112

712 117

765 754

735 063

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

699 297

843 598

1 024 592

762 064

Sum bidrag

1 611 060

1 759 470

2 001 220

1 682 360

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

539 916

638 667

803 174

406 549

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

128 899

143 632

116 300

72 131

Oppdrag frå private

413 851

456 619

436 114

296 580

Andre inntekter og tidsavgrensingar

3 789 640

4 479 526

3 817 378

3 780 350

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

4 872 307

5 718 443

5 172 966

4 555 609

Sum inntekter

46 527 566

48 647 682

50 265 784

50 561 980

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 3,3 pst. frå 2019 til 2020. Det er lågare enn frå 2018 til 2019, då auken var på 4,6 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 85,7 pst. av inntektene i 2020. Det er noko høgare enn i 2019, då delen var 84,6 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 88,2 pst. av dei samla utgiftene i 2020, mot 83,9 pst. i 2019.

Tabell 4.15 Universitet og høgskular. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskulesektoren i perioden 2018–20 (nettobalanse)

(i 1 000 kr)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2018

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

12 954 402

12 445 593

13 836 707

1 391 113

Behaldningar på andre bankkontoar

671 633

772 558

784 264

11 707

Andre kontantbehaldningar

674

543

226

–317

Sum kontantar og kontantekvivalentar

13 626 710

13 218 694

14 621 196

1 402 502

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 386 735

2 532 083

2 613 095

81 011

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 055 212

2 143 081

2 133 088

–9 993

Gjeld til leverandørar

2 011 124

2 207 314

1 683 255

–524 059

Gjeld til oppdragsgivarar

–571 792

–456 008

–370 282

85 726

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

957 221

794 675

696 404

–98 271

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 838 500

7 221 145

6 755 560

–465 586

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

393 173

111 588

362 411

250 824

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

621 199

474 854

521 301

46 448

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 577 596

1 016 681

1 534 491

517 811

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

890 275

436 979

743 130

306 151

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

73 995

75 685

126 919

51 234

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 556 238

2 115 786

3 288 253

1 172 467

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

2 688 704

3 267 093

3 891 928

624 836

Fri verksemdskapital

630 737

691 842

750 870

59 028

Sum andre avsetningar

3 319 441

3 958 934

4 642 798

683 864

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

1

0

–1

Anna langsiktig gjeld

–87 470

–77 173

–65 416

11 757

Sum langsiktig gjeld

–87 470

–77 172

–65 415

11 757

Sum netto gjeld og forpliktingar

13 626 710

13 218 694

14 621 196

1 402 502

Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art. Det kjem av at anleggsmidlane til universitet og høgskular i 2018, 2019 og 2020 er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har auka med 10,6 pst. frå 2019 til 2020, mot ein reduksjon på 3,0 pst. frå 2018 til 2019. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har gått ned med 6,4 pst. Tilsvarande var det ein auke på 5,6 pst. frå 2018 til 2019. Avsetningane til planlagde tiltak i komande budsjettår har auka med 55,4 pst. frå 2019 til 2020.

Tabell 4.16 Universitet og høgskular. Balanse per 31. desember 2020

(i 1 000 kr)

Rekneskap 31.12.18

Rekneskap 31.12.19

Rekneskap 31.12.20

Eigedelar

A. Anleggsmidlar

I Immaterielle eigedelar

44 152

56 357

75 645

II Varige driftsmidlar

34 693 478

37 161 492

36 890 555

III Finansielle anleggsmidlar

399 849

384 768

374 530

Sum anleggsmidlar

35 137 480

37 602 618

37 340 731

B. Omløpsmidlar

I Behaldningar av varer og driftsmateriell

36 206

31 034

61 980

II Fordringar

1 781 421

2 074 682

2 023 010

III Bankinnskot, kontantar og liknande

13 626 710

13 218 694

14 621 196

Sum omløpsmidlar

15 444 337

15 324 410

16 706 187

Sum eigedelar

50 581 817

52 927 028

54 046 917

Statens kapital og gjeld

C. Statens kapital

I Verksemdskapital

943 116

999 436

1 059 984

II Avrekningar

3 391 261

2 480 331

3 472 645

III Utsett inntektsføring av løyving (nettobudsjetterte)

34 951 564

37 511 935

37 330 004

Sum statens kapital

39 285 941

40 991 701

41 862 633

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktingar

0

0

0

II Anna langsiktig gjeld

0

0

0

III Kortsiktig gjeld

11 295 876

11 935 327

12 184 284

Sum gjeld

11 295 876

11 935 327

12 184 284

Sum statens kapital og gjeld

50 581 817

52 927 028

54 046 918

Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har auka med 2,1 pst. frå 2019 til 2020. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 0,7 pst. i høve til 2019, medan omløpsmidlane har auka med 9,0 pst. frå 2019 til 2020. Den kortsiktige gjelda har auka med 2,1 pst. frå 2019 til 2020. Avrekningane har auka med 40,0 pst. frå 2019 til 2020.

Tabell 4.17 Universitet og høgskular. Avsetningar 2018–20

(i 1 000 kr)

Rekneskap 31.12.18

Rekneskap 31.12.19

Rekneskap 31.12.20

Del av løyving i 2020 i pst.

Nord universitet

261 227

165 300

184 742

12,4

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

145 168

165 399

220 428

15,9

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

331 432

234 766

707 900

9,9

OsloMet – Storbyuniversitetet

133 283

156 240

297 979

11,4

Universitetet i Agder

389 093

160 342

137 129

8,9

Universitetet i Bergen

264 412

313 581

142 601

3,7

Universitetet i Oslo

206 388

108 432

433 198

7,4

Universitetet i Stavanger

123 283

138 998

185 698

10,7

Universitetet i Søraust-Noreg

220 285

159 147

195 125

9,9

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

628 019

310 225

293 558

8,4

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

18 111

4 418

7 085

3,6

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

49 079

46 210

68 906

25,3

Kunsthøgskolen i Oslo

18 830

18 187

34 240

9,2

Noregs handelshøgskole

109 163

125 141

136 997

27,0

Noregs idrettshøgskole

20 605

3 797

16 649

7,2

Noregs musikkhøgskole

46 918

39 961

42 290

14,6

Høgskolen i Innlandet

145 161

134 346

173 206

14,1

Høgskolen i Østfold

107 179

92 607

110 278

15,5

Høgskulen i Volda

86 610

83 087

91 187

23,8

Høgskulen på Vestlandet

282 595

295 704

336 409

16,1

Samisk høgskole

18 353

18 525

20 845

19,9

Sum

3 605 194

2 774 415

3 836 447

10,2

Tabellen i år avviker frå tidlegare år sidan både ubrukte løyvingar som er inntektsført og ikkje inntektsført er med i tabellen, medan tabellen tidlegare berre hadde med inntektsført løyving.

Kommentar til tabellen: Dei samla avsetningane i 2019 utgjorde 7,7 pst. av løyvinga. I 2020 var dei samla avsetningane 10,2 pst. av løyvinga.

Til forsida av dokumentet